Offentlige anskaffelser

Konkurransedokumenter – tilbud – forhandlinger – klage.

Vi hjelper deg med hele anbudsprosessen.

Offentlige anskaffelser

Hvert år handler det offentlige inn varer og tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner. Anskaffelser fra det offentlige utgjør en betydelig inntektskilde for mange leverandører. Betydningen av å vinne anbud har stor betydning for verdiskapingen i små og mellomstore bedrifter.

Det offentlige er forpliktet til ha konkurranse når det skal kjøpe inn varer eller tjenester over kr 100 000. Konkurransen skal følge anskaffelsesregelverket – lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket kommer fra EU-retten og reglene er tidvis rigide og omfattende. De er i tillegg supplert med en rekke nasjonale og internasjonale avgjørelser som påvirker vurderingene.

Formålet bak regelverket er inntatt i lov om offentlige anskaffelser § 1, hvor det er regulert at  loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, og at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Det skal blant annet gjøres ved at oppdragsgiver opptrer i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Konkurranser av en viss størrelse skal utlyses nasjonalt, eventuelt også i hele EU for de større konkurransene. Konkurranse skjer skriftlig, men kan være både en strengt lukket ren anbudskonkurranse, eller konkurranse med forhandling. Det offentlige kan også gjøre forberedende undersøkelser, og ha dialog med leverandører før konkurransen, så lenge det skjer innenfor regelverkets rammer.

For de som kjenner regelverket i detalj, så er det tydelig at regelverket er mer dynamisk og gir det offentlige et større handlingsrom enn det kan virke som fra utsiden. Det er imidlertid viktig å huske på at det offentliges valg påvirkes av at det offentlige skal overholde de grunnleggende prinsippene. Dersom en handling strider mot prinsipp om forutberegnelighet, kanskje på grunn av hva som står i tidligere publiserte dokumenter i saken, så skal det offentlige sterkt revurdere å foreta slik handling.

I vår rådgivning til parter i en anskaffelse, kan vi bistå med alle faser i en anskaffelseskonkurranse, og vi kan bistå både fra oppdragsgiversiden og tilbudssiden.

Vårt anskaffelsesteam har erfaring med å bistå leverandører og oppdragsgivere på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Advokatfirmaet Halvorsen & Co bidrar med rådgivning til små og mellomstore bedrifter som inngir anbud til det offentlige. Vi yter også bistand til det offentlige.

Til leverandører tilbyr vi følgende:

Til det offentlige bistår Advokatfirmaet Halvorsen & Co med:

Har du spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser?

Kontakt oss på telefon 64 84 00 20.

spesialisert advokat

Ellen Tangen Eilerås

Eilerås er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og har omfattende regelverkskompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Hun har tidligere jobbet fem år i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og har innsikt i et stort spenn av ulike bransjer, samt bred erfaring med å utarbeide konkurransedokumenter og gjennomføre anskaffelsesprosesser.

Ta kontakt

1
2