Erstatning for pasientskade

Hvis du har blitt skadet under behandling, vil du som regel ha krav på erstatning.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er pasientskadeerstatning?

Du kan ha rett til erstatning dersom du har blitt utsatt for en svikt i helsehjelpen du har mottatt. En svikt kan oppstå som følge av at behandlingen ikke er utført i tråd med god medisinsk praksis.

I tillegg kan du også ha rett til erstatning dersom det foreligger en skade som følge av forsinket eller manglende diagnose eller behandling.

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett til erstatning. For det første må det foreligge en skade som følge av svikt i behandlingen.
Videre må det foreligge et økonomisk tap på minst 10.000 kroner, og det må være årsakssammenheng mellom svikten og det økonomiske tapet.

En pasientskade kan oppstå blant annet som følge av svikt ved helsehjelpen, teknisk svikt ved utstyr som er benyttet ved ytelsen av helsehjelp, smitte/infeksjon når dette ikke skyldes forhold ved pasienten selv eller ved vaksinasjon.

Manglende informasjon kan også gi rett til erstatning dersom de øvrige vilkårene for erstatning er oppfylt.

I noen tilfeller kan det også tilkjennes rett til erstatning når det ikke foreligger svikt ved helsehjelpen. Dette gjelder i tilfeller der det foreligger en særlig stor eller særlig uventet skade. Dette er en snever unntaksregel som kommer til anvendelse i enkelte tilfeller.

Dekkes behandling i utlandet?

Det er kun i de tilfeller der det offentlige helsevesenet på forhånd har inngått avtale med et behandlingssted i utlandet om kjøp av tjenester at pasientskadeordningen kan dekke behandling i utlandet.

Dersom du på eget initiativ oppsøker en behandlingsklinikk i utlandet er dette ikke dekket av pasientskadeordningen.

Hvem behandler krav om pasientskadeerstatning?

Erstatningskravet rettes mot Norsk pasientskadeerstatning som vurderer om vilkårene for erstatning er oppfylt. Vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning kan klages videre til Helseklage (Pasientskadenemnda).

NPE innhenter medisinsk dokumentasjon samt uttalelse fra den eller de behandlingsstedene som er innklaget i saken. Normalt forelegges også saken for en medisinsk sakkyndig (spesialist) som vurderer de medisinske forholdene i saken.

Dersom NPE kommer til at det foreligger rett til erstatning går saken videre til beregning av selve erstatningsbeløpet.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen erstatningsrett

Se videoen nå

Hvem har rett til erstatning?

Det er primært den direkte skadelidte som kan ha rett til erstatning etter pasientskadeordningen. I noen tilfeller vil også andre nærstående kunne ha rett til erstatning. I tillegg kan etterlatte også ha krav på erstatning dersom en pasient dør som følge av svikt i behandlingen.

Bør jeg kontakte advokat?

Selv om pasientskadeordningen er en offentlig forvaltningsordning er det mange pasienter som opplever NPE som en motpart fremfor et nøytralt forvaltningsorgan.

En pasientskadesak kan by på vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger, og det kan være avgjørende for saken å ha bistand fra advokat som har god kjennskap til regelverket og pasientskadeordningen.

Selv om NPE ikke dekker utgifter til advokat under den medisinske utredningen av saken er det vår erfaring at skadelidte kan ha like stort behov for bistand under denne delen av saksbehandlingen. Flere av våre advokater har lang erfaring fra pasientskadeordningen, og kan bistå i dette arbeidet.

Får jeg dekket utgifter til advokat?

NPE dekker normalt ikke utgifter til advokat for perioden frem til de har besluttet om skadelidte har rett til erstatning eller ikke.

Når NPE har vurdert at det foreligger rett til erstatning dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under beregningen av erstatningsbeløpet.

I klageomgangen hos Pasientskadenemnda dekkes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dersom skadelidte får medhold i klagen.

Hvordan beregnes erstatningen?

Beregningen av erstatning følger reglene i skadeserstatningsloven.

De vanlige erstatningspostene er:

Ménerstatning
Inntektstap
Arbeid i hjemmet
Merutgifter

Erstatningen skal omfatte både påført og fremtidig tap. Det påførte tapet erstattes med renter. For det fremtidige tapet utbetales det et engangsbeløp der det også tilkjennes erstatning for skatteulempe.

For barn som er skadet beregnes erstatningen etter egne regler. I saker der det tilkjennes erstatning ved dødsfall er utgangspunktet at det tilkjennes full erstatning for det forsørgertapet som er oppstått.

Pasientskadeordningen gir ikke grunnlag for oppreisningserstatning.

Trenger du hjelp med erstatning for pasientskade?

Portrett av Thomas Chr. Wangen

Thomas Chr. Wangen

Kontakt
Portrett av Maja Agnes Simonsen

Maja Agnes Simonsen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20