Erstatning for hørselsskade

Du kan ha krav på erstatning for hørselsskade etter en yrkesskade, trafikkulykke eller som yrkessykdom.

Kontakt oss

Hva er en hørselsskade?

Erstatning for hørselsskade? En hørselsskade defineres som nedsatt hørsel eller fullstendig tap av hørsel på et eller begge ører.

Hva er årsaken til en hørselsskade?

En hørselsskade oppstår på grunn av kortvarig og svært høy lyd eller langvarig eksponering for støy.

En hørselsskade kan også oppstå i forbindelse med sykdom, hodeskade eller multitraume, og ledsages ofte av tinnitus (øresus).

Man kan også bli påført en hørselsskade dersom man blir utsatt for vold.

Noen ganger vil hørselsskaden føre til nedsatt hørsel i en periode før hørselen kommer tilbake igjen. Andre ganger er hørselsskaden varig.

Hvem er mest utsatt for hørselsskader?

Ansatte i bygg- og anlegg, vei og bane, musikkindustrien, tradisjonell industri, skipsfart samt olje- og offshorebransjen er mest utsatt for hørselsskader.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt påført en hørselsskade?

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal man ikke eksponeres for støy over 85 decibel. Likevel er det fortsatt arbeidsplasser der ansatte utsettes for støy over anbefalt grense, og hvor det slurves med bruk av verneutstyr.

Ved en hørselsskade har din arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV, og melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.

Hørselsskaden må også meldes inn til det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet, og du må søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade innen ett år.

Har jeg krav på erstatning for hørselsskade?

Ja. Som hørselsskadet har du trolig krav på erstatning for personskade.

  • Hvis hørselsskaden skjedde på grunn av kortvarig og svært høy lyd på arbeidsplassen, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis hørselsskaden skjedde på grunn av langvarig eksponering for støy på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkessykdom.
  • Hvis hørselsskaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning etter trafikkulykke under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis hørselsskaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Også hørselsskader påført i fritiden kan gi krav på erstatning, blant annet gjennom ulykkesforsikringer.

Det vil i de fleste saker med hørselsskader være behov for å gjennomføre en hørselstest, også kalt audiometrisk måling, i tillegg til å innhente en medisinsk spesialisterklæring.

Dersom hørselskaden er ledsaget av tinnitus (øresus), er det ikke uvanlig at skadelidte også sliter kognitivt, det vil si med konsentrasjon, hukommelse og innlæring. I tillegg sliter mange psykisk som følge av sterkt redusert søvnkvalitet og utmattelse.

Er hørselsskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis hørselsskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning for hørselsskade avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Dersom du får en varig hørselsskade, og du i tillegg får redusert din arbeidsevne, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner.

Trenger jeg advokat?

Ja. Hørselsskader er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor vil det være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv etter en hørselsskade?

Nei. Dine utgifter til advokat vil normalt bli dekket av forsikringsselskapet hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett, og har bistått et stort antall klienter etter hørselsskader.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20