Alminnelige vilkår for advokattjenester

1. Avtaleforholdet

Disse alminnelige vilkår gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS.

Ved etablering av klientforholdet eller ved hvert nytt oppdrag vi påtar oss, vil klienten motta en oppdragsbekreftelse hvor de spesifikke forholdene omkring beregning av salær og avtalte timesatser i saken fremgår, med mindre arbeidet med utarbeidelse av bekreftelsen  anses uforholdsmessig i forhold til oppdragets art. 

Avtalen mellom Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og klienten består av følgende dokumenter (ved motstrid i angitt rekkefølge): (i) oppdragsbekreftelsen og (ii) disse alminnelige vilkår. Eventuelle fravikelser fra disse vilkår skal for å være gyldig avtalt godkjennes av advokatfirmaets daglig leder.

2. Tjenesten

Ved oppstarten av et oppdrag skal partene bli enige om omfanget av våre tjenester og hvilke personer som skal arbeide med oppdraget, herunder hvem som skal være saksansvarlig advokat for oppdraget. Vi vil alltid sørge for at de advokater/
advokatfullmektiger som arbeider med oppdraget er riktige ut fra oppdragets innhold og våre felles krav til kvalitet og effektivitet. Vi vil, når oppdraget krever det, arbeide i team for å tilby den kompetanse og de ressurser som gir et best mulig resultat for kunden.

Hvert oppdrag har en saksansvarlig advokat. Saksansvarlig advokat vil sørge for at arbeidet blir utført av den eller de advokater/advokatfullmektiger som utpekes, basert på behovet for spesialkompetanse og erfaring, samt tilgjengelig kapasitet. Så langt som mulig vil vi også imøtekomme klientens eventuelle ønsker med hensyn til bemanning av oppdraget. Vi vil i den grad det er mulig benytte dokumenter og informasjon fra vår kunnskapsdatabase for å sikre våre klienter bistand av best mulig kvalitet på en rask og kostnadseffektiv måte.

Vi vil kommunisere med den av klientens ansatte eller utpekte samarbeidspartnere eller rådgivere som anses hensiktsmessig i hver enkelt sak og i det enkelte forhold. Vi ber om at det gis beskjed ved oppdragets begynnelse dersom saken er underlagt spesiell konfidensialitet eller det er bestemte personer som har myndighet til å diskutere forholdet (for eksempel at vi kun skal forholde oss til å kommunisere med en bestemt navngitt person).

Vi legger til grunn at klienten aksepterer kommunikasjon per e-post, til tross for at dette ikke er en sikker kommunikasjonsmåte og at informasjon kan forsvinne, komme på avveie, mv. Vi gjør også oppmerksom på at vi må benytte sikkerhetsløsninger som kan medføre at e-post ikke kommer frem til oss. Dersom det ikke er ønskelig at vi kommuniserer per e-post, ber vi om tilbakemelding så snart som mulig og helst før oppdraget påbegynnes. 

Våre advokater er kun kvalifisert til å rådgi om norsk rett. Vi kan bistå med å formidle kontakt med advokat i utlandet til å bistå med råd under utenlandsk rett dersom det skulle oppstå behov for det. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle feil ved rådgivning som ytes fra utenlandske advokater vedrørende utenlandsk rett.

Advokatfirmaets mål er å fremme klientens interesser på best mulig måte innenfor de rammer som følger av disse vilkår samt domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk og  advokatfirmaets interne rutiner for saksbehandling.

I vår rådgivning og bistand baserer vi oss på den informasjon og de dokumenter om faktiske omstendigheter i oppdraget som vi mottar fra klienten, eller fra andre kilder etter avtale eller instruks fra klienten.  For at de vurderinger vi gjør og de råd vi gir skal bli så gode som mulig, må klienten gi oss all informasjon og alle dokumenter av betydning for saken.

Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke blir samsvarende med den vurdering advokatfirmaet har gitt av sakens mulige utfall.

Etter avtale med klienten vil vi kunne bistå med å engasjere andre fagspesialister. Med mindre annet er avtalt vil slike engasjementer skje på vegne av klienten, og klienten vil være ansvarlig for betaling av de engasjerte rådgivernes godtgjørelse og utlegg. Vi vil ikke ha noe ansvar for råd og bistand ytt av slike rådgivere. Dette gjelder selv om rådene er mottatt av oss og så formidlet til klienten, og selv om vi skulle stå som den engasjerte rådgivers oppdragsgiver eller klient.

