Voldsoffererstatning

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Prosedyre og tvisteløsning

Norske domstoler behandler mellom 50 000 og 100 000 sivile tvister i året. Mellom i) privatpersoner, ii) privatpersoner og næringsdrivende/det offentlige, iii) mellom næringsdrivende, og iv) mellom næringsdrivende og det offentlige, kan det oppstå et utall rettslige tvister. Det er forskjellige fremgangsmåter for å få løst disse. For eksempel kan tvister løses gjennom utenomrettslige forhandlinger, domstolsbehandling, rettsmegling, utenomrettslig megling, konfliktrådsbehandling, voldgift mm.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co håndterer alle typer sivile tvister. Dette kan for eksempel være tvister knyttet til arbeidsrett, familieforhold, arv, eiendom, entrepriserett, erstatningsrett, personskade, selskapsrett og kontrakter. Våre advokater har bred og omfattende erfaring med å bistå klienter i både privatrettslige og forretningsjuridiske tvister med høy suksessfaktor.

Selv om hovedtyngden av alle tvister blir forlikt, må enkelte saker avgjøres av domstolen. Våre advokater vil jobbe aktivt for å få til ønsket resultat. En betingelse for å få gjennomført en effektiv tvisteprosess med et vellykket utfall, starter med at klienten gir advokaten all informasjon. Uten slik informasjon er det vanskelig å foreta vurdering av prosessrisiko og legge en strategi for hvordan tvisten bør løses.

Advokat Kilstad er utdannet voldgiftsdommer og kan følgelig påta seg oppdrag som voldgiftsdommer.

Bistandsadvokat

Advokat Monica Melgård er fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett. Rollen til en bistandsadvokat er å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Det gjelder både på etterforskningsstadiet, i avhør og i rettsforhandlingene.

Der det er aktuelt vil bistandsadvokaten fremme erstatningskrav på dine vegne både ved rettslig prosess og ovenfor kontoret for voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten vil veilede fornærmede og etterlatte med informasjon og være bindeledd opp mot øvrig støtteapparat slik at enhver klient blir ivaretatt etter sitt behov.

Under en eventuell rettssak er det bistandsadvokaten som stiller spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige på vegne av fornærmede eller etterlatte.

Kontakt oss dersom du har havnet i en tvist innenfor blant annet følgende områder:

Trenger du hjelp med voldsoffererstatning?

Portrett av Monica Melgård

Monica Melgård

Kontakt
Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20