Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatfirmaet Halvorsen & Co DA samler inn og bruker personopplysninger.

Kontakt oss

Formålet med denne informasjonen er blant annet å informere deg om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan disse opplysningene eventuelt brukes av oss når du besøker våre nettsider og i et eventuelt klientforhold.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi følger de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger primært for å kunne løse oppdrag og levere avtalte tjenester, men også for å kunne formidle informasjon og drive markedsføring.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Våre nettsider er:

Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

• Privatklienter
• Klienter i straffesaker
• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
• Personer som er involvert i saker vi bistår i, f eks som sakkyndige
• Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
• Jobbsøkere/ansatte
• Besøkende på våre nettsider

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som enkeltperson, som f.eks navn, fødselsdato, personnummer, postadresse, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, mobiltelefonnummer, adferdsmønstre som f.eks nettsøk og biometriske data som fingeravtrykk, irisgjenkjenning osv.

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger er opplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger, religiøse-, politiske- eller filosofiske oppfatninger, etniske og rasemessige forhold mm.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hva bruker vi opplysningene til?

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester slik som å fylle ut et kontaktskjema.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan vi miste muligheten til å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten samt muligheten til å kontakte deg når du henvender deg til oss via kontaktskjemaet på våre nettsider.

Se hvordan du kan styre vår tilgang til dine personopplysninger via cookies/informasjonskapsler i informasjonen nedenfor.

Velger du å bli kunde/klient hos oss vil det imidlertid bli nødvendig å oppgi både personopplysninger og sensitive personopplysninger for at vi skal kunne løse oppdraget for deg.

De opplysningene vi samler inn til ovennevnte formål inkluderer både opplysninger som du selv gir til oss, og den informasjonen vi samler inn på dine vegne i saken samt informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Hva er det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger?

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger ligger normalt i oppdragsavtalen eller ved samtykke, avhengig av hvilke opplysninger det gjelder og sammenhengen de samles inn i.

Når vi kontaktes med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget. Konfliktsjekk av privatklienter omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og eventuelt kredittverdighet. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi også foreta en klientkontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven, som f.eks sjekk av identitet. Denne behandlingen er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom vi påtar oss oppdraget registreres kontaktinformasjon for blant annet å kunne inngå avtaler med klient. For privatklienter er dette hjemlet i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b, og for virksomhetsklienter i samme artikkel bokstav f.

Som klient hos oss vil det foreligge en avtalt rett (oppdragsavtale) til behandling av dine personopplysninger og dine sensitive opplysninger, i den grad dette er nødvendig for å bistå deg med å fastsette, gjøre gjeldende, og forsvare rettskrav.

Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til opplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller av annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetsklienter er hjemlet i GDPR art. 6 nr.1 bokstav f. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR art. 9 nr. 2 bokstav f, jf personopplysningsloven § 11.

Det opprettes egne mapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt registreres i vårt regnskapssystem. Dette er opplysninger som også gir grunnlag for fakturering. Det rettslige grunnlaget for slik registrering er hjemlet i GDPR art. 6 bokstav b for privatklienter og bokstav f for virksomhetsklienter.

Når du besøker våre nettsider samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler (cookies) samt i at vi kan bruke informasjonskapslene til å gjøre det lettere for deg å bruke våre nettsider og for å personalisere visse deler av innholdet. Se mer om informasjonskapsler nedenfor.

For markedsføring og annen relevant informasjon om vår virksomhet vil behandlingen skje på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen i henhold til markedsføringsloven. Jf markedsloven § 15(3) og § 15(1) og GDPR art. 6 nr. 1 a.

Hvem deler vi dine opplysninger med?

Våre leverandører av IT- tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom slike er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandøren opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt, og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hjemmelen for dette er GDPR art. 6 nr.1 f og art 32 og 6 nr.1 bokstav c.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co bruker de opplysningene vi får om deg når du søker på våre nettsider eller sender inn skjema til oss fra disse sidene, kun for advokatfirmaets egen virksomhet. Disse opplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men vi kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsidene. Vi bruker også eksterne, profesjonelle samarbeidspartnere til markedsføring, som f.eks Google- og Facebook-annonsering. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på våre vegne. Underleverandører og samarbeidspartnere har tilhold i Norge, EU og EU-godkjente land, og er forpliktet til å ivareta dine personvernrettigheter i henhold til GDPR.

