Erstatning for etseskade

Du kan ha krav på erstatning for etseskade etter en ulykke på jobb eller i fritiden.

Kontakt oss

Erstatning for etseskade?

Du kan ha krav på erstatning for etseskade etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

Hva er en etseskade?

En etseskade oppstår når etsende stoffer som lut, syre eller løsemidler kommer i kontakt med hud, øyne, svelg eller luftveier.

Hvor er det vanlig at etseskader skjer?

Etseskade er en personskade som det er mest vanlig å få under arbeid, og det vil da være en yrkesskade eller yrkessykdom. Etseskade kan også skje i fritiden, og vil da være en fritidsulykke.

Hva er symptomer på etseskade?

De fleste etseskader gir symptomer umiddelbart, og kan forårsake rødhet og blemmer i huden eller sår på øyet.

Har jeg krav på erstatning for etseskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning for etseskade:

Hvilke typer erstatning har jeg krav på for etseskade?

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Finnes det en invaliditetstabell for etseskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en etseskade, og for å avgjøre hvor mye du kan ha krav på å få utbetalt under ulykkesforsikringer.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette setter rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet, som fastsettes av en medisinsk sakkyndig.

Invaliditetstabellen er fastsatt i en egen forskrift kalt Forskrift om ménerstatning for yrkesskader, men brukes også ved andre skadehendelser, som for eksempel etter trafikkulykker, fritidsulykker, båtulykker og flyulykker.

Er etseskade godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjenning av etseskade som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter etseskade?

For yrkesskader og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Trenger jeg advokat hvis jeg får etseskade?

Ja. Etseskader kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret.

Må jeg betale for advokaten min selv hvis jeg blir påført etseskade?

Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

I ulykkesforsikringssaker etter etseskader i fritiden må du betale for advokaten selv.

Går erstatningssaken etter en etseskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets største og ledende advokatfirmaer med kompetanse om etseskader.

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi er landsdekkende, og har kun spesialiserte advokater med lang erfaring.

Hos oss får du alltid en gratis samtale for vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20