Krav mot et selskap eller person som gått konkurs

Dersom din leverandør eller annen avtalepart går konkurs vil det oppstå spørsmål om hva man skal gjøre for å forsøke å få dekning for sitt krav.

Krav mot et selskap eller person som har gått konkurs

Dersom din leverandør eller annen avtalepart går konkurs vil det oppstå spørsmål om hva man skal gjøre for å forsøke å få dekning for sitt krav.

Legg igjen ditt nummer og vi ringer deg innen kort tid

Krav mot et selskap eller person

Bostyrer har beslaglagt alle skyldnerens verdigjenstander og vil etter konkursåpningen påbegynne sitt arbeid med å forsøke å selge eller innkreve disse mulige verdiene. Verdigjenstander og utestående fordringer som boet får realisert vil tjene til dekning av ulike krav i boet. Dersom det er midler i et konkursbo utover det som trengs til dekning av pantekrav og bobehandlingens omkostninger, vil det ved bobehandlingens avslutning bli gjennomført en utlodning. Det betyr utbetaling fra boet, som gjør at en eller flere prioritetsklasser av fordringer får dividende – dekning for sine krav. For å kunne være en del av de som får slik mulig dekning må den aktuelle kreditor ha sendt en fordringsanmeldelse til bostyrer i det aktuelle konkursboet. Manglende fordringsanmeldelse vil medføre at du som kreditor ikke får hel eller delvis dekning for ditt krav på linje med øvrige kreditorer i samme klasse.

Vi oppfordrer derfor alle kreditorer til å sende inn en fordringsanmeldelse til bostyrer, uansett om det er utsikter til dividende på tidspunkt for konkursåpningen. Videre i denne artikkelen vil vi gjennomgå hvordan man sender inn en slik fordringsanmeldelse i våre konkursbo.

Hvordan sender man inn en fordringsanmeldelse?

Alle selskaper eller personer som har et krav mot et selskap eller person som har gått konkurs, kan melde krav i boet ved å sende inn en fordringsanmeldelse til bostyrer i det aktuelle konkursbo. Hos oss i Advokatfirmaet Halvorsen & Co har vi tre bostyrer slik at fordringsanmeldelse kan sendes til den aktuelle bostyrer. Det er også opprettet en egen e-postadresse for innsendelse av slike fordringsanmeldelser i alle våre konkursbo og det er ønskelig at alle fordringsanmeldelser sendes inn til oss via denne; [email protected].

Det er ikke nødvendig å sende brev pr. post, men også slike fordringsanmeldelser vil bli registrert.

Hva må en fordringsanmeldelse innholde?

En fordringsanmeldelse trenger ikke å være veldig omfattende. E-post til [email protected] må imidlertid omfatte følgende:

Er det en frist for å sende inn en fordringsanmeldelse?

Fristen for fordringsanmeldelse fremgår av konkursåpningskjennelsen og skal iht. konkursloven være 3 – 6 uker etter konkursåpningen.

Fristen er imidlertid ikke preklusiv. Dette innebærer at selv fordringsanmeldelser som er mottatt etter fristens utløp vil bli registrert i fordringslisten hos oss, så fremt bobehandlingen fortsatt er pågående.

Eventuelle merkostnader boet påføres som følge av at fordringsanmeldelsen anmeldes etter fristen kan kreves dekket av den aktuelle kreditor. Er konkursboet tatt opp til slutning, altså avsluttet ved slutningskjennelse fra tingretten, er adgangen til å melde krav i boet bortfalt.

Hvilken prioritet har fordringene i et bo og hva avgjør prioritetsrekkefølgen?
Først ønsker vi å presisere at det fordringsnummer et krav får, har ingen betydning for kravets prioritet for eventuell senere dekning. Tallet gir kun en henvisning til hvor mange fordringer som ble mottatt forut for den aktuelle fordringsanmeldelsen.
Alle krav som mottas vurderes i forhold til hvilken prioritet det har. De krav som har best prioritet i en konkurssituasjon er kravene som er pantesikret, enten gjennom salgspant, utleggspant eller annet pant. Denne sikkerheten gir imidlertid kun en særstilling i det aktuelle panteobjektet. Dersom panteobjektet er verdiløst på konkursåpningstidspunktet eller at det ikke er mulig for bostyrer å avdekke gjenstandens beliggenhet, vil pantesikkerheten ikke tjene som prioritet ovenfor de øvrige kreditorene i boets øvrige midler.

Prioriteten til øvrige krav i konkursboet fremgår av dekningsloven:

Vi får med jevne mellomrom fordringer hvor kreditorer mener at deres fordring må være prioritert. Prioriteten til et krav er slik som omtalt ovenfor regulert av lovgiver. Det er ikke opp til kreditor, debitor eller bostyrer selv å vurdere om kravet fortjener dekning foran øvrige kreditorer utover det som følger av listen ovenfor og eventuelle pantesikrede krav.

Hvilken dokumentasjon må vedlegges fordringsanmeldelsen?

Kravet vil bli registrert som alminnelig krav i boet dersom det ikke fremsettes dokumentasjon for annen prioritet/pantesikkerhet. Dersom dokumentasjon for selve kravet ikke oversendes, vil kravet bli registrert i boet, men underliggende dokumentasjon vil måtte fremlegges ved en prøving av kravet. Det anbefales derfor at kreditor oversender nødvendig dokumentasjon for sitt krav samtidig eller kort tid etter innsending av fordringsanmeldelse.

Hvilke renter kan omfattes av en fordringsanmeldelse?

Dersom det ønskes å kreve påløpte renter og eventuelle omkostninger bemerkes det at det kun er anledning til å kreve renter fra dagen etter forfall og til og med konkursåpningsdagen som alminnelig krav i boet. Omkostningskrav må også ha oppstått forut for konkursåpningen. Rentekrav for perioden etter konkursåpningsdagen må skilles ut og utgjør et etterprioritert krav i boet. Det er altså uten betydning når fordringsanmeldelsen blir sendt inn i forhold til renteberegningen.

Hva skjer etter at konkursboet har mottatt mitt krav?

Etter at et krav blir mottatt vil det blir registrert i det aktuelle konkursbo så snart som mulig. Kreditor, eller vedkommende som har sendt inn på vegne av kreditor, vil deretter få en bekreftelse på at kravet er mottatt og registrert. En slik bekreftelse innebærer ikke at kravet er godkjent. Kun at det er registrert. Prøving og godkjenning av alle krav i boet vil først finne sted ved konkursboets avslutning og kun for de prioritetsklasser som vil få hel eller delvis dekning for sitt krav