Forretningsjus ordliste

Begreper

Her lister vi flere ulike begreper og begrepsforklaringer for å gjøre det lettere for deg som ikke har så mye erfaring innen forretningsjus, å skjønne hva de ulike begrepene som brukes innen forretningsjus faktisk betyr.

Absolutt reklamasjonsfrist

Det må reklameres senest innen to eller fem år etter at tingen/tjenesten ble overtatt/utført. For fast eiendom vil den absolutte reklamasjonsfristen være fem år. For varer der selger er næringsdrivende og kjøper er en forbruker, vil den absolutte reklamasjonsfristen være fem år om varen er ment å vare lenger enn to år. For andre varer, annen selger, eller annen kjøper er den absolutte reklamasjonsfristen to år. Ved håndverkertjenester på fast eiendom eller andre tjenester som har en levetid på mer enn to år, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år. For andre håndverkertjenester er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år.

AFP

En tariffbasert pensjonsordning. Ordningen gjelder for ansatte i private sektorer.

Aksje

Gir en aksjonær visse rettigheter i et selskap.

Aksjekapital

Den delen av selskapets kapital som er innskudd ved oppstart av selskapet.

Aksjekjøpsavtale

En avtale om kjøp av aksjer. Avtalen regulerer i tillegg vilkårene og forholdene som er knyttet til salget av aksjene.

Aksjeselskap

En organisasjonsform der eierne ikke har personlig ansvar for selskapsforpliktelsene. Selskapet har videre en definert kapital som er fordelt på en eller flere andeler, aksjer.

Aksjonær

Eier av en eller flere aksjer i et selskap.

Aksjonæravtale

En avtale mellom aksjonærene i et selskap (Aksjonæravtaler) opprettet med det formål å regulere aksjonærenes forhold til hverandre.

Anbudskonkurranse

En prosedyre som benyttes ved tildeling av oppdrag om levering av varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige kontrollerte foretak gjennom et bestemt regelverk.

Ankeforhandling

Hovedforhandling i en ankesak for å oppnå en endelig avklaring av tvistespørsmålet.

Ansvarlig selskap

En organisasjonsform der to eller flere eiere har et ubegrenset personlig ansvar for. virksomhetens gjeld.

Arbeidsgiver

Person/virksomhet som har ansatt arbeidstakere til å utføre arbeid for seg.

Arbeidsgivers styringsrett

Innebærer at arbeidsgiver kan organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten.

Arbeidstaker

En person som utfører arbeid for en annen i vedkommendes tjeneste.

Arrest

En midlertidig sikring av et pengekrav frem til en endelig avgjørelse foreligger.

Avhjelp

Fellesbetegnelse på at selger reparerer varen eller gir kjøper en ny og lik vare.

Avskjed

Arbeidsgiver hever arbeidsavtalen, hvilket innebærer at arbeidsforholdet anses avsluttet med øyeblikkelig virkning. Avskjed er juridisk sett mer gravende enn en ordinær oppsigelse.

Avtale

En skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. En avtale kommer til ved at en part aksepterer tilbudet den andre parten har fremsatt.

Byggherre

Personen(-e) bak et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren er vanligvis tiltakshaver.

Dagmulkt

Avtalt daglig erstatning ved forsinkelse.

Debitor

En fysisk eller juridisk person som er forpliktet av et krav.

Deklaratorisk lov

En lov som er fravikelig gjennom avtale mellom partene.

Direkte tap

Et tap kreditor har lidt/lider som en direkte følge av en mangel på varen.

Direkteavtale

En tariffavtale inngått direkte mellom en fagforening og en arbeidsgiver som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Direkteavtaler speiler tariffavtalen inngått mellom fagforening og arbeidsgiverforening som gjelder i en aktuell bransje.

Dokumentavgift

Avgift til staten ved hjemmelsovergang til fast eiendom.

