Personskade ordliste

Begreper

Her lister vi flere ulike begreper og begrepsforklaringer for å gjøre det lettere for deg som ikke har så mye erfaring å skjønne hva de ulike begrepene som brukes innen personskade faktisk betyr.

Arbeidsgiveransvar

Et ansvar en arbeidsgiver kan få dersom en arbeidstaker har forvoldt en skade forsettlig eller uaktsomt under sitt arbeid eller ved verv for arbeidsgiver. Ansvaret er objektivt og lovfestet i skadeserstatningsloven § 2-1.

AAP/arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er ytelse fra NAV som skal sikre inntekt for medlemmer av trygden mens de får aktiv behandling for sin skade eller sykdom, deltar på arbeidsrettede tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å beholde eller skaffe seg arbeid.

Amputasjon

Dersom en kroppsdel blir fjernet kalles det for en amputasjon.

Astma

Astma er en kronisk sykdom som medfører pustevansker, med typiske symptomer som hoste, tett i brystet, og piping. Dette er en sykdom som kan oppstå i alle aldere hvor både arvelige faktorer og omgivelser spiller en rolle. Den ansatte kan også utvikle en yrkesrelatert astma grunnet eksponering av kjemikalier, støv, røyk og lignende på jobb og ha krav på erstatning. Eksempler på yrker med slik eksponering kan være i bygge- og frisørbransjen. Dersom du har vært utsatt for slik eksponering, kan du ha krav på erstatning.

Barns ansvar

Reguleres av skadeserstatningsloven § 1-1. Barn og ungdom under 18 år kan få en plikt til å erstatte skade de forårsaker forsettlig eller ved uaktsomhet, dersom dette er rimelig ut i fra alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Barn under skolepliktig alder vil eksempelvis sjelden få et erstatningsansvar.

Bilansvar

Begrepet bilansvar innebærer at den som har vært utsatt for en trafikkulykke, kan kreve erstatning fra bilens forsikringsselskap for personskade eller skade på ting. Reglene for bilansvar er fastslått i bilansvarsloven. Bilansvaret dekker skader som bilen «gjør». Her finnes det unntak hvis bilen er forsvarlig frasatt eller brukes som annet enn kjøretøy.

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven er en lov som regulerer hvordan erstatning etter trafikkulykker skal behandles. Loven innebærer en plikt for alle eiere av biler og andre motorvogner til å tegne trafikkforsikring. Dette er en objektiv forsikringsordning, dvs. den gjelder selv om ingen har skyld i trafikkulykken. Ved sammenstøt mellom to biler kan man kreve erstatning fra den andre bilens forsikringsselskap, dersom skaden skjedde som følge av uforsvarlig oppførsel, brudd på trafikkregler eller teknisk svikt hos den ene av bilene.

Bløtdelsskade

Bløtdelsskade er skade på muskler, sener eller bånd dersom de har vært utsatt for akutt traume eller langvarig belastning.

Bruddskade

Et beinbrudd innebærer at et bein eller en knokkel er brukket. Bruddet kan være åpent eller lukket. Eksempler på dette kan være knusningsbrudd, åpne eller lukkede brudd.

CRPS

CRPS er en smertesykdom som går under mange navn, herunder refleksdystrofi. Dette er en sjelden, kronisk diagnose som normalt opptrer i et begrenset område på kroppen. Sykdommen utvikles som regel etter et traume, for eksempel kirurgi, frakturer eller knusningsskader. Smertene skadelidte opplever er ofte intense, brennende eller verkende smerter. For å diagnostisere sykdommen anvendes de såkalte budapest-kriteriene.

Erstatning

Personskade erstatning er en økonomisk kompensasjon for skade eller tap en har blitt påført.

Erstatningsvilkår

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at en skadevolder skal være erstatningsansvarlig. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, en skadeevne, årsakssammenheng mellom ulykken og skadene, samt skadene og det økonomiske tap, og til slutt et økonomisk tap som kan måles i penger.

Faktisk årsakssammenheng

Dette er et spørsmål om hendelsen har vært en nødvendig betingelse for skaden.