Som klient hos oss utleverer vi ikke opplysninger om deg til andre enn motparten i den grad dette er nødvendig. Som oftest er motparten i våre saker et forsikringsselskap eller det offentlige, som f.eks Nav eller Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I de saker der det er aktuelt vil det også være nødvendig å gi opplysninger til nemnder, forliksråd og domstoler. Der det skal innhentes uttalelser fra sakkyndige, f.eks leger eller teknisk sakkyndige, må også disse få tilgang til informasjonen som er nødvendig for å løse oppdraget.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til dette eller utleveringen er lovpålagt.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene lagres hos oss på papir og/eller elektronisk.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har etablerte rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av disse for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger der også tekniske systemer og prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet inngår. Vi har etablert rutiner for å håndtere og sikre dine rettigheter til innsyn i dine opplysninger og eventuell retting av feil i disse.

Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Vi har interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte i sikkerhet og bruk av IT-systemer.

All vår behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS området.

Når sletter vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn nødvendig for å levere våre advokattjenester eller oppfylle formålet med behandlingen på annen måte innenfor de lovmessige kravene til oppbevaring.

Lagringstiden vil normalt være ti år fra avslutning av din sak hos oss. All elektronisk informasjon og papirdokumentasjon blir slettet ca.10 år etter avslutningen av saken. Lagringen er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller bli en tvist der tilgang til informasjonen som er lagret er nødvendig. Det rettslige grunnlaget for dette er hjemlet i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) og art. 9 nr. 2 bokstav f samt personopplysningsloven § 11.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

Dine rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve retting, sletting og til å begrense vår bruk av opplysningene om deg. Behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Som klient hos oss har du også rett til innsyn i all informasjon vi har om deg, med mindre taushetspliktsreglene hindrer dette.

Begjæring om innsyn kan vi be om å få skriftlig for å sikre at informasjonen gis til riktig person.

Du har med noen unntak rett til å få korrigert eller slettet dokumenterbar feilinformasjon knyttet til dine personopplysninger, og du kan ha rett til å få slettet informasjon som ikke lenger er nødvendig for å få løst vårt oppdrag for deg.

Du kan også sette begrensninger for hvordan dine personopplysninger skal benyttes. I den forbindelse er det imidlertid viktig å være klar over at slike begrensninger kan påvirke våre muligheter til å løse saken til det beste for deg.

Når det gjelder krav om sletting er det unntak for de opplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker tilgang til, eller der vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Informasjon vi har fått fra andre instanser, f.eks legejournaler kan vårt firma ikke innestå for, og vi har heller ikke anledning til å slette slik informasjon. Spørsmål om dette må rettes til utsteder av for eksempel journalen.

Du har i noen tilfeller rett til dataportabilitet. Det vil si at du blant annet kan få muligheten til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma.

Du har også rett til å motsette deg behandling av personopplysninger, og rett til å motsette deg personprofilering og automatiske avgjørelser.

Du kan også protestere på bruken av opplysningene og også klage på vår håndtering av dine personopplysninger til Datatilsynet (se www.datatilsynet.no ).

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til [email protected] hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker innsyn, retting, sletting m.v.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av våre nettsteder. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken, og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsidene samt som grunnlag for markedsføring av våre tjenester. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke får tilgang til enkelte av våre tjenester.

Vi benytter følgende Cookies/informasjonskapsler:

Facebook: Fr, Tr

Google Analytics: _gat, _gid,_ga

Du kan dektaivere uønskede annonser fra Google DoubleClick her:

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=no

Du kan slette cookies/informasjonskapsler i de ulike nettleserne her:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie10

Firefox:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=wn-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref topic=14666

Safari Web & iOS:

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en US

Når du fyller ut og sender inn et kontaktskjema til oss, så lagres data om deg. Disse dataene lagres i 12 måneder, for deretter å bli slettet.

Sist endret 15.02.2022

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20