Erstatning for depresjon

Psykiske skader har samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader. Hvis du blir deprimert etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden kan du ha krav på erstatning.

Kontakt oss

Erstatning for depresjon?

Du kan ha krav på erstatning for depresjon etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade.

Hva er depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over din evne til å fungere i hverdagen. En depresjon kan variere i styrke fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon fører ofte til negative tanker og en følelse av håpløshet. En depresjon kan også gi fysiske plager. Eksempler på dette kan være smerter og utmattelse.

Depresjon er en av de viktigste årsakene til arbeidsfravær, sykmelding og uførhet.

Hva er årsaken til depresjon?

En depresjon kan forårsakes av sterke inntrykk i forbindelse med en ulykke, eller av alvorlige konsekvenser etter en ulykke. Det er ikke uvanlig at skadelidte utvikler depresjon etter å ha vært utsatt for en ulykke med personskade, gjerne knyttet til nedsatt mestringsevne og funksjon etter ulykken.

Hvilke symptomer kjennetegner en depresjon?

Typiske symptomer på depresjon er:

• Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet
• Redusert selvfølelse og selvtillit
• Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
• Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
• Initiativløshet og beslutningsvegring
• Tanker og planer om selvmord
• Søvnforstyrrelser
• Redusert eller økt appetitt
• Nedsatt seksuell interesse
• Angst, rastløshet og uro
• Irritabilitet og temperamentsutbrudd

På iFightDepression kan du teste deg selv for depresjon. Du kan ta testen her.

Du kan også se video og lese mer om depresjon hos Norsk Psykolog Forening.

Hvilke typer ulykker kan føre til depresjon?

En depresjon kan oppstå etter en rekke forskjellige arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri, skog- og landbruksindustrien og i fiskeri, men også etter trafikkulykker, båtulykker, flyulykker, pasientskader og fritidsulykker.

Eksempler på skader som kan føre til depresjon kan være klemskade, støtskade, etseskade, strømskade, brannskade, eksplosjonsskade, løsemiddelskade, multitraume, lammelser, kuttskade, stikkskade, nakkeskade, ryggskade, ryggmargsskade, amputasjon, nerveskade, CRPS, øyeskade, hørselsskade, benskade, armskade og organskade.

Psykisk skade etter en ulykke blir ofte oversett i helsevesenet. Det er ikke uvanlig at personer som utsettes for ulykker også påføres såkalt posttraumatisk stresslidelse, også kalt PTSD. Hodeskader (hjerneorganiske skader) etter en ulykke kan også gi selvstendige psykiske skadefølger.

Har jeg krav på erstatning for depresjon?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Størrelsen på erstatning for depresjon kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne. I tillegg kommer størrelsen på utgiftene du har blitt påført.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Finnes det en invaliditetstabell for depresjon?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskade, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er depresjon godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis depresjonen skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Personskadeerstatningsaker for depresjon er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. I ulykkesforsikringssaker etter depresjon i fritiden må du betale for advokaten selv.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på erstatningssaker med depresjon.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20