Styreansvaret i aksjeselskaper – hvordan unngå risikoen for personlig ansvar hvis selskapet sliter økonomisk

Publisert: 15. juni 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Utgangspunktet i et aksjeselskap er at ingen er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser/gjeld. Når man sitter i styret i et aksjeselskap, vil man derfor ikke ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det samme gjelder selskapets aksjonærer, daglig leder og øvrige ansatte.

Selv om utgangspunktet er at man ikke hefter personlig for aksjeselskapets forpliktelser/gjeld, kan styremedlemmer eller andre som er involvert i selskapets virksomhet komme i personlig ansvar både strafferettslig og økonomisk, i tilfelle man i din rolle for selskapet opptrer ulovlig eller sterkt klanderverdig.

Det har i de siste årene vært en betydelig vekst i antall styreansvarssaker som er anlagt for domstolene, og suksessraten har vært forholdsvis høy for saksøkerne. Det er derfor viktig at styremedlemmer eller andre med roller i et aksjeselskap er bevisst de plikter og det ansvaret en pålegges i sin rolle i og for selskapet.

Det rettslige grunnlaget for erstatningsansvaret fremgår av aksjeloven kapittel 17. For styreansvar, som for andre former for erstatningsansvar, er det tre grunnleggende vilkår:

  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  2. Skadelidte må ha lidt et økonomisk tap
  3. Det må foreligge årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og den forvoldte skade

Alle medlemmer av selskapets styre kan bli erstatningsansvarlig for sine handlinger. Det samme kan selskapets aksjonæ

rer, daglig leder eller andre som forsettlig eller uaktsomt har forvoldt en skade i egenskap av sin rolle i selskapet.

Når kan man komme i ansvar?

Ofte kan det være særlige regler i aksjeloven som medfører at et styremedlem kommer i ansvar. Som eksempel kan nevnes det objektive ansvaret for at aksjekapitalen blir betalt til selskapet eller reglene om forsvarlig organisering av virksomheten. Et annet svært praktisk eksempel er at styret er kjent med at selskapet er insolvent og driver videre for kreditorenes regning uten å begjære oppbud eller å søke tiltak for å styrke selskapets egenkapital.

Hva kan du som styremedlem gjøre for å unngå å komme i ansvar?

  • Ta del i styrearbeidet og sett deg godt inn i de pliktene som følger din rolle
  • Har selskapet dårlig økonomi, vær forsiktig med på la selskapet inngå tungt forpliktende avtaler.
  • Følg grunnleggende regler om god forretningsskikk
  • Reserver deg i styreprotokoll mot vedtak som du mener kan danne ansvarsgrunnlag
  • Tegn en styreansvarsforsikring for å unngå økonomisk ansvar ved en uaktsom handling som styremedlem
  • I alvorlige tilfeller- trekk deg fra styret så raskt som mulig

Vil du å høre mer om styreansvar? Advokatfirmaet Halvorsen og Co holder frokostmøte om styreansvaret i august. Følg med på våre sider!

 

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20