Yrkessykdom

Hvis du blir syk som følge av jobben kan du ha krav på erstatning både fra arbeidsgivers forsikringsselskap og fra NAV. Forsikringsselskapet betaler som regel for dine advokatutgifter. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for yrkessykdom.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeid over tid, og som er listet opp som sykdom likestilt med yrkesskade.

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Ja. Hvis du er blitt syk av jobben kan du ha krav på erstatning for yrkessykdom, dels fra NAV og dels fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Hvilke er de vanligste yrkessykdommene?

De vanligste yrkessykdommene er sykdommer i luftveiene som for eksempel kols, emfysem og lungekreft, samt øresykdommer/skader som tinnitus og hørselskade.

Også hudsykdommer, sykdommer i nervesystemet, muskel- og skjelettsykdommer samt psykiske lidelser topper listen over de vanligste yrkessykdommene, i følge statistikk fra Finans Norge.

Hvilke sykdommer kan gi rett til erstatning for yrkessykdom?

Det er en rekke sykdommer som kan gi deg erstatning. Disse finner du på listen over hvilke skader som kan gi deg erstatning for yrkessykdom.

Det er også en egen forskrift om sykdommer og forgiftninger oppstått som følge av nærmere spesifiserte virksomheter og arbeidsprosesser.

Sykdommer som anses yrkesrelaterte, og som dermed likestilles med yrkesskade er listet opp i forskrifts form. Dette er:

  • Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
  • Sykdom som skyldes strålingsenergi
  • Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet
  • Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer
  • Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene samt nevropatier, når sykdommen er fremkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere og lignende
  • Sykdommer som skyldes smitte
  • Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning for yrkessykdom?

Dette avhenger av yrkessykdommens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne og omfanget av dine skaderelaterte utgifter. Det har også betydning hvor gammel du var da du ble syk.

Dersom du får en varig sykdom, og du i tillegg har fått redusert din arbeidsevne, kan erstatningen i mange tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Har jeg krav på mer i erstatning hvis jeg er ansatt i stat eller kommune?

For ansatte i stat og kommune vil yrkessykdom i tillegg kunne utløse rett til erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les mer: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene

Slik erstatning kommer ikke i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, men det skal foretas en samordning som innebærer at erstatningen skal utbetales etter det regelsettet som gir høyest erstatning.

Har alle ansatte forsikring som dekker yrkessykdom?

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom vilkårene for yrkessykdom er oppfylt kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Hva er det yrkesskadeforsikringen ikke dekker?

Du får ikke utbetalt erstatning for de utgiftene som kan kreves dekket av det offentlige via blant annet HELFO og Pasientreiser.

Kan jeg få erstatning hvis arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring?

Ja. Dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring kan kravet rettes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

De forsikringsselskapene som selger yrkesskadeforsikring i Norge er pålagt å være medlemmer i denne foreningen, og den finansieres av disse selskapene.

Er det forskjell på yrkesskadedekningen til ansatte i offentlig og privat sektor?

Statlige arbeidsgivere er unntatt fra kravet om å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I stedet er Staten selvassurandør, og som ansatt i Staten vil krav bli håndtert som om det var tegnet yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse.

Når må jeg varsle forsikringsselskapet ved yrkessykdom?

Det er ingen meldefrist for yrkessykdommer til forsikringsselskapet.

Hva må arbeidsgiver gjøre hvis jeg får en yrkessykdom?

Arbeidsgiver plikter å melde fra om yrkessykdommen til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at man ble klar over årsaken til sykdommen. Ved alvorlig personskade og dødsfall skal arbeidsgiver også melde sykdommen til Arbeidstilsynet.

Du finner relevant skademeldingsskjema til NAV her.

Må jeg melde fra om yrkessykdommen min til NAV?

Dersom arbeidsgiveren din ikke har gjort dette, må du melde fra til NAV selv. Dette bør du gjøre så snart du kan etter at du har fått konstatert sykdommen.

Dersom kravet er meldt for sent kan sykdommen likevel godkjennes som yrkessykdom dersom det er klart at sykdommen er en yrkessykdom, og det foreligger særlige grunner til at melding ikke ble gitt til rett tid.

Du finner relevant skademeldingsskjema til NAV her.

Har jeg krav på erstatning fra NAV etter yrkessykdom?

Ja. Du vil normalt ha krav på trygdeytelser fra NAV hvis du har blitt syk av jobben din. Erstatningen under yrkesskadeforsikringen vil komme i tillegg til ytelsene fra NAV.

Felles for mange forsikringsordninger er at du plikter å sørge for at du først får ytelsene du har krav på fra NAV før du for eksempel kan kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Derfor er det viktig at du sørger for at du får de ytelsene du har krav på fra NAV etter yrkessykdom. Du kan lese mer om dette på vår side om trygderett.

Hva har jeg krav på fra NAV hvis NAV godkjenner sykdommen min som yrkessykdom?

Hvis du får et vedtak fra NAV på at sykdommen er «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Kan kravet om yrkessykdom bli foreldet?

Det er viktig å være oppmerksom på at et krav ovenfor forsikringsselskapet kan bli foreldet etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstaker fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forehold som begrunner kravet.

Finnes det en invaliditetstabell for yrkessykdom?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter yrkessykdom.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter yrkessykdom.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Hvilke krav må være oppfylt for at jeg skal ha krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet for yrkessykdom?

Følgende tre krav må være oppfylt:

  1. Ansvarsgrunnlag. Noen må ha et ansvar for sykdommen.
  2. Årsakssammenheng. Det må være en sammenheng mellom yrkessykdommen og plagene.
  3. Økonomisk tap. Det må foreligge et økonomiske tap som skyldes yrkessykdommen.

Disse vilkårene inneholder vanskelige juridiske og skjønnsmessige problemstillinger som det krever særskilt kompetanse om erstatningsrett for å håndtere.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for yrkessykdom fra yrkesskadeforsikringsselskapet?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Har jeg krav på erstatning for yrkessykdom på vegne av avdød?

Dersom en person omkommer som følge av yrkessykdom tilkjennes det erstatning for forsørgertap til den eller de som avdøde forsørget, etter nærmere angitte regler.

Har jeg krav på erstatning for yrkessykdom som vernepliktig?

Ja. Militært personell, vernepliktige og andre tjenestepliktige har også yrkesskadedekning for yrkessykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert.

Dette gjelder også for militært personell som deltar i internasjonale operasjoner.

Les mer: Nå blir det enklere å kreve erstatning for skader påført i Forsvaret

Trenger jeg advokat etter yrkessykdom?

Ja. Erstatningssaker etter yrkessykdom er kompliserte saker både juridisk og medisinsk. Derfor er det nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Det er en rekke tidsfrister i erstatningssaker etter yrkessykdom. Disse tidsfristene er det viktig å følge opp i riktig rekkefølge og på en korrekt måte for å få rett erstatning.

Samspillet mellom NAVs ansvar og forsikringsselskapets ansvar krever ofte koordinering der advokatbistand kan være nødvendig.

Det er derfor lurt å kontakte en advokat med spesialkompetanse på yrkessykdom. Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en yrkesskadesak.

Les også: Forsikringsselskapet nektet å betale da Kolbjørn ble syk av jobben

Må jeg betale for advokatutgiftene mine selv etter yrkessykdom?

Nei. Normalt dekker yrkesskadeforsikringsselskapet dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat hvis du blir syk av jobben din.

Les også: Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med yrkessykdom hver eneste arbeidsdag for klienter over hele landet, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din yrkessykdomssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med yrkessykdom?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20