Erstatning for strømskade – elektrisk støt

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en strømskade under arbeid eller i fritiden.

Kontakt oss

Hva er en strømskade?

Du kan få en strømskade når du får elektrisk strøm gjennom kroppen.

Finnes det forskjellige typer strøm som gir skader?

Det er to typer strøm som kan gi strømskader:

1. Lavspent strøm. Dette gir sjelden brannskader, men kan i noen tilfeller forårsake hjertestans, og det kan også gi dype indre forbrenningsskader.
2. Høyspent strøm. Skader oppstår etter kontakt med høyspent strøm eller lynnedslag. Dette kan gi alvorlige strømskader slik som brannskader, nerveskader og skader på indre organer.

Hvor mange strømskader skjer det i Norge hvert år?

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes hvert år cirka 3000 yrkesaktive av strømskader i Norge – hvert eneste år.

Hva skal jeg gjøre hvis det skjer en strømskade?

Det er viktig å kontakte helsepersonell umiddelbart. Du kan lese mer om førstehjelp og håndtering av strømskader hos Norsk Helseinformatikk.

Alle strømskader bør også meldes inn til Direktoratet for sikkerhet og beredskap, NAV, ansvarlig forsikringsselskap og i alvorlige tilfeller også til Arbeidstilsynet og politiet.

Hva slags skader blir man påført ved en strømskade?

Strømskader kan føre til hjerteskader, skader på kar, hudskader, nyreskader, muskelskader, skjelettskader, nerveskader, organskader og hodeskader.

Hvor er det vanlig at strømskader skjer?

De fleste strømskader skjer ved yrkesskader og fritidsulykker.

Har jeg krav på erstatning for strømskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for strømskade:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for strømskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Du kan også ha krav under uføresforsikringer dersom skaden gjør deg helt eller delvis arbeidsufør.

Finnes det en invaliditetstabell for strømskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en strømskade avhengig av skadetype, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet. Denne fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er strømskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av strømskade som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter strømskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får strømskade?

Ja. Strømskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får strømskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter strømskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en strømskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på personskadeerstatningssaker etter strømskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20