Advokatutgifter i personskadesaker

Personskadesaker er ofte kompliserte. Det er derfor svært viktig at skadelidtes advokat forstår kompleksiteten av dem konkrete skadesaken og hvordan skaden, funksjonstapet mv. påvirker den enkeltes liv, faktisk, helsemessig og økonomisk.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er blant de mest spesialiserte advokatene på personskadesaker i Norge.

Advokatutgifter i personskadesaker

Alle skadelidte eller pårørende som henvender seg til vårt kontor tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon av sin skadesak.

Dekning av utgifter til juridisk bistand

Er det behov for spesialisert advokat?

Alle skadelidte eller pårørende som henvender seg til vårt kontor tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon av sin skadesak.

Den skadelidte og deres pårørende har ofte spørsmål om rettigheter knyttet til den nye hverdagen man befinner seg i etter å ha blitt utsatt for en ulykke med personskade til følge. Det vil derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat, for i det minste å få en redegjørelse for å bekreftelse på dine eventuelle juridiske rettigheter. Mange unnlater å fremsette krav overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv. fordi de ikke kjenner sine rettigheter.

Rettsområdet personskadeerstatning er dessuten komplisert. Det skal foretas vanskelige vurderinger av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Dessuten står man overfor en ressurssterk motpart. Våre spesialiserte advokater vet hvordan man skal forholde seg til de ulike problemstillinger. Vi forsøker å være så behjelpelige som mulig og sikre den enkelte skadelidte god veiledning og en fullverdig erstatning.

På hvilket tidspunkt bør den skadelidte henvende seg til en advokat

Ta kontakt med spesialisert advokat så raskt som mulig etter en ulykke.

Vi anbefaler den skadelidte å ta kontakt med spesialisert advokat så raskt som mulig etter en ulykke. For det første er det viktig at den skadelidte orienteres om sine rettigheter. Dessuten er det helt avgjørende at skadesaken bygge riktig bevismessig fra en tidlig fase. Dette gjelder i forhold til spørsmål om årsakssammenheng, og selve erstatningsutmålingen. Utfallet av en skadesak blir da gjennomgående bedre for den skadelidte.

Ofte henvender skadelidte seg til vårt kontor på et tidspunkt hvor flere viktige premisser for et oppgjør er akseptert. Skadelidte kan da være uvitende om konsekvensene av dette. Det kan da være for sent å rette opp disse forholdene. Dessuten vil spørsmål om hvilken medisinsk sakkyndig være svært sentralt i en skadesak, og det er her viktig at det foretas riktige valg.

Valg av advokat

Vi samarbeider nært med den største interesseorganisasjonen for skadelidte, Personskadeforbundet LTN.

Personskadesaker er ofte kompliserte. Det er derfor svært viktig at skadelidtes advokat forstår kompleksiteten av dem konkrete skadesaken og hvordan skaden, funksjonstapet mv. påvirker den enkeltes liv, faktisk, helsemessig og økonomisk.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er blant de mest spesialiserte advokatene på personskadesaker i Norge.

Vi har gjennom mer enn 30 år opparbeidet oss en betydelig juridisk og erfaringsmessig kompetanse. Vi har i tillegg prosedert en rekke slike saker for domstolene, herunder også for Høyesterett. Vi har i hele denne tiden samarbeidet nært med den største interesseorganisasjonen for skadelidte, Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde).

Ansvarlig part dekker utgifter til juridisk bistand

Ansvarlig forsikringsselskap dekker i de fleste saker skadelidtes «rimelige og nødvendige utgifter» til advokat.

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre.

I personskadesaker er det den store hovedregel at ansvarlig forsikringsselskap dekker skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det samme gjør Norsk Pasientskadeerstatning etter at det er fattet positivt ansvarsvedtak.

I saker om voldsoffererstatning fra staten kan utgifter til juridisk bistand bli dekket gjennom voldsoffererstatningsordningen. I saker om voldsoffererstatning vil dekning av utgifter til juridisk bistand være avhengig av om den skadelidte faller innenfor voldsoffererstatningsordningen, og at det foreligger et ansvarsvedtak. I enkelte tilfeller kan utgifter til juridisk bistand bli dekket under bistandsadvokatordningen.

Dette innebærer at den skadelidte i de fleste saker ikke løper noen risiko for noen stor advokatregning. Det er ofte mye å tjene på å engasjere en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil tidlig i enhver personskadesak anstrenge seg for å avklare hvorvidt forsikringsselskapet, NPE eller andre vil dekke rimelige og nødvendige merutgifter. Dette sikrer begge parter en forutberegnelighet i forhold til økonomi i saken. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil holder alltid klient løpende orientert om advokatens salær blir dekket, og vesentlige ansvar for utgifter til juridisk bistand vil ikke bli pådratt uten at klienten er grundig orientert om dette.

Ved klage på vedtak fra NPE, Kontoret for voldsoffererstatning, prosess for domstolene mv. vil det gjelde andre regler for dekning av utgifter til juridisk bistand. Her kan rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp mv. komme til anvendelse for å finansiere en sak. Skadelidte som er medlem av Personskadeforbundet LTN og som skal føre en prinsipiell sak for domstolene kan også få hel eller delvis finansiering gjennom Personskadeforbundet LTNs rettsikkerhetsfond. Advokatfirmaet Halvorsen & Co er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold.

spesialisert advokat

Thomas Chr. Wangen

Ta kontakt

1
2