Personskade­erstatning

Våre erfarne og spesialiserte advokater hjelper deg å få erstatning etter personskade

Hvorfor velge oss?

En av Norges største og mest erfarne avdelinger innen personskade

Over 30 års erfaring med personskadeerstatning

I gjennomsnitt øker parsonskadeerstatningen du har krav på med 150%

Tar møter per tlf. eller video

Forsikringsselskapet dekker advokatutgifter for personskade

Vi samarbeider med Personskadeforbundet LTN

spesialiserte advokater

Thomas Chr. Wangen

Maja Agnes Simonsen

Ta kontakt

1
2

Hva er en personskadesak?

Med personskade menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte. Dette kan være trafikkulykker, yrkesskade, yrkessykdom eller pasientskade– Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på erstatning for det tapet du påføres. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på erstatning.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den skadelidte og deres pårørende har ofte spørsmål om rettigheter knyttet til den nye hverdagen man befinner seg i etter å ha blitt utsatt for en ulykke med personskade til følge. Det vil derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat, for i det minste å få en redegjørelse for å bekreftelse på dine eventuelle juridiske rettigheter. Mange unnlater å fremsette krav overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv. fordi de ikke kjenner sine rettigheter.

Rettsområdet personskadeerstatning er dessuten komplisert. Det skal foretas vanskelige vurderinger av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Dessuten står man overfor en ressurssterk motpart. Våre spesialiserte advokater vet hvordan man skal forholde seg til de ulike problemstillinger. Vi forsøker å være så behjelpelige som mulig og sikre den enkelte skadelidte god veiledning og en fullverdig erstatning.

Advokatene i advokatfirmaet Halvorsen & Co lover å til enhver tid gi en realistisk tilbakemelding på din skadesak, enten man har en god eller dårlig sak. 

Hvem er vi?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider for at du skal få en fullverdig erstatning for din personskade. Til enhver tid har vi stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater. Vi har lang og bred erfaring, og representerer skadelidte fra hele landet. Gjennom mer enn 35 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde).

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Hvorfor anbefales det å anvende spesialisert advokat i personskadesaker?

Hvilken advokat skal man velge og på hvilket tidspunkt?

Dersom man blir påført en personskade etter en trafikkulykke, så er det mange spørsmål som dukker opp. Akutt dreier det seg gjerne om legehjelp og behandling, men etter hvert som tiden går vil det også dukke opp spørsmål av mer juridisk og økonomisk karakter. 

Det kan være alt fra hvordan skadeoppgjøret for ødelagt bil og gjenstander skal gjøres opp og til hvordan den økonomiske fremtiden vil se ut dersom det viser seg at skaden kan holde en utenfor arbeidslivet over lengre tid. 

Dette er spørsmål som en advokat med erfaring innen personskadeerstatning kan svare på. Advokaten kan hjelpe deg med skyldspørsmålet knyttet til ulykken. Videre vil en advokat kunne hjelpe deg med å legge frem bevis for og regne ut det økonomiske tapet du måtte lide som følge av en trafikkskade.

Hvordan dekkes advokatutgiftene?

Tilbys det kostnadsfri konsultasjon?

Utgiftene til advokat etter trafikkskade, enten dette gjelder ulykke relatert til bil, MC, moped eller sykkel, dekkes som den store hovedregel av det forsikringsselskapet som er ansvarlig. Denne «merutgiften» som skadelidte har i form av å motta advokatbistand behandles på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden som for eksempel utgifter til lege og medisin. 

Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende konsultasjon av din personskadesak. Ved den første samtale går vi gjennom sakens faktum, vurdere mulighetene for din sak og avtaler eventuell videre representasjon. Den skadelidte skal ikke bekymre seg for å få noen advokatregning på dette stadiet av saken. 

Ved oppstart av en ny personskadesak etter trafikkulykke henvender våre advokater seg til ansvarlig forsikringsselskap for å få bekreftet slik dekning av advokatutgifter. Når slik bekreftelse foreligger har den skadelidte god forutberegnelighet for sine fremtidige utgifter til advokatbistand. 

Med utgangspunkt i ovennevnte vil vi hevde at den skadelidte i de fleste saker ikke løper noen risiko for noen stor advokatregning. Det er ofte mye å tjene på å engasjere en av våre spesialiserte advokater.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter knyttet til din personskadesak.

Viktige råd til skadelidte

Oppsummert vil vi komme med følgende viktige råd og tips til skadelidte i en trafikkskadesak:

 • Fyll ut skademelding og meld skade til ansvarlig forsikringsselskap og ulykkesforsikringer senest innen ett år fra ulykken. Ved yrkesskade må melding i tillegg sendes til Nav. Ved pasientskade må melding sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

   

 • Orienter deg om dine rettigheter ved personskadeerstatning

   

 • Sørg for god dokumentasjon av skaden. Du kan be om innsyn i egen journal hos både fastlege, sykehus, fysioterapeut og andre behandlere.

   

 • Sørg for god dokumentasjon av det økonomiske tapet. Ta vare på kvitteringer på merutgifter, hent ut ligninger og lønnsslipper, bekreftelse fra arbeidsgiver, mv.

   

 • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet

   

 • Sett til side en del av erstatningsutbetalingen på egen sparekonto til dekning av restskattkravet ved neste skatteoppgjør.

   

 • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.

   

 • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig.

   

 • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Rettighetsbrosjyren

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har utarbeidet en rettighetsbrosjyre innen rettsområdet personskadeerstatning. Brosjyren kan anvendes av skadelidte, deres pårørende, helsepersonell mv. Brosjyren kan leses i sin helhet, eller lastes ned.

Formålet med rettighetsbrosjyren er at den skadelidte og deres pårørende kan få best mulig veiledning om skadelidtes rettigheter i en personskadesak etter trafikkulykke og/eller yrkesskade. Brosjyren er derfor ment som et hjelpemiddel med oversikt over de grunnleggende spørsmål som dukker opp i slike saker. Den gir innspill på hvordan den skadelidte bør forholde seg, og tar for seg noen av de mest vanlige, men også vanskelige spørsmålene som reises i en personskadesak.

Aktuelt

spesialiserte advokater

Thomas Chr. Wangen

Maja Agnes Simonsen

Ta kontakt

1
2

Våre

spesialiserte advokater

Thomas
Chr. Wangen

Maja Agnes Simonsen

Ta kontakt

1
2

Erfaring er viktig i personskadesaker

Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har spesialiserte advokater som bistår klienter innen fast eiendoms rettsforhold.

Den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

30 års erfaring med personskadesaker

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha.

Våre

spesialiserte advokater

Thomas
Chr. Wangen

Maja Agnete Simonsen

Ta kontakt

1
2

Hva annet kan vi bistå med?

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt.

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom.

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt.

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Se gjerne vårt webinar om personskade og erstatning. Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre.