Erstatning for skatteulempe

Som skadet har du krav på å få dekket skatt og renter på deler av erstatningen din. Dette kalles erstatning for skatteulempe.

Kontakt oss

Hva er erstatning for skatteulempe?

Erstatning for skatteulempe er en av flere typer erstatning du kan ha krav på etter å ha blitt påført en personskade. Erstatning for skatteulempe er relevant for erstatningspostene fremtidig inntektstap, fremtidige merutgifter, fremtidig tap av evnen til å arbeide i hjemmet samt erstatning for tap av forsørger.

Disse erstatningspostene er fritatt for inntektsskatt, men det vil påløpe skatt på fremtidig renteinntekt og formue. Det er denne skatten erstatning for skatteulempe skal kompensere for.

Når har man krav på erstatning for skatteulempe?

Dersom du får erstatning for en eller flere av erstatningspostene ovenfor skal du også ha erstattet den formuesskatten du må betale som følge av at du har fått slik erstatning, samt kapitalskatten du får for rente- og rentesrenteinntekten av denne formuen.

Hvilke ulykker gir krav på erstatning for skatteulempe?

I ansvarssaker slik som yrkesskader, yrkessykdom, trafikkulykke, båtulykke, flyulykke og pasientskade vil du ha krav på erstatning for skatteulempe dersom du har krav på erstatning for fremtidig tap.

Hvordan regner man ut erstatning for skatteulempe?

Utgangspunktet er at man må ha beregnet erstatningen for fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter først. Deretter beregnes skatteulempen matematisk, basert på skadelidtes alder, pensjonsalder, gjenværende leveår samt andre forutsetninger.

Hvor stor er skatteulempeerstatningen?

Skatteulempe er basert på ulovfestede regler, det vil si domstolpraksis og juridisk teori. Størrelsen på skatteulempen er i stor grad standardisert, og som hovedregel ligger den i dag på cirka 20 prosent av erstatningen for fremtidstapet.

Hvordan betales erstatning for skatteulempe?

Erstatning for skatteulempe utbetales til skadelidte som et engangsbeløp.

Trenger jeg advokat for å få erstatning for skatteulempe?

Ja. Erstatning for skatteulempe er en av flere erstatningsposter du har krav på i en såkalt ansvarssak. Slike erstatningssaker er ofte kompliserte både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten selv for å få erstatning for skatteulempe?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader, yrkessykdom og trafikkulykker vil forsikringsselskapet normalt betale for dine utgifter til advokat.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett. Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring med erstatningssaker.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20