Forsikringsrett

De fleste av oss har en eller flere forsikringsordninger som kan komme til anvendelse ved f.eks. sykdom eller skade (forsikringsrett). Dette kan være forsikringer man har tegnet selv, eller som man har gjennom arbeidsforhold, fagforbund eller familieforhold/samboer. Vi kan hjelpe deg til å få det du har krav på under dine forsikringer.

Kontakt oss
h

Forsikringsvilkårene vil være avgjørende for om du kan kreve utbetaling under en forsikring. Disse vil forsikringsselskapet sende deg når forsikringsavtalen inngås.

De vanligste forsikringer for forbrukere er ulykkesforsikringer, reiseforsikringer, uføreforsikringer og gjeldsforsikringer. Avtaleforsikringer kommer i tillegg til ansvarsforsikringer som ved bil, yrkesskade, pasientskade mv.

Advokatbistand og forsikringer

Våre advokater bistår med bl.a:

  • Ulykkesforsikringer
  • Reiseforsikring
  • Uføreforsikringer
  • Gjeldsforsikringer
  • Avtaleforsikringer

Ulykkesforsikring og forsikringsrett

Du kan ha rett på en utbetaling under en ulykkesforsikring dersom du er påført en varig skade i en ulykke. Hva som regnes som en ulykke er definert i forsikringsvilkårene. Praksis viser imidlertid at ulykkesbegrepet har et bredere omfang enn det en rent språklig tolkning av vilkårene skulle tilsi. Definisjonen i vilkårene bør derfor sammenholdes med rettspraksis på området.

Utbetaling under en ulykkesforsikring er knyttet til størrelsen på skaden du er påført, også kalt medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten fastsettes av en medisinsk spesialist 1-3 år etter ulykken. Det er viktig å passe på at den medisinske eksperten får fullstendig informasjon om ulykken og skadene. Det kan derfor være hensiktsmessig å konsultere en advokat med erfaring på området før medisinsk ekspert kontaktes.

Uføreforsikring

Utformingen av uføreforsikringer varierer. Det normale er imidlertid at disse kommer til utbetaling når du har vært ufør i 2 år og uførheten bedømmes å være varig. Enkelte forsikringer knytter dette opp til innvilgelse av varig uførepensjon fra folketrygden og det er derfor viktig at du fremsetter krav om uførepensjon så tidlig som mulig.

Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men ditt fremtidige inntektstap på grunn av ulykken. Du kan derfor ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om du har en liten medisinsk invaliditetsgrad.

Våre advokater bistår med bl.a:

  • Trafikkskade erstatning
  • Trafikkskade erstatning
  • Trafikkskade erstatning
  • Trafikkskade erstatning
  • Yrkesskadeerstatning

Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikringer inngås i forbindelse med låneavtaler og innebærer at lånet helt eller delvis dekkes hvis vilkårene i ulykkesforsikringen er oppfylt. Utformingen av vilkårene varierer, og utbetalingen kan være knyttet til ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet. Det er viktig å være oppmerksom på at gjeldsforsikringer, hvis ikke annet avtales, bortfaller når lånet innfris. Dette gjelder også hvis lånet refinansieres i en annen bank. Hvis du kan ha krav på utbetaling av en gjeldsforsikring er det derfor viktig at du ikke endrer låneforholdet før gjeldsforsikringen er utbetalt.

Meldefrister – 1 år

I de fleste forsikringer må skadetilfellet meldes innen 1 år etter at forsikringstilfellet oppstod. I tillegg har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at melding om skadetilfellet ble sendt forsikringsselskapet. Det er derfor viktig at du melder skaden så tidlig som mulig.

Konklusjon om forsikringsrett

Mange nordmenn har en forsikring på plass som kan brukes på f.eks. sykdom eller skade (forsikringsrett). Disse forsikringene har du enten registrert selv, eller som du har gjennom nåværende arbeidsforhold eller lignende.

Halvorsen & Co Advokatfirma kan hjelpe deg med å få det du har krav på under forsikringen din.

Trenger du hjelp med forsikringsrett?

Portrett av Tony Støkkebo

Tony Støkkebo

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20