Erstatning for blodpropp

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført blodpropp etter en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Erstatning for blodpropp?

Blodpropp kan være en alvorlig personskade. I enkelte tilfeller kan blodpropp gi flere millioner kroner i erstatning.

Hva er blodpropp?

Blodpropp er en propp av blod som klumper seg, og som tetter et blodkar slik at blodet ikke transporteres slik det skal. Hvis blodproppen er dannet et annet sted i kroppen, og føres med blodet til stedet den setter seg fast, så kalles blodproppen for embolus. Hvis blodproppen er dannet på stedet, så kalles det for en trombe.

Hva slags skader kan en blodpropp påføre?

En blodpropp kan føre til en rekke skader i kroppen, som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp i lungene (lungeemboli).

I hvilke sammenhenger kan ulykker føre til blodpropp?

Ulykker som kan føre til blodpropp kan være yrkesskade, pasientskade, trafikkulykke, fritidsulykke og båtulykke. Ofte oppstår blodpropp som en konsekvens av andre skader påført ved ulykken.

Hva er de vanligste blodpropp-skadene?

Her er de tre vanligste eksemplene på blodpropp:

Har jeg krav på erstatning for blodpropp?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for blodpropp:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke eller skadelig påvirkning, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Finnes det en invaliditetstabell for blodpropp?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter blodpropp og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og denne setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er blodpropp godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis blodproppen skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden etter arbeidsulykker og trafikkulykker.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Din skade kan gi krav på flere millioner kroner i erstatning, men dette må vurderes nærmere av en advokat.

Trenger jeg advokat?

Ja. Vi anbefaler ikke å ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

I ulykkesforsikringssaker må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en blodpropp-skade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter blodpropp.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20