Loss of License

Her er alt du trenger å vite om «Loss of licence»-forsikring.

Kontakt oss

Hva er en «Loss of license»-forsikring?

Mange har jobber som krever at man oppfyller krav til god helse, og at man har en gyldig helseattest som bekrefter dette.

Det kan være at du jobber på skip, offshore i oljebransjen, som flyvende personell eller i andre bransjer der helseattest er et krav.

Oppfyller man av en eller annen grunn ikke lenger helsekravene og derfor mister helseattesten, mister man også jobben. «Loss of license»- forsikring er en forsikring som skal gi erstatning for ditt fremtidige inntektstap som følge av tap av helseattesten.

Har jeg en «Loss of license»-forsikring?

«Loss of license»-forsikring er ikke obligatorisk, og det er derfor viktig at du sjekker om du har en slik forsikring.

Noen arbeidsgivere har inngått avtale med et forsikringsselskap om slik forsikring for sine ansatte, og noen arbeidsgivere er gjennom tariffavtale pålagt å tegne slik forsikring for de av sine ansatte som har krav om helseattest.

For sjøfolk er det for eksempel fremforhandlet en avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og sjømannsorganisasjonene om at alle sjøfolk om bord i skip eid av rederier som er tilknyttet Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og Kystrederiene skal være omfattet av en Trygghetsforsikring der det blant annet også ligger en forsikring mot tap av helseattest.

Du kan også selv forsikre deg mot tap av helseattest/lisens dersom du har en jobb som krever en slik attest.

Dersom du for eksempel er medlem av Norsk Offisersforbund kan du tegne «Loss of license»-forsikring forutsatt at du tjenestegjør på et fartøy i sjøforsvaret, på fly i luftforsvaret eller tilhører Hærens Jegerkommando eller Marinejegerkommandoen.

Hva skal til for å kunne tegne en «Loss of license»-forsikring?

Vilkårene for å få slik forsikring er at du ikke har oppnådd gjeldende pensjonsalder og har gyldig helseattest når forsikringen tegnes. Du må også være 100 prosent arbeidsdyktig, og ha en jobb som krever helseattest.

Trenger jeg advokathjelp hvis jeg mister helseattesten?

Dersom du taper din helseattest må du så snart som mulig varsle forsikringsselskapet. Hvis du varsler for sent kan du miste din rett til erstatning.

Forsikringsvilkårene knyttet til tap av helseattest er ofte krevende å forstå, og de vurderingene som gjøres av forsikringsselskapene når krav fremmes kan være vanskelige å imøtegå.

Det er et krav fra forsikringsselskapenes side at tapet av helseattesten er varig før det utbetales erstatning. Det kan derfor oppstå uenighet om tapet av helseattesten er varig eller ikke.

Det kan også bli diskusjon om tapet av helseattesten er en følge av en erstatningsmessig ulykkesskade eller sykdom, eller om det skyldes helt andre forhold. Man kan oppleve at forsikringsselskapene overprøver helseattesten og kanskje setter denne til side.

Forsikringsvilkårene inneholder også mange unntak som gjør at du ikke får den erstatningen du kanskje tror du har krav på. For eksempel mister en arbeidstaker i Hærens Jegerkommando retten til erstatning under «Loss of License»-forsikringen dersom tapet av helseattesten skyldes ulykkesskade pådratt ved fallskjermhopping som ikke er beordret.

Det kan hende at forsikringsselskapet har reservert seg mot å dekke tap av helseattest som skjer innen en viss tid etter at slik forsikring er tegnet, dersom dette skyldes sykdom som du må antas å ha kjent til da du tegnet forsikringen.

En slik reservasjon kan skape uenighet om hva man har visst eller burde ha visst om egen helse på tegningstidspunktet. Her blir det gjerne vanskelige vurderinger av medisinske journaler, og andre beviser.

Hva får jeg utbetalt i erstatning under «Loss of License»-forsikringen?

Hva du får utbetalt dersom du kvalifiserer for erstatning for tapt helseattest varier, avhengig av avtalen som er inngått. Det er viktig at du sjekker hvilken dekning du har, og det er viktig å være klar over at du i mange tilfeller kan tegne tilleggsforsikringer for å øke utbetalingen dersom du blir fratatt helseattesten.

Som regel er forsikringsutbetalingen knyttet opp mot Folketrygdens grunnbeløp (G), der for eksempel 15 G (15 ganger grunnbeløpet) kan være maksimum erstatning, men med reduksjon knyttet til din økende alder og med en opptrapping knyttet til hvor lenge du har vært med i forsikringsordningen. Normalt er det grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal benyttes ved beregningen av erstatningssummen.

Hva om jeg mister helseattesten i forbindelse med en yrkesskade?

Dersom du er skadet i jobb og derfor har yrkesskadeforsikring i tillegg til «Loss of License»-forsikringen vil yrkesskadeforsikringen bli samordnet med «Loss of License»-forsikringen. Dette betyr at det du får utbetalt under «Loss of License»-forsikringen kommer til fradrag i erstatningen du har krav på fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Les om Tore Johansen som ikke meldte seg arbeidsudyktig innen ett år etter yrkesskade på sjøen, og gikk glipp av 600.000 kroner i erstatning fra sin «Loss of licence»-forsikring.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring og har spesialisert oss på tvister om «Loss of licence»-forsikringer. Vi kan derfor hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din «Loss of licence»-sak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20