Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Den 16. desember 2016 ble det vedtatt endrede regler om utbyggergarantier i bustadoppføringsloven. Endringene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017.

Utgangspunktet er fortsatt at utbygger må stille garanti straks etter avtaleinngåelsen, jf. bufl. § 12 annet ledd første punktum. Fra og med 1. januar 2017 er utbygger gitt en lovfestet adgang til å utsette tidspunktet for garantistillelsen, dersom det er tatt relevant forbehold i avtalen, jf. bufl. § 12 annet ledd annet punktum. Relevante forbehold etter bestemmelsen er;

  • Åpning av byggelån
  • Salg av et bestemt antall boliger
  • Igangsettelsestillatelse

Bustadoppføringsloven åpner ikke for at utsettelse av garantistillelsen kan utsettes som følge av andre forhold enn de som fremkommer uttrykkelig av bufl. § 12 annet ledd annet punktum. De beste grunner taler dog etter vår vurdering for at de relevante forbeholdene kan kombineres.

Har utbygger tatt relevant forbehold i avtalen med forbrukeren, så inntrer plikten til å stille garanti straks forbeholdet faller bort. Forbeholdet kan falle bort enten ved at forbeholdet oppfylles, eller ved at utbygger frafaller forbeholdet.

Dersom utbygger ikke overholder plikten til å stille garanti etter at forbeholdet er bortfalt, så kan forbruker gi en frist på minst 10 dager til å bringe forholdet i orden. Manglende garantistillelse innenfor fristen satt av forbruker gir forbrukeren rett til å heve avtalen, jf. bufl. § 12 niende ledd siste punktum.

Lovendringen åpner for at utbyggere kan utsette kostnadene forbundet med garanti etter bufl. § 12, og utbyggere bør ha et bevisst forhold til denne muligheten for avtaler som inngås etter 1. januar 2017.

Forfatter

Var du på utkikk etter noe annet?

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken

Les Mer »