Erstatning for brannskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du blir påført brannskade i en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke. Brannskader er ofte alvorlige personskader, og erstatningen kan derfor utgjøre flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er en brannskade?

En brannskade skjer når huden, slimhinner og dypereliggende vev blir utsatt for stråling eller sterk varme, slik at hudcellene skades eller dør.

Finnes det forskjellige typer brannskade?

Brannskader deles normalt inn i tre kategorier:

  • Førstegradsforbrenning, som kjennetegnes ved at huden blir rød, hoven og smertefull.
  • Annengradsforbrenning, som kjennetegnes ved at overhuden løsner, hudflatene væsker og det oppstår væskefylte hudblærer.
  • Tredjegradsforbrenning, som kjennetegnes ved fast, læraktig hud (med farge alt etter skademekanismen) uten følelse.

Hva er den vanligste årsaken til brannskader?

De vanligste årsakene til brannskader er:

  • Ild i forbindelse med brann, bål eller eksplosjoner
  • Varme væsker, som varm olje eller kokende vann
  • Elektrisk strøm, inkludert lynnedslag

Ved strømskade og lynnedslag er skadene på huden små sammenlignet med indre skader på muskler, nerver og organer.

Hvor er det vanlig at brannskader skjer?

De fleste brannskader skjer i ulykker på fritiden, på jobb og i trafikken.

Hvor mange brannskader skjer hvert år?

Brannskader er ofte alvorlige personskader, og 600 barn, brannmenn og andre pasienter blir innlagt på sykehus for slike skader i Norge hvert år.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt påført en brannskade?

Ved en brannskade på jobb har din arbeidsgiver plikt til å sende skademelding til NAV, og melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.

Brannskaden må også meldes inn til det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet, og du må søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade innen ett år.

Etter en brannskade i fritiden eller i trafikken bør du snarest mulig varsle ditt eget eller dine egne forsikringsselskaper om ulykken. Det er også svært viktig at alle symptomer og skader blir grundig dokumentert i din journal hos legen.

Har jeg krav på erstatning for brannskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for brannskade:

Finnes det en invaliditetstabell for brannskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en brannskade, og for å avgjøre hvor mye du har krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Ved skade og sykdom som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med andre skader som er behandlet i tabellen.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadesituasjoner, som for eksempel etter yrkessykdom, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for brannskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter brannskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får brannskade?

Ja. Brannskader føre ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får brannskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter brannskader i fritiden må du normalt betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en brannskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på brannskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20