Trygderett

Er du syk eller skadet vil du som regel ha krav på ytelser fra NAV.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er trygderett?

Trygderett er et krevende og omfattende fagfelt. Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Vi vil her begrense oss til å nevne noen hovedpunkter og eksempler.

Når har jeg behov for ytelser fra NAV?

De fleste må på et eller annet tidspunkt i livet forholde seg til NAV. Noen blir syke og trenger uføretrygd, mens mange kan slite med å få andre ytelser som man mener å ha krav på.

Trenger jeg hjelp fra NAV etter en ulykke?

Mange får behov for bistand fra NAV etter at de har vært utsatt for en ulykke i trafikken eller på jobb.

Forholdet til NAV er ofte et vesentlig element i en slik skadesak, og NAV-vedtaket kan få stor betydning for erstatningsoppgjøret.

Hva har jeg krav på trygderett fra NAV etter en yrkesskade eller trafikkskade?

Som hovedregel vil du ha krav på ytelser fra Nav (NAV/HELFO/Pasientreiser) dersom du er syk eller skadet og faller inn under norske trygderegler.

Du kan for eksempel ha krav på:

• Sykepenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Uføretrygd

Dersom du er blitt påført ekstrautgifter som følge av en skade eller sykdom har NAV ordninger med tilleggs stønader som for eksempel:

• Grunnstønad
• Hjelpestønad
• Stønad til bil
• Hjelpemidler

Du kan også i noen tilfeller ha krav på utvidet dekning fra NAV, for eksempel dersom du blir såkalt «ung ufør».

Les også: Slik får du innvilget uføretrygd med rettigheter som ung ufør

Kan jeg klage på et vedtak fra Nav?

Dersom du har fått avslag på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller andre ytelser fra NAV, kan du klage på vedtaket. Etter at klagemulighetene i forvaltningen er uttømt, kan du prøve saken for domstolene.

Trenger jeg advokat i tillegg til bistand fra NAV?

Hvordan NAV-saken blir håndtert kan være svært viktig for utfallet av erstatningssaken. Du bør derfor ha kvalifisert bistand fra advokat så tidlig som mulig.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan hjelpe deg med å påklage vedtaket og/eller prøve saken din for domstolene.

Har jeg krav på å få dekket utgiftene til advokat?

Ja. Du kan ha rett til å få dekket nødvendige advokatutgifter i forbindelse med en klagesak av NAV dersom du får medhold i klagen.

Dersom du oppfyller vilkårene kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vi kan gi deg en nærmere orientering om ordningen.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med bistand i trygderettslige spørsmål.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med trygderett?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20