Forretningsjus

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS tilbyr fullskala forretningsjuridisk rådgivning

Våre advokater har solid kompetanse og allsidig erfaring med forretningsjus og juridisk bistand til næringslivet.

Forretningsjus

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS tilbyr fullskala forretningsjuridisk rådgivning

Våre advokater har solid kompetanse og allsidig erfaring med forretningsjus og juridisk bistand til næringslivet.

bistand av advokat i forretningsjus

Selskapsrett & Forretningsjus

Våre spesialiserte advokater yter fullskala selskapsrettslig bistand, både på selskaps-, eier- og styrenivå (Se vårt webinar om styreansvar). Vår bistand omfatter blant annet etablering av selskaper, endring av selskapsform mv. Dessuten er vi rådgivere innen egenkapitaltransaksjoner, selskapsoverdragelser, rådgivning mot selskapets styrende organer, utarbeidelse av vedtekter/vedtektsendringer, protokoller, aksjonæravtaler og bistand ved aksjonærkonflikter.

Avtale- og kontraktsrett

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bistår små og mellomstore bedrifter samt privatpersoner innen generell forretningsjus og spesiell avtale- og kontraktsrett, derunder tvisteløsning for domstolene. Både utforming av og rådgivning ved tolkning av avtaler av forretningsmessig karakter, som for eksempel kjøpekontrakter, aksjonæravtaler, leieavtaler, opsjonsavtaler og arbeidskontrakter. Vi bistår også privatpersoner med avtalerettslige spørsmål, og kan bistå ved utforming av avtaler av enhver art. Vi innehar også spesialisert kompetanse innen offentlige anskaffelser.

Våre advokater bistår med bl.a:

_DSC2772_seleksjon (1)

Arbeidsrett

Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker er det en rekke regler og reguleringer som er avgjørende for en arbeidssituasjon. De fleste regler som omhandler arbeidsgiverens og arbeidstakerens rettigheter og plikter er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

I tillegg til arbeidsmiljøloven vil selve arbeidsavtalen, kollektive tariffavtaler samt særavtaler også være en del av de rettigheter og plikter som påhviler arbeidsgiver og arbeidstaker i et arbeidsforhold.

Våre advokater bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker innen feltet.

Skatt- og ligningsrett

Skatterett berører alle næringsdrivende og privatpersoner.  Fagfeltet inneholder komplekse problemstillinger både med tanke på jus og økonomi. Våre advokater har lang erfaring innenfor dette fagfeltet og innehar økonomisk kompetanse. Når det er nødvendig samarbeider vi med revisorer og regnskapsførere. Vi legger stor vekt på å ha gode relasjoner til både regnskapsførere og revisorer i vårt nærområde.

Konkurs og insolvens

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har advokater som er faste bostyrere for Nedre Romerike tingrett i forbindelse med konkurs. Vi har derfor god erfaring med gjennomføringen av konkursprosessen for selskaper. Dette arbeidet innebærer blant annet håndtering av konkursboets beslagsrett, omstøtelsesspørsmål, og ansvarssaker.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co yter også bistand til selskaper som er i betalingsvansker, har kunder som går konkurs eller har behov for generell restrukturering av sin virksomhet. Restrukturering kan eksempelvis være relatert til kostnadsreduksjon, nedbemanning, oppsigelser og finansiering.

Våre advokater bistår med bl.a:

_DSC3425_seleksjon (1)-flip

Restrukturering

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr rådgivning i forbindelse med restrukturering av virksomheter. Restrukturering innbefatter blant annet kostnadsreduksjoner så som nedbemanning, reforhandling av løpende forpliktelser, eller andre virkemidler for å styrke virksomhetens økonomi som emisjon eller annen kapitaltilførsel.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har advokater som regelmessig mottar bostyreroppdrag i forbindelse med konkurs. Vi har derfor også god erfaring med og bistår med rådgivning om konkursboets beslagsrett, omstøtelse, oppbud, konkursbegjæring og ansvarssaker.

Ta kontakt

Bruk kontaktskjemaet under for å komme i kontakt med en spesialisert advokat innen avtale- og kontraktsrett.

1
2