Konkurs ordliste

Begreper

Her lister vi flere ulike begreper og begrepsforklaringer for å gjøre det lettere for deg som ikke har så mye erfaring å skjønne hva de ulike begrepene som brukes innen konkurs faktisk betyr.

A-skjema

Skjema som må fylles ut og leveres til bostyrer som søknad for dekning av utestående lønn og feriepenger. Mottatte skjema blir av bostyrer samlet videresendt til NAV Lønnsgaranti.

Abandonering

Oppheving av konkursboets beslag i en gjenstand som ikke anses å ha økonomisk verdi for boet. Enten fordi gjenstanden har lav verdi og er vanskelig å selge eller fordi gjenstanden er overbeheftet.

Aktiva

Samlede formuesgoder.

Alminnelig fordring/Uprioritert fordring

Prioritetsklasse for fordringer i et konkursbo. Alle usikrede fakturakrav eller andre tilsvarende krav uten pantesikkerhet mot en skyldner som har gått konkurs. Hovedandelen av krav i et konkursbo har denne prioriteten.

Bobehandling/konkursbehandling

Når konkurs er åpnet omtales arbeidet i konkursen som en bobehandling eller konkursbobehandling.

Boets beslagsrett

Bostyrer overtar, fra konkursåpningstidspunktet, skyldnerens råderett over alle eiendeler som tilhører konkursdebitor på dette tidspunkt.

Bostyrer

En advokat oppnevnt av tingretten i rettsmøte for konkursåpning. Bostyrers rolle er kort sagt å ivareta kreditorfellesskapets felles interesser, samt å ivareta berørte arbeidstakere og særlige samfunnsinteresser. Bostyrer er ansvarlig for å gjennomføre bobehandlingen.

Bostyret

Bostyret består av bostyrer og kreditorutvalget. Bostyrets funksjon er at bostyrer i spørsmål av vesentlig betydning skal,
så vidt mulig, treffe sin beslutning i samråd med kreditorutvalget.

Debitor

Den som skylder noen penger/annen verdigjenstand.

Dividende

Det beløp, enten samlet eller til den enkelte kreditor, som skal deles ut ved utlodning.

Fordringsanmeldelse

Innsendelse av en kreditors krav mot den som har gått konkurs. Fordringsanmeldelse sendes til bostyrer.

Fordringsfrist

Frist for kreditorene til å rette sitt krav mot konkursdebitor. Fristen fastsattes av tingretten og skal være mellom 3-6 uker
etter konkursåpningen. Kravet skal oversendes til bostyrer.

Fordringsliste

Alle fordringsanmeldelser i et konkursbo registreres og danner en fordringsliste. I listen vil det fremgå hvem som er kreditor, hvilket beløp kravet utgjør, samt hvilken prioritet kravet har.

Forenklet orientering

Dokument som bostyrer utarbeider til tingretten. Det skal kort omhandle hva som har skjedd hittil i bobehandlingen og hva som gjenstår. Det skal oversendes hver tredje eller sjette måned til tingretten. Dokumentet er ikke offentlig og blir ikke sendt til kreditorer.

Fristdagen

Den dagen en konkursbegjæring fra rekvirenten (en kreditor) kom inn til tingretten. Konkurs: Hva skjer før og etter?

Illikvid

Å ikke ha midler til dekning av de gjeldsforplikter som forfaller løpende.

Insolvens

Verdien av skyldnerens gjeld overstiger verdien av skyldnerens eiendeler, samt at skyldneren ikke lengre er i stand til å betjene sine løpende forpliktelser. Forutsatt at betalingsproblemene ikke er av forbigående art.

Insuffisiens

Skyldnerens gjeld overstiger verdien av skyldnerens eiendeler.

Konkursdebitor

Et selskap eller privatperson som er under konkursbehandling.

Konkursåpning

Dagen tingretten beslutter at konkurs skal åpnes. Konkurs åpnes på bakgrunn av innsendt konkursbegjæring.