Egenkapital

Egenkapital kan kort forklart defineres som selskapets eiendeler minus selskapets gjeld. Konkretisert tilsvarer egenkapitalen den delen av selskapets kapital som eierne selv har investert, og/eller som er opptjent gjennom selskapets drift.

Eierseksjon

Eierandel i en seksjonert eiendom. Eieren har enerett til bruk av en bestemt del av eiendommen, mens eiendommen som helhet er i sameie med andre seksjonseiere.

Eksigibelt gjeldsbrev

Et gjeldsbrev hvor det står at debitor vedtar at kreditor kan få namsmannen til å inndrive kravet uten dom.

Entreprise

En avtale om utførelse av et stort arbeid, vanligvis bygge- eller anleggsarbeid.

Fisjon

Oppdeling av et selskap i to eller flere enheter.

Fjernsalg

Salg på andre måter enn ved fysisk salg, eksempelvis salg over internett eller telefon

Foreldelse

Innebærer at et krav bortfaller som følge av at det ikke er krevd oppfylt innen en bestemt tid.

Forlik/minnelig løsning

En avtale mellom partene om en oppnådd enighet. Et forlik innebærer oftest et kompromiss mellom partenes krav.

Forsinkelsesrente

Den renten som påløper når kravet ikke er innfridd ved kravets forfall. Forsinkelsesrenter anses som en form for kompensasjon for for sen betaling.

Fortrinnsrett

Forrang som et subjekt har fremfor andre.

Fusjon

Sammenslåing av to eller flere enheter til en enhet.

Generalforsamling

Selskapets øverste organ. I en generalforsamling har alle eierne av et selskap rett til å delta.

Gjeldsbrev

Dokument som uttrykker at kreditor har et pengekrav på debitor.

Gruppesøksmål

Et søksmål som blir ført «av eller mot en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål», jf. tvisteloven § 35-5

Heving

Partene tilbakefører det mottatte til den andre parten.

Hovedavtale

En overordnet tariffavtale som regulerer grunnleggende spilleregler i arbeidsforhold.

Hovedentreprenør

Entreprenør som er ansvarlig for hele prosjektet.

Hovedforhandling

Rettsmøte der en rettssak behandles for å oppnå en avklaring av tvistespørsmålet.

Indirekte tap

Et tap kreditor har lidt/lider som følge av at varen ikke kan benyttes som forutsatt til planlegging, handel, drift, produksjon o.l.

Intensjonsavtale

En avtale mellom to eller flere parter, der partene er enige om at de har til intensjon å forhandle frem en endelig avtale på et senere tidspunkt.

Jordskiftesak

En særegen form for rettssak. En jordskiftesak behandles av jordskifteretten, og kan typisk omhandle endring av eiendom og rettsforhold, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser eller ombytting av bruksrettigheter.

Kapitalforhøyelse

En økning av selskapets aksjekapital. En kapitalforhøyelse kan foretas gjennom nytegning av aksjer eller gjennom fondsemisjon (omdisponering av den frie egenkapitalen til aksjekapital).

Kapitalnedsettelse

En reduksjon av selskapets aksjekapital. En kapitalnedsettelse kan skje ved innløsning av aksjer eller ved reduksjon av pålydende på samtlige aksjer.

Konkurranseklausul

En avtale i arbeidsforhold som legger begrensninger på hva en ansatt kan foreta seg både under og etter arbeidsforholdet.

Konsern

En selskapsstruktur der flere selvstendige selskaper er knyttet til hverandre. I rettslig forstand vil det først foreligge et konsern der et selskap har bestemmende innflytelse over et annet selskap.

Kontrakt

Se definisjonen av avtale.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Lojalitetsplikt

Bygger på et generelt prinsipp om at det i kontraktsforhold mellom parter skal ligge til grunn en gjensidig lojalitet.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Kreditor

En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Voldgift

En privat konfliktløsning, og et alternativ til en rettssak. Det karakteristiske ved voldgift er at partene frivillig lar andre personer enn domstolen komme med en bindende avgjørelse på tvisten. I en voldgift er dommerne oppnevnt av partene.