Yrkesskadeerstatning

Du kan ha krav på yrkesskadeerstatning både fra forsikringsselskapet og fra NAV dersom du blir skadet på jobb. Mange har også dekning gjennom Hovedtariffavtalene for stat og kommune. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en yrkesskade.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning skal erstatte ditt økonomiske tap samt tapt livskvalitet som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade er en skade på person som inntreffer som følge av en arbeidsulykke.

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en plutselig eller uventet ytre hendelse som skadelidte har blitt påført under arbeid.

Hva er de vanligste yrkesskadene?

De vanligste yrkesskadene er klemskader, bruddskader og hodeskader. Yrkesskader skjer ofte som følge av fallulykker og trafikkulykker.

Det er forøvrig en rekke skader som kan gi deg erstatning. Disse finner du på vår liste over hvilke skader som kan gi deg yrkesskadeerstatning.

Har jeg krav på yrkesskadeerstatning?

Ja. Men kravet for å få erstatning er at yrkesskaden skjedde under arbeid for arbeidsgiver, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Skaden må også skje plutselig og uventet slik at du som er skadet ikke rekker å avverge skaden.

Hva kan jeg kreve yrkesskadeerstatning for?

Du kan kreve erstatning både for fysiske og psykiske yrkesskader. Skadebegrepet inkluderer også dødsfall.

Hva er yrkessykdom?

Yrkessykdom er sykdom som skyldes påvirkninger du har vært utsatt for på din arbeidsplass og som er listet opp som sykdom likestilt med yrkesskade.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen erstatningsrett

Se videoen nå

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Ja. En yrkessykdom som godkjennes som likestilt med yrkesskade kan oppstå i et skadelig arbeidsmiljø på jobb. Så hvis du er blitt syk av jobben kan du ha krav på erstatning for yrkessykdom.

Hvilke typer yrkessykdommer kan gi meg krav på erstatning?

Det er en rekke sykdommer som kan gi deg krav på erstatning. Disse finner du på listen over yrkessykdommene som kan gi deg erstatning.

Hva må arbeidsgiver gjøre hvis det skjer en arbeidsulykke?

Arbeidsgiver plikter å melde fra om yrkesskaden til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlig personskade og dødsfall skal arbeidsgiver også melde skaden til Arbeidstilsynet.

Du finner relevant skademeldingsskjema til NAV her.

Hva skjer hvis arbeidsulykken ikke er meldt til NAV?

Dersom arbeidsgiveren din ikke har meldt fra om arbeidsulykken til NAV, må du selv melde fra om skaden til NAV.

Selv om arbeidsgiver ikke har meldt fra om ulykken til NAV kan skaden likevel godkjennes som yrkesskade hvis det foreligger særlige grunner til at melding ikke ble gitt til rett tid.

Når må jeg varsle forsikringsselskapet om en yrkesskade?

Det er ingen meldefrist for yrkesskader til yrkesskadeforsikringsselskapet. Men det er viktig å varsle også forsikringsselskapet så snart som mulig. Du må sikre bevis i din sak for å unngå diskusjoner med forsikringsselskapet om ulykken skjedde i arbeid for arbeidsgiver, i arbeidstiden og på arbeidsplassen.

Bevis knyttet til selve skadehendelsen er viktig å sikre. Dette kan være vitner, bilder, skriftlige bevis og lignende. Det er lett å glemme detaljene når det har gått noe tid.

For forsikringer som er utløst av yrkesskaden, for eksempel ulykkesforsikring eller uføreforsikring, gjelder det imidlertid en varslingsfrist til forsikringsselskapet på ett år fra du fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Kan mitt krav om yrkesskadeerstatning bli foreldet?

Ja. Et erstatningskrav mot forsikringsselskapet kan foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige og de forhold som begrunner kravet.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, som for eksempel påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige utgifter samt ménerstatning etter en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.

Du kan lese Lov om yrkesskadeforsikring her.

Statlige arbeidsgivere er unntatt fra kravet om å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I stedet er Staten selvassurandør, og som ansatt i Staten vil krav bli håndtert som om det var tegnet yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse.

Hva er det yrkesskadeforsikringen ikke dekker?

Du får ikke utbetalt erstatning for de utgiftene som kan kreves dekket av det offentlige via blant annet HELFO og Pasientreiser.

Kan jeg få erstatning hvis arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring?

