Entreprise

Våre advokater kan gi verdifull rådgiving i alle steg av en entreprisekontrakt, fra før kontraktsinngåelse, gjennom oppføringen og overtakelse av bygget, til mangelskrav i ettertid.

Entreprise

Entrepriser kjennetegnes ved at prosjektene gjerne er komplekse, omfattende, tid- og ressurskrevende. Flere aktører er involvert, fra byggherre, til hovedentreprenør, underentreprenører, rådgivere og finansinstitusjoner. Flertallet av entreprisekontraktene reguleres av relevante NS-standarder. Standardene er utbredt i praksis, men ofte er det behov for skreddersøm i entreprisekontraktene for å ivareta egne interesser i prosjektet på en tilstrekkelig god måte. Våre advokater har inngående kjennskap til aktuelle standarder.

Våre advokater yter løpende entrepriserettslig rådgivning til byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere i byggeprosjekter. Rådgivningen spenner seg fra anbuds- og tilbudsrunden, fremforhandling av entreprisekontrakt, rådgivning gjennom byggeprosjektet frem til sluttoppgjør og avslutning av prosjektet.

I byggeprosjekter oppstår det gjerne mer eller mindre uforutsette forhold, som har konsekvens både for fremdriften i prosjektet, men også for kostnadene i prosjektet. Korrekt håndtering av forhold som kan få tids- og/eller kostnadskonsekvens er gjerne avgjørende for bunnlinjen i prosjektet. Vi bistår løpende med ivaretakelse av rettigheter ved uforutsette forhold gjennom byggeprosjektet, herunder ved forsinkelser, plunder og heft, tilleggsarbeider og endringer.

Våre advokater bistår med bl.a:

Har du spørsmål knyttet til enterprise?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialiserte advokater

Øyvind Kilstad

Benjamin Nordhaug

Tony Støkkebo

Ta kontakt

1
2