Erstatning for støtskade

Du kan ha krav på erstatning for støtskade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for støtskade?

Du kan ha krav på erstatning for støtskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en støtskade?

En støtskade skjer når muskler, sener, brusk eller leddbånd blir klemt mot kroppens ben eller knokler i ett eller flere raske støt.

Men støtskader kan også skje mot hodeskallen, øyet og øret, for eksempel ved treff av en gjenstand som for eksempel en ball.

Hva slags skader kan jeg bli påført ved en støtskade?

Ved en støtskade blir cellene i vevet knust. Blodårer kan også skades eller ryke. I tillegg kan det oppstå bruddskader i ben eller knokler. Ved støtskader mot hodet kan man bli påført hjerneskade, og ved støt direkte mot et øye kan øyets indre strukturer skades og man kan i verste fall bli synsskadet eller blind.

Hvor er det vanlig at støtskader skjer?

En støtskade kan skje på mange forskjellige måter, og forekommer relativt hyppig i arbeidslivet. Det er for eksempel vanlig med støtskade etter fallulykke i bygg- og anleggsbransjen og i primærnæringene som landbruk, skogsdrift og fiskeri

De vanligste personskadene med støtskade skjer etter yrkesskade, trafikkulykke og fritidsulykke. Det skjer også mange støtskader ved idrettsaktivitet.

Hva er de vanligste skadene etter en støtskade?

De vanligste personskadene etter en støtskade er knusningsskade, ryggmargsskade, øyeskade, hørselsskade, lammelser, bruddskade, muskelskade, seneskade, nakkeskade, ryggskade, bekkenskade, nerveskade, psykisk skade, hodeskade, benskade, armskade, organskade og CRPS.

Har jeg krav på erstatning for støtskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for støtskade:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

• Ménerstatning
• Påførte og fremtidige merutgifter
• Påført inntektstap
• Fremtidig inntektstap
• Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
• Erstatning for skatteulempe
• Oppreisningserstatning

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for støtskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en støtskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er støtskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av støtskade som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Trenger jeg advokat hvis jeg får støtskade?

Ja. Støtskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får en støtskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter støtskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en støtskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker etter støtskade.

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20