Ménerstatning

Når har jeg krav på ménerstatning?

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er ménerstatning?

Ménerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse (tort og svie), og gir deg erstatning for skader som gjør at du ikke lenger kan leve et normalt liv slik du gjorde før skaden. Dette skiller ménerstatning fra andre erstatningstyper, som skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Når har jeg krav på ménerstatning?

Du kan få ménerstatning etter en yrkesskade, trafikkulykke, voldsskade, pasientskade eller annen skade som noen er ansvarlig for.

Hvilke skader kan gi krav på ménerstatning?

Skaden må være varig og vesentlig, og både fysiske og psykiske skader kan gi grunnlag for ménerstatning.

At skaden må være varig, betyr ikke nødvendigvis livsvarig. Du kan få ménerstatning for langvarige skader som vil kunne helbredes på sikt, men som gir redusert livskvalitet over lengre tid, det vil si cirka ti år eller mer.

At skaden må være vesentlig innebærer at du som hovedregel normalt må være minst 15 prosent varig medisinsk invalid. Fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden skal gjøres av legespesialist med basis i «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskade av 1997»

Der er invaliditetsgraden for ulike diagnoser er fastsatt, men det gis stort rom for medisinsk skjønn. Det er derfor viktig å være bistått av advokat med spesialkompetanse på erstatningssaker i denne prosessen.

Hvor stor ménerstatningen skal være varierer avhengig av hva slags ulykke du har vært utsatt for. For yrkesskader gjelder utmålingsregler i folketrygden og i forskrift til yrkesskadeforsikringsloven. For andre ulykker gjelder utmålingsregler i skadeserstatningsloven.

Hvordan regnes ménerstatning ut?

Ménerstatningen beregnes med utgangspunkt i den fastsatte medisinske invaliditetsprosenten, skadelidtes alder og forventede levetid, samt størrelsen på folketrygdens grunnbeløp på beregningstidspunktet.

Erstatningsberegningen er noe forskjellig avhengig av om det er en yrkesskade eller en annen ansvarsskade. I hovedtrekk utmåles erstatningen tabellarisk, med lite rom for skjønn.

Les mer: Slik foregår en yrkesskadeerstatningssak

Dersom du har en yrkesskade, vil du ofte ha rett til ménerstatning både fra folketrygden og fra den obligatoriske yrkesskadeforsikringen.

Hva kan jeg få utbetalt i ménerstatning?

Den medisinske vurderingen av skaden vil være av avgjørende betydning for hvor mye erstatning du har krav på. Det er derfor viktig at du blir vurdert av en lege uten bindinger til forsikringsselskapet.

Det kan i noen tilfeller være aktuelt å benytte flere legespesialister for fastsetting av den medisinske invaliditeten, for eksempel der det er flere ulike skader som krever medisinsk kompetanse innen flere spesialiteter.

Hva du får utbetalt i ménerstatningen varierer derfor i stor grad fra cirka 100.000 kroner til over to millioner kroner.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen erstatningsrett

Se videoen nå

Hvordan utbetales ménerstatningen?

Ménerstatning utbetales som et engangsbeløp. Fra NAV kan den alternativt utbetales terminvis, noe som i enkelte tilfeller kan være gunstig for skadelidte.

Må jeg betale skatt av ménerstatningen?

Ménerstatning er fritatt for skatteplikt, men erstatningen kan medføre formuesbeskatning dersom du er i formuesskatteposisjon.

Trenger du hjelp med ménerstatning?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20