Bærekraft

Begrepet «bærekraftig» blir mye brukt i dag. Men hva vil det egentlig si at et samfunn er bærekraftig og hva er forholdet mellom økonomisk vekst og bærekraftig utvikling? En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» 

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi må tenke helhetlig når vi skal løse framtidens utfordringer.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co gir råd til kunder om:

Har du spørsmål knyttet til bærekraft?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Lotte Lundby Kristiansen

Tony Støkkebo

Ta kontakt

1
2