Erstatning for hjerteskade

En hjerteskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for hjerteskade etter yrkesskade, trafikkskade eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Erstatning for hjerteskade? Erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva er en hjerteskade?

Hjertet er en muskel som har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen. Blodet tilfører celler og vev oksygen og næringsstoffer. At hjertet fungerer er avgjørende for at du skal overleve.

Hvis du får slag, støt, stikk eller klemskader kan det føre til skader på hjertet ved at vev og celler får mangel på oksygen og dør. Hvis deler av hjertemuskelen dør kan det være en alvorlig personskade som gir reduksjon eller bortfall av arbeidsevne.

Hvor er det vanlig at hjerteskader skjer?

Hjerteskade kan oppstå i arbeidsulykker, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker. Skader på hjertet kan også påføres ved feilbehandling under operasjoner eller annen behandling i helsevesenet.

Hva slags ulykker kan føre til hjerteskade?

En hjerteskade kan oppstå etter ulykker som for eksempel multitraume, fallulykke, hodeskade, organskade og lammelser.

Kan sykdommer føre til hjerteskade?

Skader på hjertet kan også skyldes en yrkessykdom, for eksempel som følge av skadelig påvirkning av giftstoffer, kjemiske stoffer, gasser, røyk eller infeksjoner.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Har jeg krav på erstatning for hjerteskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for hjerteskade.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeserstatning

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en hjerteskade?

I en ulykke er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV og til Arbeidstilsynet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for hjerteskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en skade på hjertet.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for hjerteskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er hjerteskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade.

Hvis skaden skyldes skadelig påvirkning på jobb, som for eksempel kjemikalier eller løsemidler, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkessykdom.

Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatning for hjerteskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Som regel ikke. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20