Erstatning for psykisk skade

Psykiske skader har samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader. Du kan ha krav på erstatning for psykisk skade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for psykisk skade?

Du kan ha krav på erstatning for psykisk skade etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade.

Hva er psykisk skade?

En psykisk skade er en psykisk lidelse som oppstår som følge av en ulykkeshendelse. En psykisk skade kan oppstå som følgeskade etter alvorlige fysiske skader eller som følge av sterke inntrykk i forbindelse med en ulykke som rammer en selv eller andre.

En psykisk skade eller psykisk lidelse er en fellesbetegnelse for lidelser som er kjennetegnet ved plagsomme psykiske symptomer over lengre tid som fører til redusert funksjon i dagligliv eller arbeidsliv sammenlignet med funksjonsnivået før skaden.

Psykiske skader etter ulykker blir ofte oversett i helsevesenet. Forskjellige former for angstlidelser og varig forverring av psykiske plager/lidelser som skadelidte hadde før ulykken skyldes ofte denne.

Psykiske skader har det samme rettsvernet i norsk rett som fysiske skader, og gir krav på erstatning på lik linje med fysiske skader.

Hva er de vanligste psykiske skadene etter en ulykke?

Det er ikke uvanlig at personer som utsettes for ulykker, påføres såkalt posttraumatisk stresslidelse, også kalt PTSD. Typiske symptomer på PTSD er gjenopplevelse av ulykken (flash-back), følelsesmessig avflating, unnvikelsesadferd, for eksempel redsel for å kjøre bil dersom man har vært utsatt for en trafikkulykke, samt ubehag ved å passere skadestedet, høre lyden av ambulanse og så videre.

Det er heller ikke uvanlig at skadelidte utvikler depresjon etter å ha vært utsatt for en ulykke med personskade, gjerne knyttet til nedsatt mestringsevne og funksjon etter ulykken.

Ved tinnitus (vedvarende øresus) som ofte skyldes en ulykke er det ikke uvanlig at skadelidte utvikler depresjon som følge av blant annet sterkt redusert søvnkvalitet.

Hodeskader (hjerneorganiske skader) etter en ulykke kan også gi selvstendige psykiske skadefølger.

Hvilke typer ulykker kan føre til psykisk skade?

En psykisk skade kan oppstå etter en rekke forskjellige arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri, skog- og landbruksindustrien og i fiskeri.

Psykiske skader kan også oppstå som følge av trafikkulykker, flyulykker, båtulykker, jernbaneulykker samt i forbindelse med sports- og fritidsulykker.

Eksempler på fysiske skader som også kan føre til psykisk skade kan være klemskade, støtskade, etseskade, strømskade, brannskade, eksplosjonsskade, multitraume, lammelser, kuttskade, stikkskade, nakkeskade, ryggskade, ryggmargsskade, amputasjon, nerveskade, CRPS, øyeskade, hørselsskade, benskade, armskade og organskade.

Hvilke symptomer er vanlig ved psykiske skader?

 • Uttalt følelse av tretthet eller slitenhet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tristhet
 • Ingen interesser eller gleder lengre
 • Appetittendring
 • Tiltaksløshet
 • Smerter
 • Selvmordstanker

Har jeg krav på erstatning for psykisk skade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden, har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatning for psykisk skade kommer an på diagnosen, hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for psykisk skade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet. Denne fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskade, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er psykisk skade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis den psykiske skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Trenger jeg advokat?

Ja. Personskadeerstatningsaker for psykisk skade er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. I ulykkesforsikringssaker etter psykisk skade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter psykiske skader.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20