Erstatning for seneskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført en seneskade etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke. Ofte kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning etter en ulykke.

Kontakt oss

Hva er en seneskade?

Erstatning for seneskade! En sene er overgangen mellom muskel og skjelett. En seneskade er en skade i en eller flere sener. En seneskade skyldes ofte en voldsom sammentrekning i vedkommende muskel eller avriving eller kutt av en sene. Som regel får man seneskader samtidig med sårskade.

Finnes det forskjellige typer seneskader?

Lettere typer seneskader kan oppstå i hverdagen eller under trening, og leges av seg selv gjennom ro og hvile. Mer alvorlige seneskader – såkalt seneruptur – kan føre til mer alvorlige personskader

Hva er seneruptur?

Når en sene rives av, så kalles det for seneruptur. En sene kan ryke eller skades i en ulykke, traume eller plutselig belastning. Senen kan ryke helt, såkalt total seneruptur, eller delvis, såkalt partiell seneruptur.

En sene som belastes for sterkt eller brister (ruptur) vil vanskelig kunne normaliseres fullstendig igjen, selv med kirurgisk behandling.

Hva er symptomer på seneskade?

Symptomer på seneskade er nedsatt funksjon, smerter, hevelse og misfarging av overliggende hud. Ved akutte senerupturer er det ofte samtidig hevelse rundt leddet, og et søkk eller tap av volum der muskelen har trukket seg tilbake.

I hva slags type ulykker er det seneruptur skjer?

Ofte kan seneruptur forekomme i forbindelse med idrettsskade, yrkesskade, trafikkulykke, fritidsskade, båtulykke eller flyulykke.

Hva er de vanligste senerupturene?

Seneruptur forekommer ofte i akillessener, quadricepssener(quadriseps er en muskel på fremsiden av låret)og i fingersener (dropfinger), men også skulderen kan være utsatt

Hvordan behandler man seneskader?

Behandlingen av seneskader kommer an på hvilke sener som er skadet, og hvor alvorlig skadet senene er.

Noen sener kan gro av seg selv, noen trenger behandling hos fysioterapeut, mens andre seneskader må opereres for å fungere som normalt igjen. Det brukes da ofte gips eller skinne i en rekonvalesensperiode.

Kan seneskader føre til alvorlige personskader?

Ja, seneskader kan også føre til alvorlige personskader samt også gi følgeskader som for eksempel CRPS.

Har jeg krav på erstatning for seneskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for seneskade:

Finnes det en invaliditetstabell for seneskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en seneskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Ved skade og sykdom som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen. Vurderingen skal foretas ut fra de symptomer og funksjonstap som det er mest naturlig å sammenligne skaden med.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for seneskade?

Som seneskadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Ménerstatning
Påførte og fremtidige merutgifter
Påført inntektstap
Fremtidig inntektstap
Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
Erstatning for skatteulempe
Oppreisningserstatning

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Er seneskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis seneskaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter seneskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig seneskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får seneskade?

Ja. Seneskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får seneskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter seneskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en seneskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer seneskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20