3. Interessekonflikt

Vi kan ikke påta oss oppdrag dersom det foreligger interessekonflikt i forhold til en annen klient. Før et oppdrag etableres, vil vi gjøre et internt søk for å undersøke om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag, dersom det kommer en ny motpart inn i saken. 

Advokatfirmaet tar forbehold om å måtte si fra seg oppdrag dersom interessekonflikt avdekkes.

Det anses normalt ikke å foreligge noen interessekonflikt i å påta seg oppdrag for klienter som er konkurrenter. Interessekonflikt anses å foreligge dersom et av oppdragene har noen tilknytning til konkurranseforholdet, eller det er andre spesielle forhold som medfører at vi ikke bør kunne ta oppdrag for begge klienter.

4. Salær og fakturering

Vårt salær vil bli beregnet med utgangspunkt i den bemanning og tid som er nødvendig for utførelsen av oppdraget etter våre til enhver tid gjeldende timesatser. Dersom ikke annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, vil fakturering skje med utgangspunkt i medgått tid. Minste førbare timeenhet er 15 minutter.

Vi tar forbehold om etterfølgende skjønnsmessig beregning av salæret når oppdragets art og utførelse tilsier det. Momenter her er bl.a. de involverte advokaters erfaring og kompetanse, sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås og eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget. Vårt salær er ikke betinget av saksutfallet. Salæret skal betales uavhengig av om oppdraget fullføres. 

Dersom vi gir et estimat for vårt salær er dette kun ment å være en prisindikasjon (eksklusiv merverdiavgift og utlegg) for hva salæret sannsynligvis kan bli. Et estimat vil være basert på de opplysninger om saken vi har på det aktuelle tidspunkt. Et estimat kan derfor ikke oppfattes som en fastprisavtale. I saker hvor det er gitt en fast pris for hele oppdraget, forbeholder vi oss retten til å fakturere opp til det avtalte beløp basert på antall timer brukt på saken. 

Fakturering skjer hver 14. dag med 14 dagers betalingsfrist, selv om oppdraget ikke er avsluttet. 

Vi forbeholder oss retten til å be om forskuddsbetaling av salær. Innbetalinger kan motregnes mot enhver faktura vi har sendt klienten, med unntak for de tilfeller der betalingen ble gjort med et spesifikt formål. Denne bestemmelsen innvirker ikke på retten til å bestride størrelsen på fakturaen.

Har klienten noe å utsette på fakturabeløpet må klage sendes oss skriftlig innen betalingsfristen. I mangel av klage innen betalingsfristen skal fakturabeløpet anses akseptert av klienten.

Det tas forbehold om endring av timesatser i tråd med årlig justering av våre timepriser.

5. Utlegg

Utover våre priser vil oppdragsrelaterte utgifter og utlegg, herunder gebyrer, reise- og oppholdsutgifter, større kopierings- og utsendelseskostnader mv belastes klienten. Normalt legger vi ut begrensede utgifter for våre klienters regning og debiterer dem i etterskudd, men vil kunne be om forskudd for utgifter eller videresende en aktuell faktura for betaling.

Ved utlegg av noe omfang vil klienten kunne bli bedt om å innbetale et forskudd i separat faktura. Vi vil ikke ta påslag ved fakturering av utgifter og utlegg, med unntak av merverdiavgift hvor det er påkrevd. 

Dersom vi engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på klientens vegne, gjør vi det som klientens representant og klienten er selv ansvarlig for tredjepartens honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter.

6. Kostnader ved tvister

Dette avsnittet gjelder bare for saker hvor det eksisterer en tvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en tvist. 

Vi gjør klienten oppmerksom på at: 

  • Klienten er ansvarlig for å betale våre fakturaer uavkortet, uavhengig av det sakskostnadskrav som fremmes mot motparten.
  • Hvis saken tapes er det sannsynlighet for at klienten vil bli pålagt å betale motpartens sakskostnader i tillegg til egne sakskostnader. 
  • Selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges, eller er i stand til å betale sakskostnader. I begge tilfelle vil klienten være ansvarlig for å betale våre fakturaer fullt ut.