Ja. Dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan du likevel få erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. De forsikringsselskapene som selger yrkesskadeforsikring i Norge er pålagt å være medlemmer i denne foreningen, og den finansieres av disse selskapene.

Finnes det en invaliditetstabell for yrkesskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den medisinske invaliditetsgraden, og følgelig hva du har krav på i ménerstatning etter en yrkesskade.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet.

Varig medisinsk invaliditet (VMI) fastsettes av en medisinsk sakkyndig. Det er i de fleste erstatningssakene med personskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes varige medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke krav må være oppfylt for at jeg skal ha krav på yrkesskadeerstatning?

Følgende tre krav må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning for yrkesskade:

  1. Ansvarsgrunnlag. Noen må ha et ansvar for yrkesskaden.
  2. Årsakssammenheng. Det må være en sammenheng mellom yrkesskaden/yrkessykdommen og de plagene du sliter med, og det må være en sammenheng mellom disse plagene og et eventuelt økonomisk tap.
  3. Økonomisk tap. Det må foreligge et økonomiske tap som skyldes yrkesskaden.

Disse vilkårene inneholder vanskelige juridiske og skjønnsmessige problemstillinger som det krever særskilt kompetanse å håndtere.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for yrkesskade?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom en person omkommer som følge av en yrkesskade tilkjennes det erstatning for forsørgertap til den eller de som avdøde forsørget, etter nærmere angitte regler.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning for yrkesskade?

Dette avhenger av yrkesskadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne og omfanget av dine skaderelaterte utgifter. Det har også betydning hvor gammel du er da du ble skadet.

Hvis yrkesskaden fører til redusert arbeidsevne, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Har jeg krav på mer i erstatning hvis jeg er ansatt i stat eller kommune?

For ansatte i stat og kommune vil en yrkesskade i tillegg kunne utløse rett til erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les mer: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene

Slik erstatning kommer ikke i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, men det skal foretas en samordning som innebærer at erstatningen skal utbetales etter det regelsettet som gir høyest erstatning.

Har jeg krav på erstatning fra NAV etter en yrkesskade?

Ja. Du vil normalt ha krav på trygdeytelser fra NAV hvis du har blitt skadet på jobb. Erstatningen under yrkesskadeforsikringen vil komme i tillegg til ytelsene fra NAV.

Felles for mange forsikringsordninger er at du plikter å sørge for at du først får ytelsene du har krav på fra NAV før du for eksempel kan kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Derfor er det viktig at du sørger for at du får de ytelsene du har krav på fra NAV etter en yrkesskade. Du kan lese mer om dette på vår side om trygderett.

Hva er godkjent yrkesskade hos NAV?

Når en arbeidsulykke skjer må du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Har jeg krav på erstatning for belastningslidelse?

Nei. Belastningslidelser er skader som oppstår over tid. Slike skader anses ikke som en yrkesskade, og du har derfor ikke krav på yrkesskadeerstatning for belastningslidelser.

Har jeg krav på erstatning for yrkesskade etter en trafikkulykke?

Ja. Dersom du ble skadet i trafikken mens du var på jobb har du normalt krav på yrkesskadeerstatning.

Erstatning etter en trafikkulykke og erstatning etter en yrkesskade beregnes forskjellig, og du har krav på erstatning under den ordningen som gir deg den høyeste erstatningen.

Dersom du ble skadet i trafikken mens du var på jobb må skaden også meldes til ansvarlig forsikringsselskap for trafikkulykken innen ett år.

Har jeg krav på erstatning for yrkesskade som vernepliktig?

Ja. Militært personell, vernepliktige og andre tjenestepliktige har også yrkesskadedekning for skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert.

Les mer: Nå blir det enklere å kreve erstatning for skader påført i Forsvaret

Trenger jeg advokat etter en arbeidsulykke?

Ja. Yrkesskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor er det nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Det er en rekke tidsfrister i yrkesskadesaker med personskader. Disse tidsfristene er det viktig å følge opp i riktig rekkefølge og på en korrekt måte for å få rett erstatning.

Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en yrkesskadesak.

Må jeg betale for advokaten min selv etter en yrkesskade?

Nei. Dine utgifter til advokat vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på erstatningsrett.

Vi hjelper klienter over hele landet, og tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkesskadesak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med yrkesskadeerstatning?

Portrett av Thomas Chr. Wangen

Thomas Chr. Wangen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20