1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Erstatning for stikkskade

En stikkskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for stikkskade etter en ulykke eller et angrep.

Kontakt oss

Erstatning for stikkskade?

Erstatning for stikkskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Hva er en stikkskade?

En stikkskade skjer etter ulykker med sprøyter, kniv, barberblad eller andre skarpe gjenstander.

Hva er de vanligste stikkskadene?

De vanligste stikkskadene skjer i hodet, øyet, overkroppen, skulderen, hånden, fingeren eller armen.

Hvilke kroppsdeler er mest utsatt for stikkskade?

De vanligste stikkskadene skjer i hodet, øyet, overkroppen, skulderen, armen eller beina.

Stikkskade kan føre til for eksempel organskade, armskade, nerveskade, fingerskade, håndskade, skulderskade, hodeskade, muskelskade, seneskade, lammelser, øyeskade og infeksjon.

Hvor er det vanlig at stikkskader skjer?

En stikkskade er ikke uvanlig blant helsepersonell som håndterer sprøyter eller spisse gjenstander på jobb. For helsepersonell kan en stikkskade gi risiko for infeksjoner og smitte av for eksempel HIV, hepatitt eller andre sykdommer.

Helsepersonell som jobber med pasienter med rusproblemer og psykisk lidelser er også hyppigere utsatt for stikkskader etter angrep på jobb.

Stikkskader er også en hyppig forekommende skade blant yrkesfiskere under arbeid på sjøen og blant håndverkere og industriarbeidere.

Du finner en liste over hvilke yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning her

Kan stikkskade føre til sykdom?

Ja. En stikkskade på jobb kan føre til at du utvikler en yrkessykdom som fører til helt eller delvis tapt arbeidsevne.

Du finner en liste over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Har jeg krav på erstatning for stikkskade?

Ja. Du kan ha krav på erstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om skadeserstatning og Lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer stikkskader.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

Du kan ha krav på følgende typer erstatning:

I tillegg kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du faller ut av arbeid helt eller delvis som følge av skaden.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en stikkskade?

Det er viktig å melde fra om skaden til aktuelle forsikringsselskaper så fort som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV, og i alvorlige tilfeller også til Arbeidstilsynet og til Politiet.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, men bør vurderes nærmere av en advokat med spisskompetanse på erstatningsrett.

Finnes det en invaliditetstabell for stikkskade?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en stikkskade.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning ved yrkesskader» men benyttes også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for stikkskade.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Er skaden godkjent som yrkesskade hos NAV?

Ja. Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade.

Dersom skaden skjedde på jobb, og du har blitt påført en sykdom som følge av stikkskaden, kan du søke NAV og godkjenning av skaden som yrkessykdom.

«Godkjent yrkesskade» hos NAV vil automatisk gi deg fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege og fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Trenger jeg advokat?

Ja. Erstatningsoppgjør etter stikkskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd.

Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

Må jeg betale for advokaten min selv?

Nei. Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er spesialiserte med lang erfaring, og bistår klienter over hele Norge etter stikkskader.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr alltid gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20