Nylig falt det en meget overaskende dom i Agder Lagmannsrett, som bør være et varsku for alle som skriver testamenter og felles testamenter.

Frem til i 22. november 2017 har det aldri blitt avsagt en dom som innfortolker ugjenkallelighet i et testament, så lenge det ikke går klart frem av testamentets ordlyd. Det har i juridisk teori vært noen som har tatt til ordet for at det bør være mulig å innfortolke ugjenkallelighet i testament. Den samlede juridiske teori har likevel konkludert med at rettsregelen er, at det ikke er anledning til dette.


En kort faktumfremstilling av saken er som følger:

I testamentet fordeler ektefellene arven etter at begge er døde, til konas to barn.

«A, født *.*.1972 [skal nok være 1927] forbys å foreta rettslige disposisjoner over eiendommen gnr. a, bnr. b, Y på Justøya i Lillesand kommune enten ved testament, salg eller annen form for avhendelse, ved opplåning og annen pantsettelse eller andre rettslige disposisjoner som hindrer eller vil kunne hindre eller begrense B sin mulighet til senere å motta denne eiendom som arv

Hele dommen kan leses for de interesserte på Lovdata, https://lovdata.no/dokument/LASIV/avgjorelse/la-2017-48049?q=LA-2017-48049

Jeg er sterkt kritisk til dommen. Domsslutningen innebærer at rettstilstanden endres. Bevisene i saken kan slik jeg ser det vanskelig sies å kvalifisere til en streng bevisbyrde, slik teoretikere og lagmannsretten selv sier må legges til grunn, dersom man skal tolke inn at et testament skal være ugjenkallelig. Dommen er ikke rettskraftig og det er varslet at saken vil bli anket til Høyesterett, Jeg håper saken slipper inn, og at doms resultatet blir endret.

Inntil videre må man konkludere med at det mer enn noen gang er slik at testamenter kan bli tolket til å være ugjennkallelige, selv om hovedregelen fortsatt er at testamenter fritt kan tilbakekalles. Dette gjelder også felles testament, hvor lengstlevende ektefelle (eller samboer) kan tilbakekalle for sin del.

Problemstillingen kan lett omgås, ved å være seg bevisst hvilken testasjonskompetanse lengstlevende ektefelle eller samboer skal ha. I tillegg bør testator være seg bevisst hvorvidt lengstlevende ektefelle/samboer skal ha en innskrenket rådighet over bestemte eiendeler etter at førstavdøde ektefelle er død. Dersom testator og advokat som bistår ved utarbeidelse av testament er seg bevisst denne problemstillingen, vil det aldri oppstå tvil om hva testator har ment.