Erstatning for eksplosjonsskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført personskade i en eksplosjon ved en yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, båtulykke, eller flyulykke. Ofte kan det dreie seg om erstatning på flere millioner kroner.

Kontakt oss

Hva er en eksplosjonsskade?

En eksplosjon skjer i løpet av kort tid og skyldes kjemisk drevne forbrenninger. En eksplosjon kan gi omfattende personskader.

Hvor skjer eksplosjonsskader?

Eksplosjonsskader skjer som oftest i arbeidsulykker, trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker eller flyulykker.

Hva slags type skader oppstår etter en eksplosjon?

En eksplosjon kan føre til en rekke alvorlige personskader, slik som etseskade, brannskade, bruddskade, organskade, lungeskade, klemskade, hodeskade, nerveskade, øyeskade, hørselsskade og tinnitus. Eksplosjonsskade kan også føre til psykiske skader, slik som PTSD og angst.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en eksplosjonsskade?

Har du blitt skadet er det viktig å melde fra så snart som mulig til de aktuelle forsikringsselskapene. Er eksplosjonsskaden påført i forbindelse med arbeid, må skaden meldes til NAV, og eventuelt også til Arbeidstilsynet og politiet dersom skaden er alvorlig.

Har jeg krav på erstatning for eksplosjonsskade?

Ja. Du kan blant annet ha krav på erstatning for eksplosjonsskade:

  • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for eksplosjonsskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav under ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Du kan også ha krav under uføreforsikringer dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør som følge av eksplosjonsskaden.

Finnes det en invaliditetstabell for eksplosjonsskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en eksplosjonsskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er eksplosjonsskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av eksplosjonsskade som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter eksplosjonsskade?

For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg blir påført eksplosjonsskade?

Ja. En eksplosjonsskade fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg får en eksplosjonsskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. I ulykkesforsikringssaker etter eksplosjonsskade i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en eksplosjonsskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirmaer på personskadeerstatning etter eksplosjonsskade.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring. Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20