Fremtidig inntektstap

Som skadet i en ulykke har du ofte krav på erstatning for tapt inntekt frem i tid på grunn av tapt eller redusert arbeidsevne. Dette gjøres opp fra oppgjørstidspunktet og frem til pensjonsalder, og kalles for fremtidig inntektstap.

Kontakt oss

Hva er fremtidig inntektstap?

Erstatning for fremtidig inntektstap skal kompensere for tap av inntekter frem i tid på grunn av tapt arbeidsevne etter en personskade. Erstatningen skal kompensere for tapet av inntekter som skadelidte kunne ha tjent i arbeidslivet dersom ulykken ikke hadde skjedd.

Når oppstår et fremtidig inntektstap?

Et fremtidig inntektstap oppstår normalt fra erstatningssaken gjøres opp og frem til pensjonsalder.

Hvilke ulykker gir krav på erstatning for fremtidig inntektstap?

Som skadet har du krav på erstatning for fremtidig inntektstap i såkalte ansvarssaker. Det betyr at det er et forsikringsselskap eller en ansvarlig institusjon eller person som har ansvar for skaden og erstatningen du har krav på.

Eksempler på ansvarssaker er yrkesskader, yrkessykdom, trafikkulykke, båtulykke, flyulykke og pasientskade.

Hvordan utbetales erstatning for fremtidig inntektstap?

Erstatning for fremtidig inntektstap utbetales normalt til skadelidte som et engangsbeløp.

Hvordan regner man ut erstatning for fremtidig inntektstap?

Når man beregner det fremtidige inntektstapet gjøres det en vurdering av differansen mellom inntekten skadelidte ville hatt uten skaden og inntekten med skaden,

Ved vurderingen av hva skadelidte ville tjent i fremtiden dersom skaden ikke hadde skjedd tas det utgangspunkt i en antatt inntekt det året skadeoppgjøret finner sted. Her gjøres det blant annet en justering ut fra skadelidtes sannsynlige lønns- og karriereutvikling i fremtiden.

Når det er tatt stilling til den fremtidige inntekt uten skaden må den fremtidige inntekten med skaden fastslås, det vil si hvilke inntekter skadelidte mest sannsynlig vil få med skaden, slik som trygdeinntekter og eventuelle lønnsinntekter.

Hvilken betydning har det at jeg kan jobbe deltid?

Man må utnytte sitt inntektspotensiale fullt ut. Dersom man kan jobbe deltid vil det bli gjort fradrag for den potensielle inntekten fra deltidsarbeid selv om man ikke utnytter dette potensialet.

Hvilken betydning har det at jeg ikke kan få det karrierehoppet jeg ble lovet før ulykken?

Hvis du hadde en konkret avtale om lønnsøkning eller et karriereløft før ulykken som du ikke kan realisere med skaden, vil dette kunne hensyntas dersom det lar seg dokumentere eller sannsynliggjøre.

Må jeg skifte yrke hvis jeg ikke lenger kan arbeide i mitt gamle yrke etter skaden?

Ja, du må tilpasse deg den nye situasjonen, omskolere deg eller ta en annen type jobb. Hvis du som skadelidt ikke utnytter arbeidsevnen din må du selv bære de økonomiske konsekvensene av dette. Erstatningen skal beregnes som om du utnytter ditt arbeidspotensiale fullt ut.

Hva skjer hvis jeg blir verre etter at erstatningen er gjort opp?

Som regel vil muligheten for forverring bli tatt med i den alminnelige bevisvurderingen av ervervsmulighetene i fremtiden. Dette betyr at man skal ta hensyn til risikoen for forverring i sluttoppgjøret.

Ellers er det i noen tilfeller mulig å avtale et etteroppgjør ved en konkret forverring. Det finnes også muligheter for etteroppgjør dersom konkrete vilkår er oppfylt.

Må jeg betale skatt av erstatning for fremtidig inntektstap?

Erstatning for fremtidig inntektstap er ikke skattepliktig som arbeidsinntekt, men det er skatt på eventuelle renter av formuen, og formuesskatt dersom utbetalingen av erstatning for fremtidig inntektstap gjør at du kommer i en formueskatteposisjon.

Trenger jeg advokat for å få erstatning for fremtidig inntektstap?

Ja. Erstatning for fremtidig inntektstap er en av flere erstatningsposter du har krav på i en såkalt ansvarssak. Slike erstatningssaker er ofte kompliserte både juridisk og medisinsk.

For beregningen av det fremtidige inntektstapet er det også nødvendig med kompliserte vurderinger av inntektsnivået før og etter skaden samt at beregningene er krevende der hensyn skal tas til varigheten av inntektstapet, tap i pensjon, neddiskontering med mer.

Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten selv for å få erstatning for fremtidig inntektstap?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett. Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring med erstatningssaker.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20