Fremtidsfullmakt

Livet er fullt av uventede hendelser. Det er derfor viktig å forberede seg på de områder man kan.

Regelverket for fremtidsfullmakter finnes i kapittel 10. Der fremgår det de krav som stilles til fullmektig og fullmaktsgiveren, videre om hva som kan reguleres. Det er viktig å være klar over at det følger formkrav til hvordan en fremtidsfullmakt skal opprettes og krav til vitner.

Kontakt oss
h

Hva er en Fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål. I de tilfeller man ikke har opprettet fremtidsfullmakter og havner i den situasjon at man» på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser», jf. vergemålsloven § 20, vil Statsforvalteren kunne oppnevne en verge for deg. Uten en fremtidsfullmakt vil du ofte ikke ha kontroll over denne situasjonen eller prosessen, nettopp fordi du er blitt syk. Med en fremtidsfullmakt kan du ta kontroll over din fremtid mens du enda er i stand til å ta gode beslutninger.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen familierett

Se videoen nå

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument du oppretter og bestemmer innholdet av, som gir en valgt person (fullmektig), fullmakt til å ta beslutninger på vegne av deg dersom du «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser», jf. vergemålsloven § 78. Dette kan være både midlertidig og permanent. Det er viktig å merke seg at det legen som må ta den endelige beslutning om du er ute av stand til å ivareta deg selv.

I en fremtidsfullmakt kan du ta avgjørelser om hvordan du ønsker å ha det i fremtiden. Det gir deg kontroll over din fremtidige omsorg og økonomiske anliggender, selv om du skulle havne i en situasjon der du ikke lenger kan handle selvstendig.

Den som gir fullmakten (fullmaktisgiver), utpeker en person, vanligvis en pålitelig venn, familiemedlem eller advokat, som skal handle på vegne av dem. Fullmaktsgiveren bestemmer også omfanget av fullmakten, spesifiserer hvilke beslutninger som kan tas, og gir eventuelle begrensninger.

Hva kan du regulere i en fremtidsfullmakt?

Du kan som nevnt selv bestemme innholdet i en fremtidsfullmakt. Her ser dere noe av det vi mener
bør med i en fremtidsfullmakt (listen er ikke uttømmende):

 • Regulering av finansielle behov
 • Omsorgsoppgaver
 • Rett til helseopplysninger
 • Eiendom
 • Aksjer
 • Fordeling av eiendeler, herunder utdeling av forskudd på arv
 • Gaver
 • Skifte av uskiftebo
 • Gjeldsansvar
 • Honorering, opplysningsplikt og regnskapsplikt

Hvorfor er fremtidsfullmakt viktig?

 • Selvbestemmelse og forutberegnelighet: Fremtidsfullmakten gir deg muligheten til å bevare din selvbestemmelse selv når du ikke lenger er i stand til å ta gode beslutninger for deg selv. Du kan aktivt delta i avgjørelser om din helse, omsorg og økonomi ved å utpeke en person du stoler på og som kjenner deg og dine behov.
 • Forebygging av konflikter: Ved å planlegge på forhånd og klargjøre dine ønsker, kan du bidra til å unngå potensielle konflikter blant familie og pårørende i tilfelle du blir ute av stand til å ta beslutninger.
 • Raskere og enklere beslutningstaking: En fremtidsfullmakt gir fullmektigen den nødvendige myndigheten til å handle raskt og effektivt i henhold til dine ønsker, noe som kan være avgjørende i nødsituasjoner. Fullmektigen kan også gis myndighet til å ta beslutning i de saker vedkommende har egeninteresse. I slike saker ville Statsforvalteren oppnevnt en midlertidig verge.
 • Avhjelpe saksbehandlingstid i det offentlige: Uten fremtidsfullmakt og med oppnevnt verge, vil det være en rekke beslutninger Statsforvalteren må samtykke til. Det kan også være tilfeller der vergen er inhabil. For alle slike avgjørelser må en vente på saksbehandling i det offentlige. Det kunne vært unngått i en nærmere spesifisert fremtidsfullmakt.

Hvordan vårt advokatfirma kan hjelpe?

Vårt dedikerte advokatfirma har erfaring med å hjelpe klienter med å opprette skreddersydde fremtidsfullmakter som er i samsvar med deres individuelle behov og ønsker. Vi gir klar juridisk veiledning gjennom hele prosessen, hjelper med å forstå de juridiske aspektene og sørger for at dokumentet er gyldig og juridisk bindende. Vi stiller blant annet som vitner.

Å opprette en fremtidsfullmakt er en viktig del av livsplanleggingen og et av de viktigste dokumenter man oppretter i livets løp. Ta kontakt med vårt advokatfirma i dag for å diskutere hvordan vi kan bistå deg med å etablere en fremtidsfullmakt som gir deg trygghet for fremtiden.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20