Oppreisningserstatning

Hvis du har blitt skadet av andre, så har du som regel krav på oppreisningserstatning.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er oppreisningserstatning?

Dersom den som skader en annen person har opptrådt med vilje (forsettlig) eller grovt uaktsomt, kan den som er skadet kreve at skadevolder betaler oppreisningserstatning.

Oppreisningserstatning er erstatning for den krenkelse man har vært utsatt for, altså erstatning for tapt livskvalitet. I gamle dager kalte man dette erstatning for «tort og svie». Dette er altså erstatning for et ikke-økonomisk tap.

Hvem skal betale oppreisningserstatning?

Betaling av oppreisningserstatning er et personlig ansvar for skadevolder, men dersom skadevolder var fører av en motorvogn under ulykken, kan oppreisningskravet fremmes direkte mot motorvognens forsikringsselskap.

Ved trafikkulykker og yrkesskader kommer en eventuell oppreisningserstatning i tillegg til de øvrige erstatningspostene som omfattes av ansvarsforsikringen.

Både fysiske og psykiske krenkelser kan gi grunnlag for oppreisningserstatning.

Hva skal til for at man kan kalle en handling grovt uaktsom?

Det holder ikke at man har opptrådt uaktsomt. Skadevolder må ha vært mer enn uaktsom, det vil si at han må ha utvist kvalifisert skyld.

I forbindelse med trafikkulykker kan kvalifisert skyld for eksempel være at bilfører skader noen i et fotgjengerfelt eller foretar en uansvarlig forbikjøring.

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, er dette som regel forsettlig eller grovt uaktsomt, og du vil da kunne kreve oppreisningserstatning.

Norsk pasientskadeerstatning gir ikke oppreisningserstatning i pasientskadesaker.

Hvor mye kan du få utbetalt i oppreisningserstatning?

I Norge er erstatningsnivået for oppreisning relativt lavt, og vil i de fleste tilfeller ligge et sted mellom 30.000 kroner og 150.000 kroner. I spesielle tilfeller kan erstatningsutbetalingen bli høyere.

Ved vurderingen av oppreisningserstatningens størrelse vil også konsekvensene for deg av den skadevoldende handlingen ha betydning.

Har skadene dine blitt store og varige, vil dette kunne gi høyere erstatning enn etter en tilsvarende skadevoldende handling som ga mindre skader.

Hvorfor bør jeg kontakte advokat?

Både bevismessige, medisinske og juridiske spørsmål kan være kompliserte i disse sakene. Det er derfor ofte nødvendig med kvalifisert advokatbistand dersom du skal få den oppreisningserstatningen du har krav på.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi tilbyr alltid gratis samtale om din sak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med oppreisningserstatning?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20