Trafikkulykke

Hvis du blir skadet i en trafikkulykke, vil du som regel ha krav på erstatning.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er en trafikkskade?

Dersom du blir skadet i trafikken kan det få økonomiske konsekvenser for deg som i verste fall kan vedvare resten av livet. Ved en personskade etter en trafikkulykke er du omfattet av bilansvarsforsikringen til det skadevoldende kjøretøyet. Dette gjelder selv om ingen har skyld i skaden.

En typisk trafikkskade kan oppstå ved at du blir skadet som sjåfør, passasjer, syklist eller som fotgjenger.

Hvilke trafikkskader gir rett til erstatning?

Det er ikke bare skader påført i eller av bil som gir rett til erstatning, men også skader påført i eller av andre typer motorvogn, som for eksempel traktor, anleggsmaskin eller snøskuter.

Det er heller ikke bare tradisjonelle kollisjonsulykker som kan gi krav på erstatning, men alle skader som skyldes egenskapene ved motorvognen. Dette kan for eksempel være fall fra lasteplan eller slag og klemskade når motorvognen står stille.

Hvordan får jeg erstatning for trafikkskade?

Utgangspunktet er at dersom du er påført en skade som følge av en trafikkulykke har du krav på full erstatning for tap som oppstår. I dette ligger det et vilkår om årsakssammenheng mellom ulykken og dine skader samt mellom skadene og det økonomiske tapet.

Ofte oppstår det uenighet mellom den skadelidte og forsikringsselskapet om trafikkulykken er årsaken til den skadelidtes plager. Det er derfor viktig at du kan dokumentere dine symptomer og plager både umiddelbart etter ulykken og i det videre forløpet.

Du bør derfor oppsøke lege jevnlig så lenge du har plager, og sørg for å forsikre deg om at alle plager blir nedtegnet i pasientjournalen.

Les også: Fem tips til deg som skades i en trafikkulykke

Det er den skadelidte som har bevisbyrden, og som derfor må sannsynliggjøre at plagene og det økonomiske tapet har sin årsak i trafikkulykken. Den skadelidte har også en tapsbegrensningsplikt som innebærer at du må forsøke å begrense omfanget av skaden og det økonomiske tapet så langt dette lar seg gjøre.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen erstatningsrett

Se videoen nå

Hvem får jeg erstatning av etter en trafikkulykke?

I Norge er det et lovpålagt krav at alle motorvogner skal ha ansvarsforsikring. Dette innebærer en sikkerhet for den som blir skadet i trafikken. Forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaker ulykken er erstatningsansvarlig for personskade som påføres av motorvognen. Skaden meldes til forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaket skaden.

Les mer om erstatning ved personskade her.

Hva skjer hvis kjøretøyet ikke er forsikret i en trafikkulykke?

I noen tilfeller er motorvognen uforsikret, eller den kan være ukjent fordi føreren for eksempel stakk fra ulykkesstedet. I disse tilfellene meldes skaden til Trafikkforsikringsforeningen. Skadelidte vil da ha de samme rettigheter til erstatning som om det var et ansvarlig forsikringsselskap å forholde seg til.

Finnes det en invaliditetstabell for trafikkskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en trafikkulykke.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter en trafikkulykke.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Hva er medvirkning til en trafikkskade?

Av og til kan den skadelidte ved uaktsom oppførsel selv ha medvirket til at skaden oppsto. I slike tilfeller risikerer den skadelidte å få redusert erstatning på grunn av medvirkning. I noen tilfeller kan erstatningen også helt falle bort, for eksempel dersom skadelidte har kjørt i påvirket tilstand.

Les også: Får ikke erstatning etter ruskjøring

Hvilke forsikringer gir rett til erstatning etter trafikkulykke?

Mange har også andre forsikringer enn motorvognens ansvarsforsikring som kan gi utbetalinger etter en trafikkulykke, for eksempel ulykkesforsikringer.

Dette kan være forsikringer du har tegnet privat, eller via arbeidsgiver/fagforening. Det er viktig å melde skaden til alle aktuelle forsikringsselskaper innen meldefristen.

Hvilke erstatningsposter har jeg krav på etter en trafikkulykke?

Under motorvognens ansvarsforsikring kan du har krav på erstatning under følgende erstatningsposter:

Bør jeg kontakte advokat etter en trafikkulykke?

Erstatningssaker etter trafikkskade pågår ofte over flere år, og kan oppleves som belastende for den skadelidte. Ofte kan det være utfordrende å finne ut av de medisinske forholdene i saken.

  • Hvor skadet er du egentlig?
  • Hadde du plager fra før som kan ha innvirkning på skaden du er påført?
  • Ville du uansett fått problemer med å klare deg i arbeid?

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra advokat med god kompetanse på dette rettsområdet. Vår erfaring er at det i de aller fleste tilfeller er nødvendig med slik advokatbistand for å få den erstatningen du har krav på etter en trafikkskade. Det er som regel også en fordel å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Hva koster advokat etter en trafikkulykke?

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke vil det ansvarlige forsikringsselskapet som regel ha plikt til å dekke dine nødvendige og rimelige advokatutgifter i saken.

Les også: Forsikringsselskapet betaler for erstatningsadvokaten din

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi jobber med slike saker hver eneste arbeidsdag, og har bistått flere tusen klienter etter trafikkulykke.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din trafikkulykke. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med trafikkulykke?

Portrett av Thomas Chr. Wangen

Thomas Chr. Wangen

Kontakt
Portrett av Maja Agnes Simonsen

Maja Agnes Simonsen

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20