Erstatningstesten

Test om du kan ha krav på erstatning: Erstatningstesten er en digital test hvor du får raskt svar på om du kan ha krav på erstatning etter en ulykke.

Du tar testen ved å svare på en rekke spørsmål om ulykken. Erstatningstesten vil deretter gi deg en tilbakemelding på om du kan ha krav på erstatning eller ikke.

Start testen

Velg den kategorien som passer ditt tilfelle best:

Ofte stilte spørsmål om erstatning

Hva er erstatning?

En definisjon på erstatning er at erstatning er en økonomisk godtgjørelse som skal kompensere for en skade eller tap du har blitt eller vil bli påført. Den økonomiske godtgjørelsen skal som hovedregel sette den som ble skadet i samme situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.

Når har man krav på erstatning?

Man kan ha krav på erstatning hvis man blir påført en personskade i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. Det er også mulig å få erstatning hvis du er blitt syk av jobben.

Hvem kan jeg få erstatning fra?

Du kan kreve erstatning fra forsikringsselskap, fra NAV eller den eller de som skadet deg. Dette kommer imidlertid an på i hvilken sammenheng du ble skadet.

Hva er definisjonen på personskade?

En personskade er en fysisk eller psykisk skade på person.

Hva er definisjonen på trafikkskade?

En trafikkskade er skade på person der en motorvogn, tog, trikk, fly eller båt er involvert i skadehendelsen.

Hva er definisjonen på en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade på person som skjer under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Hva er definisjonen på yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning i arbeid over tid.

Hva er definisjonen på en fritidsskade?

En fritidsskade er en skade som skjer i fritiden.

Hva er en skadelidt?

Den som er blitt påført skade kalles i erstatningsretten for skadelidt.

Hva er en skadevolder?

Den som har påført skade kalles i erstatningsretten for skadevolder. Begrepet benyttes også ofte som betegnelse på skadevolders forsikringsselskap.

Finnes det forskjellige typer erstatning?

Det finnes mange typer erstatning du kan ha krav på etter en ulykke med personskade. Du kan for eksempel ha krav på ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe og oppreisningserstatning.

Hva kreves for å få erstatning?

Det er tre krav som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning:

  1. Ansvarsgrunnlag. Noen må ha et ansvar for skaden.
  2. Årsakssammenheng. Det må være sammenheng mellom ulykken og de plagene du sliter med, og det må være sammenheng mellom disse plagene og et eventuelt økonomisk tap.
  3. Økonomisk tap. Skaden må ha ført til et økonomisk tap.
Hvor viktig er dokumentasjon for å få erstatning?

I en erstatningssak er det viktig med god dokumentasjon. Et godt tips er å ta bilder av ulykken og eventuelle synlige skader du er blitt påført samt navn og adresse på vitner dersom dette er mulig. Det er også viktig å oppsøke lege så fort som mulig etter ulykken for å registrere skadene. Opplysninger fra sykehus, politi, brannvesen og psykolog er viktig dokumentasjon i en erstatningssak. Tidsnære bevis kan være avgjørende for saken.

Det er personen som er skadet som har bevisbyrden i en erstatningssak. Uten god dokumentasjon blir det derfor vanskelig å vinne frem med et erstatningskrav.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Erstatningen avhenger av hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser skaden får for din
arbeidsevne og av utgiftene du blir påført på grunn av skaden.

Hvor gammel du var da skaden skjedde har også betydning for erstatningens størrelse. Hvis du
er relativt ung på skadetidspunktet og skaden fører til redusert arbeidsevne, kan
erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Les mer: Stefan fikk 4,3 millioner kroner i erstatning for yrkesskade

Hva er de viktigste lovene om erstatning?

«Lov om yrkesskadeforsikring» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65, «Lov om skadeserstatning» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26 og bilansvarsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03 er de mest relevante lovene i erstatningssaker med personskade.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat for å få erstatning?

Ja. Erstatningssaker er kompliserte både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Det må ofte hentes inn en spesialisterklæring for å fastsette om det er årsakssammenheng mellom skaden og dine plager.

I tillegg må det avklares om skaden har gitt varig medisinsk invaliditet, og omfanget av den medisinske invaliditeten. Det kan derfor ofte bli en diskusjon med forsikringsselskapet om valg av medisinsk spesialist og om vurderingen av spesialisterklæringen.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20