Eiendom og entreprise ordliste

Begreper

Her lister vi flere ulike begreper og begrepsforklaringer for å gjøre det lettere for deg som ikke har så mye erfaring innen eiendom og entreprise, å skjønne hva de ulike begrepene som brukes innen eiendom og entreprise faktisk betyr.

Eiendom

Ethvert objekt som det kan knyttes eiendomsrett til.

Entreprise

Entreprise er et bygge- eller anleggsoppdrag på fast eiendom etter byggherrens planer og prosjektering, med entreprenøren og byggherren som parter.

Tomt

Avgrenset areal som noen har eierskap til.

BYA

BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra.

BRA/BRA-S

BRA er det arealet som er innvendig i boligen, innenfor omsluttende vegger.

Utviklingsavtale

Avtale mellom en privat utbygger og stat eller kommunen om at utbyggeren må utvikle f.eks. infrastruktur i tilknytning til byggeprosjektet.

Rekkefølgekrav

Krav til en utbygger om at infrastruktur, f.eks. veier må opparbeides før man kan påbegynne selve bygningen.

Totalentreprise

Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj om hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger.

Delentreprise

Entreprenøren skal bare foreta begrensede arbeider i entreprise, i henhold til instruks fra byggherre.

Entreprenør

Person eller firma som utfører et byggeprosjekt for noen.

Hovedentreprenør

Entreprenør som har ansvar for hele jobben, og gjerne engasjerer underentreprenører. Hovedentreprenøren er den som inngår kontrakt med byggherren.

Underentreprenør

Innleid entreprenør av hovedentreprenøren for å utføre begrensede arbeider. For eksempel elektro eller VVS. Har kontrakt med hovedentreprenøren, men ikke byggherren.

Byggherre

Kunden i et entrepriseprosjekt, som bestiller bygningsarbeider og betaler for dette.

Utnyttelsesgrad

Bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Dette defineres av kommunen i reguleringsplan.

Arealplan

Kommunen, fylkeskommunen eller statens overordnede plan over et område. Bestemmer i grove trekk fremtidig bruk av arealer.

Reguleringsplan

En detaljering av arealplan. Definerer nærmere vilkår for utvikling og bruk innenfor et geografisk avgrenset område.

Samordningsplikt

En plikt for engasjerte entreprenører på tvers av fagdisipliner til å samarbeide om prosjektet for å få mest hensiktsmessig fremdrift.

Hoppeplikt

Dersom det oppstår uenigheter under kontrakten i en entreprise, vil entreprenøren ha en plikt til å «hoppe» videre i prosjektet. Uenigheten avgjøres på et senere tidspunkt, uten at uenigheten stanser fremdriften i prosjektet.

Forsering

En plikt som byggherre har til å pålegge entreprenørene til å akselerere sin innsats på prosjektet. Ofte ved å engasjere ytterligere mannskap. Hvem som bærer kostnadene for dette til slutt avhenger av hvem som er skyld i forsinkelsen.

Fremdriftsplan

Et dokument som viser planlagt fremdrift på et prosjekt, med fastsatte tidspunkt for milepæler.

Forsinkelse

Et avvik fra fremdriftsplanen.

Grunnforhold

De stedlige geologiske forhold på en byggeplass.

Grensejustering

Justering av grenser på en tomt.

Oppmålingsforretning

Et møte hvor kommunen måler opp grensene på en tomt. Gjerne for å justere disse.

Sluttoppgjør

Sluttfaktura etter endt entreprise. Entreprenøren må her ha med alle krav, både de som er betalt, de som står som
ubetalt og de som det er uenighet om. Dersom entreprenøren uteglemmer noen poster, mister entreprenøren retten til å gjøre disse gjeldende.

Tvangsfravikelse

Tvungen fraflytting fra en eiendom. Dette gjennomføres med hjelp fra Namsmannen.

Norsk Standard (NS)

Standardkontrakter i Entrepriseforhold.

Dagmulkt

Dagbøter som entreprenøren må svare dersom overlevering av byggeprosjektet blir forsinket.

Makebytte

En byttehandel av fast eiendom.

Grunnbok

Et tinglyst informasjonsblad om en eiendom, hvor eierskap og eventuelle heftelser fremgår

Tinglysning

En registrering av informasjon i Grunnboken. Dette gir legitimasjon og identifikasjon, og skaper rettsvern.