Erstatning for løsemiddelskade

Du kan ha krav på erstatning for løsemiddelskade hvis du er påført yrkessykdom på grunn av kjemikalier eller løsemidler. I enkelte tilfeller kan en skade på grunn av eksponering mot løsemidler utgjøre flere millioner kroner i erstatning.

Kontakt oss

Erstatning for løsemiddelskade?

En løsemiddelskade kan gi krav på erstatning hvis skaden skyldes eksponering for løsemidler på jobb.

Hva er en løsemiddelskade?

En løsemiddelskade kan eksempelvis oppstå når løsemidler reagerer sammen med andre stoffer. Den kjemiske reaksjonen kan føre til at gass fordamper og pustes inn. Løsemidlene transporteres deretter gjennom blodet til organer og fettvev i kroppen. Løsemiddelskade kan derfor føre til organskade, nerveskade, lungeskade og hjerneskade.

En løsemiddelskade kan gi omfattende personskader og føre til varig yrkessykdom. Løsemidler finnes i tusenvis av forskjellige produkter som brukes både privat og på jobb. Eksempler på produkter med løsemidler er spray, lim, lakk, maling, lynol, tynnere og rensemiddel.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en løsemiddelskade på jobb?

Det er viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig samt å melde fra til NAV. I alvorlige tilfeller bør skaden også rapporteres til Arbeidstilsynet og Politiet.

Hvordan kan man forebygge løsemiddelskader?

Arbeidstilsynet har laget en liste med 11 tips til hvordan du kan forebygge løsemiddelskader på arbeidsplassen:

 1. Sett deg inn i løsemiddelproblematikken. Vit hvilke stoffer som er løsemidler, hvor farlige de er, hvordan man kan unngå skader.
 2. Kartlegg bruken av løsemidler i virksomheten og ha oversikt over hvor farlige løsemidler er i bruk.
 3. Sørg for å erstatte farlige løsemiddel med mindre farlige produkter der det er mulig.
 4. Sørg for et stoffkartotek og sikkerhetsdatablad for kjemikaliene (løsemidlene)
 5. Kontroller at løsemidlene er merket på riktig måte
 6. Sørg for forsvarlig behandling av kjemikaliene
 7. Installer mekanisk ventilasjonsanlegg og lokalt avtrekk på arbeidsplassene, og sørg for vedlikehold.
 8. Påse at personlig verneutstyr er i bruk der det er nødvendig.
 9. Gi alle ansatte informasjon om løsemidler og risikoen knyttet til arbeidet med løsemidler.
 10. Sørg for god opplæring i arbeidet og at de ansatte vet hvilke forholdsregler de må ta.
 11. Kontroller at forholdsreglene blir fulgt med jevne mellomrom.

Arbeidstilsynet har også laget en egen guide kalt «Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier» til bruk for arbeidsgivere.

Har jeg krav på erstatning for løsemiddelskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for løsemiddelskade. Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkessykdom.

Det er yrkesskadeforsikringsloven og skadeerstatningsloven som er de viktigste lovene i erstatningssaker om løsemiddelskade.

Det er i de fleste erstatningssaker med løsemiddelskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for løsemiddelskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Ved yrkessykdom kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av løsemiddelskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men løsemiddelskade er ofte alvorlige personskader, og erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for løsemiddelskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en løsemiddelskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», og benyttes også ved vurderingen av yrkessykdommer.

Er løsemiddelskade godkjent som yrkessykdom i NAV?

Ja. Hvis du blir løsemiddelskadet på jobb kan du få skaden godkjent som yrkessykdom av NAV. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr.

Trenger jeg advokat?

Ja. En løsemiddelskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskade, yrkessykdom og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på yrkessykdom, og vi har hjulpet en rekke klienter med erstatning for løsemiddelskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20