Konkursåpningskjennelse

Kjennelse fra tingretten om at konkurs er åpnet. Inneholder informasjon om grunnlaget for konkursåpningen, hvem som er oppnevnt som bostyrer og tidspunktet for skiftesamling.

Kreditor

Den som har et krav på penger/annen verdigjenstand mot noen. Krav mot et selskap eller person som har gått konkurs

Kreditorutvalget / kreditorutvalgsmedlem

Et personlig verv hvor en person som representerer en av kreditorene i boet, gjerne ansatt i Skatteetaten, påtar seg rollen
å ivareta alle kreditorers interesser. Dette er aktuelt dersom boets størrelse eller forholdene ellers tilsier at det er
nødvendig. I mindre konkursbo på Nedre og Øvre Romerike tingrett oppnevnes det ikke kreditorutvalgsmedlem.

Legalpant

Innen konkursretten er legalpant konkursboets lovbestemte panterett på 5 % av et hvert formuesgode beheftet med pant som tilhører skyldneren på konkursåpningstidspunktet. Det er panthaver som plikter å utbetale legalpant til boet.

Likvid

Å ha midler tilgjengelig til dekning av løpende gjeldsforpliktelser.

Massekrav

Gjeldsforpliktelse et konkursbo pådrar seg. Dette er for. eks bostyrers eget salær, ulike gebyrer og evt. lønnsforpliktelser dersom det er videre drift i boets regi.

Midlertidig innberetning

Dokument utarbeidet av bostyrer for fremleggelse i skiftesamlingen i konkursboet. Eventuelle innvendinger mot innholdet må fremsettes til tingretten og bostyrer så snart som mulig.

NAV Lønnsgaranti

Offentlig instans hvor ansatte i konkursrammede selskaper kan søke utestående lønn og feriepenger for visse perioder tilbake i tid, samt én måned frem i tid på nærmere vilkår.

Omstøtelse

Et krav i konkursbo på tilbakebetaling av visse disposisjoner foretatt forut for konkursåpning/fristdagen som utgjør en forfordeling av kreditorene.

Oppbud/oppbudsbegjæring

Selskapets eget styre begjærer selskapet konkurs. Les mer om konkurs her.

Pant

Sikkerhet for et krav i en gjenstand.

Passiva

Samlede gjeldsforpliktelser.

Rekvirent

En kreditor (selskap, person eller offentlig myndighet) som begjærer et selskap eller en person konkurs.

Rekvirentansvar

Det gebyr som rekvirenten må stille som sikkerhet for kostnader ved bobehandlingen. Gebyret utgjør 50 rettsgebyr (kr 58 600 i 2020).

Skiftesamling

Møte i tingretten ca. 2-5 uker etter at konkurs ble åpnet. I tillegg til dommeren plikter bostyrer og konkursdebitor å møte. I møte vil bostyrer legge frem et dokument (Midlertidig innberetning) og konkursdebitor får anledning til å kommentere denne. Møtet er offentlig og både ansatte, kreditorer og f.eks. pressen har anledning til å delta (uten talerett).

Skyldner

Et selskap eller privatperson som skylder noen penger eller annen verdigjenstand. Arbeidsgiver er konkurs

Styreleder

Leder i selskapets styre som har det overordnede ansvaret i selskapet. Styreleder skal gjennom styremøter påse at selskapets drift skjer i samsvar med de lovkrav som et selskap er pålagt etter norsk rett.

Utleggspant

Utleggspant etableres gjennom Namsmannen og gir sikkerhet for krav. Utleggspant kan f.eks. være pant i innestående på konto eller fremtidige lønnsinntekter.

Utlodning

Utbetaling av boets overskudd, dvs. midlene i et konkursbo som overstiger boets kostnader. Midlene fordeles etter prioritet iht. dekningsloven kapittel 9 og utdelingen skjer etter at konkursbehandlingen er avsluttet.

Årsoppgave

Når en konkurs har pågått i et år fra dato for konkursåpning skal bostyrer utarbeide et dokument for å oppsummere bostyrers arbeid så langt og påpeke gjenstående forhold. Dokumentet er offentlig og vil bli sendt til alle kreditorer som har meldt sitt krav i boet.