Rettshjelpsforsikring ved eiendomstvist

I en eiendomstvist kan du bruke din rettshjelpsforsikring til å få dekket deler av dine utgifter til advokat. Det er vanlig at rettshjelpsforsikringen er en del av ordinære forsikringer slik som villaforsikring og innboforsikring.

Kontakt oss

Hva er en rettshjelpsforsikring ved eiendomstvist?

En rettshjelpsforsikring er en forsikring som dekker deler av dine utgifter til advokat ved en eiendomstvist.

Hvordan kan rettshjelpsforsikringen brukes i en eiendomstvist?

Rettshjelpsforsikring er som regel en del av ordinære forsikringer av eiendom. Innboforsikringer, boligforsikringer og hytteforsikringer har normalt en rettshjelpsdekning, som gjør at forsikringsselskapet dekker deler av dine advokatutgifter.

Hvilke eiendomstvister gjelder rettshjelpsforsikringen for?

Det er vanlig at rettshjelpsdekningen gjelder for eiendomstvister knyttet til eiendommen som forsikringen gjelder for. En rettshjelpsforsikring gjelder normalt i eiendomstvister om feil og mangler ved bolig, nabokonflikter, håndverkertvister, husleietvister, tvister i sameie eller tvister om tomtegrense.

Eiendomsvister om mangler ved kjøp og salg av bolig reguleres av Lov om avhending av fast eigedom, også kalt avhendingsloven eller avhendingslova.

Eiendomstvister om feil og mangler ved ombygging av bolig reguleres ofte av Lov om håndverkertjenester, også kalt håndverkertjenesteloven.

Eiendomstvister om feil og mangler ved oppføring av ny bolig reguleres av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, også kalt bustadoppføringslova.

Se listen over typiske feil og mangler ved boligkjøp her.

Hvilke kostnader til advokat får jeg dekket gjennom rettshjelpsforsikring ved eiendomstvist?

Rettshjelpsdekningen er regulert i forsikringsvilkårene og kan variere noe fra selskap til selskap. Normalt dekker rettshjelpsforsikringen dine advokatutgifter ved en tvist oppad begrenset til 100.000 kroner, men ikke mer enn den økonomiske interessen eiendomstvisten dreier seg om.

Man må som regel betale en egenandel som i de fleste forsikringer utgjør de første 4000 kroner. I tillegg må du betale en egenandel tilsvarende 20 prosent av det som utbetales under forsikringen.

Det betyr at du som forsikringstaker i de fleste tilfeller må betale 29.000 kroner i egenandel dersom du benytter rettshjelpsforsikringen på 100.000 kroner fullt ut.

Hva må til for at rettshjelpsforsikringen gjelder i en eiendomstvist?

Vilkåret er i utgangspunktet at det har oppstått en eiendomstvist mellom deg og en eller flere motparter. I noen forsikringsvilkår kreves det at man må ha gått til rettslige skritt for at rettshjelpsforsikringen skal komme til anvendelse.

Hvordan vurderer forsikringsselskapet hva som er en eiendomstvist?

Du må kunne dokumentere overfor ditt forsikringsselskap at det foreligger en tvist mellom to eller flere parter. Dersom naboen har bygget garasje på din tomt, vil forsikringsselskapet vurdere dette som en eiendomstvist fra det tidspunktet din nabo avviser skriftlig at han ikke har tenkt å rive garasjen.

Kan man benytte rettshjelpsforsikringen hvis man har tegnet boligkjøperforsikring?

Som boligkjøper er det ikke uvanlig å tegne en boligkjøperforsikring. Ved tegning av en boligkjøperforsikring betaler du en sum som gir deg advokathjelp hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen som du har kjøpt.

Dersom du har en rettshjelpsdekning i en av dine boligforsikringer, vil du da være dobbeltforsikret fordi denne forsikringen også dekker dine utgifter til advokat i en eiendomstvist.

Forskjellen er at en boligkjøperforsikring normalt ikke har et kostnadstak slik som en rettshjelpsforsikring har.

Hvis du ikke har tegnet boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikring, kan din rettshjelpsforsikring derfor benyttes ved feil og mangler ved bolig – forutsatt at noe annet ikke fremgår av forsikringsvilkårene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har vi bistått mange klienter i saker om feil og mangler ved bolig. Våre advokater er eksperter på eiendomstvister, og har lang erfaring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co hjelper klienter med feil og mangler ved bolig på blant annet følgende steder:

Ringerike, Hønefoss, Ski, Follo, Ås, Kolbotn, Vestby, Nordby, Moss, Enebakk, Indre Østfold, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Drøbak og Nesodden.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om eiendomstvister. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20