Erstatning for bruddskade

En bruddskade kan være en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for bruddskade etter en ulykke

Kontakt oss

Erstatning for bruddskade?

Erstatning for bruddskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva er en bruddskade?

En bruddskade skjer når det oppstår brudd i bein eller knokkel.

Finnes det forskjellig typer brudd?

Bruddskader, eller frakturer, kan være åpne brudd eller lukkede brudd, og kan forårsake sterke smerter og betydelig funksjonsnedsettelse.

Tegn på lukkede bruddskader er feilstillinger; at arm eller bein er vinklet, vridd eller forkortet, store hevelser, sterke smerter samt nedsatt funksjon. Videre kan det forekomme knirke- eller gnisselyder ved bevegelse, og manglende puls nedenfor bruddstedet.

Ved åpne bruddskader vil det være kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og det kan stikke ut beinsplinter. Slike skader vil som regel være ledsaget av smerter, blødninger og infeksjonsfare.

Et annet eksempel på bruddskade er knusningsbrudd, som er brudd hvor deler av beinet er pulverisert i stor eller liten grad, for eksempel i en ryggvirvel.

Kan en bruddskade føre til komplikasjoner?

Det kan oppstå komplikasjoner etter en bruddskade, blant annet stort blodtap, sirkulasjonssvikt, nekrose, koldbrann, blodpropp, nerveskade og infeksjoner. Tilhelingen kan ta lang tid.

Hva er symptomer på bruddskade?

Symptomer på bruddskader er smerter og ømhet på skadestedet, unormal bevegelighet i eller over bruddstedet eller endret form med for eksempel en knekk eller bue i kroppsdelen.

Det kan også bli hovent rundt skadestedet og/eller blålig misfarget hud som følge av blødning i underhuden. Kroppsdelens funksjon kan også bli nedsatt.

Hvor er det vanlig at bruddskader skjer på jobb?

Bruddskade er blant de vanligste yrkesskadene, og skjer som oftest i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore , i bygg- og anleggsbransjen samt i trafikken.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Hva må jeg gjøre hvis det skjer en bruddskade på jobb?

Ved en arbeidsulykke med bruddskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Skaden må også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Har jeg krav på erstatning for bruddskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning etter en bruddskade.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning  og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader etter bruddskade.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for bruddskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en bruddskade.
Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader». Denne benyttes ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør etter bruddskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er bruddskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Ja. En bruddskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Å fremme krav om erstatning for bruddskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Det vil derfor være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter bruddskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20