Finansklagenemnda

Finansklagenemnda (FinKN) er et nøytralt tvisteløsningsorgan som behandler tvister mot eksempelvis banker, forsikringsselskaper og inkassoselskaper. Behandlingen her er skriftlig og i utgangspunktet gebyrfritt.

Foreldreansvar

Reguleres av skadeserstatningsloven § 1-2. Foreldre har en tilsynsplikt for sine barn og ungdom under 18 år, og kan få et erstatningsansvar dersom det foreligger svikt ved denne tilsynsplikten. Det skal imidlertid en del til før en kan pålegges ansvar.

Forsikringsoppgjør

Det økonomiske oppgjøret som utbetales i forbindelse med en dekningsmessig skade meldt under en forsikringsavtale. Det er vilkårene i de ulike avtalene som i
utgangspunktet danner grunnlaget for utbetalingen.

Frozen shoulder

Tilstanden innebærer at leddkapselen i skulderen er betent og sitter fast, derav navnet «frozen shoulder». Dette kan komme av slag mot skulder, operasjon eller fall etter yrkesskader (yrkesskadeerstatning) så vel som trafikkskader (trafikkskadeerstatning). Dersom det er årsaken til skaden, kan du ha krav på erstatning.

Gjenopptak

Gjenopptak innebærer at en sak som er avsluttet blir behandlet på nytt. Det kan føre til et etteroppgjør med ytterligere utbetaling av erstatning. Det er krav at den ervervsmessige uføregraden eller medisinske invaliditeten som følge av ulykken skal endre seg «vesentlig» for at saken skal gjenopptas til behandling.

Grunnstønad

Dersom du på grunn av varig skade, sykdom, medfødte funksjonsnedsettelser eller funksjonshemninger har nødvendige ekstrautgifter, skal de dekkes av NAV. Dette kalles grunnstønad. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to til tre år, og ikke være noe du hadde før den aktuelle skaden eller funksjonsbegrensningen inntraff.

Hjemmearbeidstap

Hjemmearbeidstap/hjemmeervervstap kompenserer for inntektstap i form at tapt eller redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet.

Hodeskade

Hodeskade gjelder skade mot hode som eksempelvis kan følge av ulykke, fall eller voldshendelse. En slik skade kan ramme skallen, hjernehinnen eller selve hjernen. Hodeskader graders som minimale, lette, moderate eller alvorlige. En hodeskade kan også omtales som post-commotio, hjerneskade, diffus aksonal skade, traumatisk hodeskade mv. avhengig av skadetype.

Helseklage

Et overordnet nasjonalt klageorgan som mottar klager fra tolv ulike helseinstanser i Norge, etter at instansen selv først har gjort en fornyet vurdering av saken. Eksempler er de ulike helseforetakene eller Norsk pasientskadeerstatning. Organet er sekretariat for fire uavhengig nemnder, blant annet Pasientskadenemnda.

Hørselskade

Dersom skadelidte påføres en hørselskade i forbindelse med støynivået på arbeidsplassen, vil det kunne kreves erstatning. Det kan også kreves erstatning dersom en påføres en hørselsskade som følge av for eksempel pasientskade, trafikkskade eller voldsskade.

Infeksjon

Dersom du blir smittet av bakterier, virus eller parasitter kan du få en infeksjon.

Inntektstap

Inntektstap er det økonomiske tapet en skadelidt lider som følge av å falle utenfor arbeidslivet helt eller delvis som følge av en skadehendelse. Ved et erstatningsoppgjør beregnes det både lidt inntektstap og fremtidig inntektstap.

Juridisk bistand

I personskadesaker skal utgifter til juridisk bistand erstattes på samme måte som med andre utgifter som skyldes skaden. Har du fått en skade som gir deg et økonomisk tap, så skal forsikringsselskapet i utgangspunktet dekke utgifter til advokat i saken.

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ underlagt Justis- og beredskapsdepartementet som behandler erstatningskrav fra personer som har fått en skade som følge av en straffbar handling. Det er enkelte vilkår som må være oppfylt for å dekning av KFV. Dette er bl.a. at den straffbare handlingen må vøre anmeldt til politiet. Det neste vilkåret er at man krever erstatningskravet tatt med i straffesaken. Videre er det et krav er at den straffbare handlingen må være klart sannsynliggjort. Det er også et krav om at den straffbare handlingen må krenke livet, helsen eller friheten, som f.eks vold, overgrep eller trusler.

