Har jeg krav på erstatning?

Noen ulykkeshendelser kan være så gamle at de uansett forholdene for øvrig er foreldet. I skadesaker foreldes et krav normalt tre år etter utløpet av det kalenderår da du fikk eller burde skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Det vil si fra da du fikk eller burde skaffet deg kunnskap om skaden og at denne skaden kan gi deg rett til erstatning fra et konkret forsikringsselskap.

Med ulykkeshendelse menes en plutselig ytre hendelse. Dette må være en ytre påkjenning eller belastning utenfor rammen av din ordinære arbeidsoppgave. Den må også ha skjedd uventet eller uforutsett.

Du som skadelidt må kunne dokumentere via legejournaler eller på annen måte at du ble skadet og at dine plager oppsto i den aktuelle ulykken.

Som skadelidt må du dokumentere at du har hatt vedvarende plager etter ulykken og frem til kronisk senskade.

At du har kontakt med NAV på grunn av ulykken styrker saken din. Det er viktig å få ulykken godkjent som yrkesskade av NAV. Du kan ha rett til sykepenger, AAP, uføretrygd og ménerstatning.

Dersom du har lidt, eller kommer til å lide et inntektstap vil det ha betydning for et eventuelt erstatningsoppgjør.

Dersom du har en skade som du kan bli bra av kan du likevel ha krav på erstatning for en begrenset periode.

Jo tidligere man varsler ansvarlig forsikringsselskap jo bedre er det.

Det er et grunnvilkår for å få erstatning fra forsikringsselskapet at man har hatt et økonomisk tap som følge av ulykken. En medisinsk invaliditet av en viss størrelse kan i tillegg gi grunnlag for ménerstatning.

Denne testen kan hjelpe deg på veien til å få avklaring av muligheten for å nå frem med din erstatningssak.Vi gjør oppmerksom på at testen er utviklet på et svært generelt grunnlag, og at svarene du får derfor ikke nødvendigvis stemmer i din sak.Denne testen er derfor kun et utgangspunkt for å avklare om det er grunnlag for å legge mer arbeid i saken din eller ikke.

82% sannsynlighet
Hög
Mellan
Låg