Båtulykke

Hvis du blir skadet i en båtulykke, vil du som regel ha krav på erstatning.

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er en båtulykke?

Personskader, dødsfall og skader på ting som skjer som følge av en ulykke der en lystbåt er involvert vil kunne gi rett til erstatning. 

Hva må til for at jeg skal få erstatning etter en båtulykke?

Det kreves at den ansvarlige for ulykken har utvist uaktsomhet. Det er altså ikke slik som i bilansvarssaker at det gis erstatning uavhengig av skyld.

Hvem kan jeg kreve erstatning fra etter en båtulykke?

Erstatning kan du få under båtens ansvarsforsikring eller under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring eller direkte fra båtfører eller båteier.

Dersom det verken foreligger ansvarsforsikring for båten, båtføreren eller båteieren, eller slike forsikringer ikke dekker tapet fullt ut, kan den skadelidte kreve erstatning direkte fra den som er ansvarlig for ulykken.

Har norske lystbåter forsikring som gir meg rett til erstatning?

I Norge har vi ingen obligatorisk ordning med ansvarsforsikring for lystbåter. Dersom båteieren ønsker å tegne en kaskoforsikring som dekker skader på selve båten, stiller forsikringsselskapet ofte krav om at det også må tegnes ansvarsforsikring som vil kunne dekke skader båten forårsaker på personer og ting.

En slik ansvarsforsikring har som regel en øvre beløpsgrense slik at det kan skje skader der forsikringen ikke dekker hele tapet. I så fall vil den ansvarlige for skaden kunne bli ansvarlig for resten av tapet.

Hva skjer hvis båten ikke er forsikret?

Dersom båten ikke er ansvarsforsikret, eller forsikringen ikke dekker hele tapet, må det undersøkes om båtføreren eller båteieren har en egen ansvarsforsikring. Denne er ofte en del av en hus-/hjemforsikring eller en reiseforsikring.

Også slike forsikringer har ofte en øvre beløpsgrense, og det kreves som regel uaktsomhet fra båtførerens side for at disse forsikringene skal komme til anvendelse.

Siden ikke alle har ansvarsforsikring på sjøen, kan du for eksempel ved en kollisjon mellom to båter, risikere å måtte betale for skade på egen båt selv, også dersom det er opplagt at andre er skyld i skaden.

Og siden det kreves skyld for å kunne kreve erstatning, kan man risikere at du må betale en skade på egen båt dersom en annen båt har seilt på deg, gitt at kollisjonen skjer ved et hendelig uhell, som for eksempel en teknisk svikt.

Det er derfor svært viktig at du har kaskoforsikret din egen båt.

Hva kan jeg få i erstatning etter en båtulykke?

Størrelsen på erstatningen vil blant annet avhenge av hvilket økonomisk tap som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres som følge av ulykken, og om skadelidte for eksempel har et forsørgeransvar.

I tillegg til den ansvarliges erstatningsansvar kan du også ha krav på erstatning under andre forsikringer som du har tegnet selv eller som andre har tegnet for deg.

Finnes det en invaliditetstabell for båtulykke?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en båtulykke.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter en båtulykke.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Kan jeg få erstatning dersom jeg er ansatt på en båt?

Dersom du som ansatt på båt eller skip blir skadet i forbindelse med arbeidet, vil du ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Les mer om erstatning ved yrkesskade og erstatning ved yrkessykdom her.

I tillegg kommer eventuell forsikring for «loss of licence» (tap av sertifikater), og andre forsikringer som arbeidsgiver, det vil si rederiet måtte ha tegnet.

Bør jeg kontakte advokat etter en båtulykke?

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra en erfaren erstatningsadvokat. Det kan være en fordel om man tar kontakt med advokat så tidlig som mulig etter båtulykken.

Advokaten vil sørge for at skaden blir meldt til relevante instanser og at alle frister blir overholdt.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring med erstatningssaker, og har bistått mange klienter etter båtulykker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20