Løsmiddelskade

Løsmidler brukes i ulike sammenhenger, og kan være rødsprit, etanol, og bensin. Langvarig eksponering av store mengder med løsmidler kan resultere i skade. Da symptomene på løsmiddelskade kan være synlige som allergiske reaksjoner og etseskader, og mindre synlige som tretthet, hodepine og lignende, tar det ofte lang tid å få en diagnose. Dersom du er blitt diagnostisert med en løsmiddelskade, kan du ha krav på erstatning.

Menerstatning

Menerstatning skal gi tilleggskompensasjon for blant annet tapt livsutfoldelse, og andre ikke økonomisk målbare byrder som en skadet får etter en ulykke.

Merutgifter

Dersom man blir skadet i en ulykke kan du ha krav på erstatning for påførte og fremtidige merutgifter som skyldes skaden. Dette vil typisk være kostnader til behandling, medisiner, transport, pleie, advokathjelp og en rekke andre kostnader som oppstår som følge av en skadehendelse.

NAV

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og kommunenes sosialtjenester.

Nakkeskade

Nakkeskade gjelder skade i nakkens strukturer, enten selve ryggsøylen eller omkringliggende strukturer. En slik skade kan inntreffe ved fall, trafikkulykker mv. En form for nakkeskade er det som omtales som nakkeslengskade eller whiplash.

Nerveskade

En skade på nervene, kalles en nerveskade. Symptomer på dette kan være prikking, følelsesløshet i fingre eller tær, brenning og lignende. En nerveskade kan komme av helsesvikt, da betegnes det som en pasientskade. Eller så kan det komme av eksempelvis arbeidsulykke eller bilulykker.

Nevropsykolog

Nevropsykologi er en spesialisering innen psykologien som fokuserer på sammenhengen mellom hjernen, påvirkning av hjernen og et menneskets atferd. Nevropsykologiske utredninger og rapporter anvendes ofte for å kartlegge kognitive problemer hos en skadelidte, og hvorvidt dette kan ha sin årsak i traume, sekundært til smerteproblemer, psykiske skade eller naturlig sykdom.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Dersom du mottar et vedtak med godkjenning av hendelsen som en pasientskade, har du krav på dekning av rimelig og nødvendige advokatutgifter til å fremsette et økonomisk tap. Dersom du ikke får medhold, har du muligheter til å klage på vedtaket.

Norsk sivilrettsforvaltning

Et statlig forvaltningsorgan. Vedtar saker som gjelder voldsoffererstatningsloven, vergemål, rettshjelp, erstatning etter straffeforfølgning og stadfesting av testament. Organet har blant annet erstatningsansvar for vergemål, rettshjelp og Kontoret for voldsoffererstatning.

Objektivt ansvar

Ansvar for skade som kan foreligge uten at det nødvendigvis foreligger skyld hos skadevolder. Et slikt ansvar kan være lovfestet, eksempelvis arbeidsgiveransvar, produktansvar, bilansvar og ansvar for yrkesskade. Det kan også være ulovfestet. Et slik ansvar forutsetter at virksomheten en driver medfører en stadig, typisk og ekstraordinær risiko for skade. Skaden må skyldes disse forholdene.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie av ikke-økonomisk art. Oppreisningserstatning skiller seg fra de andre erstatningsformene, da det kreves at skadevolder har utvist grov uaktsomhet eller forsett for at erstatningsposten skal være aktuell.

Pasientskade

Begrepet pasientskade innebærer skader som normalt blir påført en pasient som følge av medisinsk behandlingssvikt. Reglene for pasientskader er fastslått i pasientskadeloven. For at pasienten eller andre som har lidt tap skal kunne få erstatning må skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr, smitte eller infeksjon, vaksinasjon eller forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler. Eksempler på dette er fødselsskade, forsinket diagnostisering for kreft, hjerneslag, nerveskade, mage- og tarmskade, ortopedi, proteseskade mv.