7. Klientmidler

Skal vi oppbevare klientmidler, blir disse plassert på firmaets klientkonto og disponeres i henhold til den norske Advokatforeningens regler. Firmaets klientkonto er en samlekonto for klientens midler, hvor banken har avgitt erklæring om at banken ikke kan gjøre motregning gjeldende i kontoen for krav banken måtte ha mot oss. For det tilfellet at banken ikke skulle være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor innskyterne, har vi ikke ansvar for det tap klienten måtte lide som følge av bankens manglende betalingsevne.

8. Forsikring

Klienten har selv ansvaret for å undersøke om egne forsikringsordninger dekker hele eller deler av vårt salær eller ansvar for motpartens utgifter. Klienten må selv ta de nødvendige skritt for dekning under sin forsikring. Vi kan om ønskelig foreta de nødvendige undersøkelser av om forsikringen kommer til anvendelse i den aktuelle sak.

9. Konfidensialitet 

Som advokater har vi lovbestemt taushetsplikt.  Taushetsplikten er ikke til hinder for at vi gir opplysninger i tilfeller der det er lovpålagt. Vi har etter loven plikt til blant annet å melde fra til de kompetente myndigheter ved mistanke om hvitvasking eller finansiering av terror. I slike tilfeller vil vi ikke ha adgang til å opplyse klienten om mistanken eller at vi har meldt fra om den, eller vil gjøre det.

Vi skal ikke avsløre konfidensiell informasjon mottatt fra våre klienter, med mindre vi får beskjed om annet fra klient. Tilsvarende er vi forpliktet til ikke å bringe videre, eller anvende til klienters fordel, konfidensiell informasjon mottatt fra andre. 

Vi blir tidvis bedt om å gi informasjon om våre erfaringer, herunder saker vi har håndtert og om klienter vi bistår. Derfor forbeholder vi oss retten til å opplyse, også i markedsføringsøyemed, om at vi har bistått eller representert klienten. 

Enkelte opplysninger vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget, vil firmaet behandle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. 

Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring på halvorsenco.no

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. 

10. Kommunikasjon med klient

Vi har rett til å kommunisere med klienten via e-post. Slike e-poster kan inneholde personopplysninger. Ettersom det er en viss risiko forbundet med elektronisk kommunikasjon, bes klienten å opplyse om dette dersom han/hun ikke ønsker at vi skal benytte e-post i kommunikasjon.

11. Dokumenter og arkiver

Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning i den periode som til enhver tid følger av loven. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Deretter vil dokumentasjonen bli makulert. 

Forutsatt full betaling av vårt salær, vil klienten ha rett til å benytte dokumentene for det formål de ble utarbeidet.

12. Våre plikter og tredjeparts rettigheter

Vi har bare plikter overfor den klient som er navngitt i oppdragsbekreftelsen eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forholdet til enhver tredjeperson. Hvis en tredjepart anmoder om rett til å benytte seg av våre råd, vil det bli vurdert, men vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel.

Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på klientens vegne.

13. Ansvarsforsikring/-begrensning

Vi innehar pliktig ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. For de tjenester som ytes i et oppdrag skal firmaet og saksansvarlig advokat verken hver for seg eller sammen være ansvarlig for tap ut over det beløp som dekkes av nevnte forsikring.

14. Avslutning av engasjementet

Klienten står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte vårt engasjement, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Vi har rett til å avslutte vårt arbeid med saken til enhver tid når det er rimelig grunn for det. Vi skal varsle i rimelig tid før vi avslutter arbeidet. 

Klienten er forpliktet til å betale vårt salær, kostnader og utlegg samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidet avsluttes og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. 

Avsluttes et engasjement og det er avtalt fast salær for oppdraget, forbeholder vi oss retten til å fakturere for det antall timer som er brukt på saken. Vi har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i vår besittelse i påvente av betaling av vårt krav.

15. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Endringer vil tre i kraft når den endrede versjon av vilkårene legges ut på vår hjemmeside halvorsenco.no.

16. Klageadgang

Klager over vårt arbeid bør i første omgang tas opp med saksansvarlig advokat eller med firmaets daglig leder.

Dersom klienten mener at en advokat har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk, eller at det beregnede salæret er i strid med disse regler, kan klage fremsettes til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Det gjelder frister for fremsettelse av klage, og klagen kan bli avvist dersom den fremsettes for sent. Nærmere opplysninger om klageordningen finnes på advokatforeningens nettsider. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Romerike krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. 

Lillestrøm, 06. desember 2023.1

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20