Pasientskadeloven

Pasientskadeloven er en lov som regulerer hvordan erstatning etter pasientskader skal behandles. Loven innebærer en ansvarsplikt ovenfor Norsk Pasientskadeerstatning til å betale erstatning dersom vilkårene er oppfylt. Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt for at man skal kunne få erstatning. Det første er at det må foreligge en behandlingssvikt. For det andre må det være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten. For det tredje må behandlingssvikten ha ført til et økonomisk tap.

Pasientreiser

Dersom du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha krav på å få dekket dine reisekostnader. Du kan søke om refusjon etter at reisen er gjennomført på helsenorge sin hjemmeside.

Pasientskadenemnda

Klageorganet til NPE. Du kan klage hit dersom du har fått helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt ved en offentlig eller privat helsetjeneste. En klage hit behandles først av Pasientskadenemndas sekretariat.

Personskade

En personskade er skade på en person, som oftest som følge av ytre traume. Skaden kan være av fysisk, psykisk eller kognitiv karakter. En personskade som er forårsaket av trafikk- eller arbeidsulykke, pasientskade eller voldshendelse vil kunne medføre krav på erstatning for økonomisk tap.

Prolaps

Prolaps er en skade på den ytre harde ringen i mellomvirvelskiven. Dette kan være i form av slitasje, men også akutt traume som eksempelvis en bilulykke kan forårsake prolaps.

Psykolog

Psykologer arbeider for å fremme menneskers helse og livskvalitet. Psykologer anvendes gjerne for å behandle personer med psykisk skade eller andre psykiske skader etter traumer.

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse forkortes til PTSD, og kan ramme mennesker som har vært vitne til eller vært involvert i livstruende eller svært traumatiske hendelser. Sykdommen kjennetegnes ved at skadelidte gjenopplever den traumatiske hendelsen, ofte har mareritt, flashbacks og lignende. Dersom skadelidte får dette som følge av en trafikkskade, arbeidsulykke, pasientskade eller voldshendelse kan vedkommende ha krav på erstatning.

Rettslig årsakssammenheng

Dette definerer hvor langt ansvaret for hendelsen juridisk sett strekker seg.

Ryggbrudd

Brudd i ryggsøylen og konsekvenser vil avhenge av hvor det skjer, operasjoner og rehabilitering. Kan medføre varig skade.

Ryggmargsskade

Ryggmargsskade betegner skade i ryggmargssøylen. Inntreffer oftest ved alvorlige trafikk- eller arbeidsulykker. Skaden medfører som oftest lammelser og følelsestap nedenfor skadestedet, herunder nedsatt blære-, tarm- og seksualfunksjon.

Sakkyndig erklæring

En objektiv faglig vurdering av de faktiske forhold i en sak, gjerne foretatt av en spesialist på sitt felt, eksempelvis en ortoped, nevrolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (fysikalskmedisiner), urolog, psykiater mv. Brukes som et tungtveiende bevis blant annet i personskadesaker, herunder i en eventuell rettsak. Kalles også en spesialisterklæring, og skal være basert på alle relevante sider for den medisinske vurderingen av saken.

Skadeevne

Et vilkår for å få erstatning er at ulykken har en stor nok risiko for at den aktuelle skaden kunne inntreffe.

Skadelidte

Den som har fått skade på person, eiendeler eller interesser for øvrig.

Skadevolder

Skadevolder er betegnelsen for den som har forårsaket eller er ansvarlig for en skade.

Skatteulempe

Erstatning for fremtidig ervervstap og fremtidige utgifter er skattefrie, hvor dette kapitaliseres for fremtidige år til et engangsbeløp. Det vil imidlertid påløpe skatt på renteinntekter og formue i fremtiden. Skadelidte skal ha erstattet denne skatteulempen.

Strømskade

Ved strømgjennomgang i kroppen kan skadelidte få varige skader i form av muskel- og skjelettlidelser, nerveskader og psykiske ettervirkninger. Også strømgjennomgang fra lavspenning kan medføre skader. Strømskader kan forårsakes av lynnedslag så vel som berøring i stikkontakter og på arbeidsplassen. Dersom det sistnevnte er tilfelle kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Sykepenger

Sykepenger eller sykelønn er en ytelse som skal kompensere bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer av folketrygden som er midlertidig arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.