Advokatutgifter i pasientskadesaker

Publisert: 17. november 2017

Pasientskadeerstatningssakene skiller seg på mange måter fra andre personskadesaker, slik som personskade etter trafikkulykke, yrkesskade og ansvar som følge av uaktsomhet eller objektivt ansvar. Erstatning etter en pasientskade er lovfestet i pasientskadeloven, supplert med skadeserstatningsloven og ulovfestede erstatningsrettslige regler. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for virksomheten til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda. Dette systemet har gitt et litt uoversiktlig regelverk for hvilke advokatutgifter som kan kreves dekket av NPE, og på hvilke stadier av en pasientskadesak. Vi opplever å få mange spørsmål rundt dette, og jeg vil derfor nedenfor ta en gjennomgang av stadiene i en pasientskadesak og hvordan dette påvirker muligheten til å få dekket advokatutgifter.

  1. Advokatutgifter ved arbeid mot NPE i forbindelse med ansvarsutredningen

NPE skal etter pasientskadeloven være et nøytralt organ som skal ivareta den skadelidtes interesser på en objektiv måte ovenfor behandlingsstedet. Av denne grunn har skadelidte som en hovedregel ikke krav på at NPE skal dekke advokatutgiftene i den innledende fasen, det vil si frem til det er fattet vedtak om ansvarsgrunnlag og erstatningsansvar.

I særskilte saker åpner pasientskadeloven § 11 for at det kan søkes om dekning av advokatutgifter også under ansvarsutredningen. Dette er imidlertid en snever unntaksregel, og kommer først og fremst til anvendelse i saker hvor det eksempelvis er vanskelig å kommunisere med den skadelidte, eller hvor skadelidte har reduserte mentale evner i en slik grad at vedkommende ikke kan ivareta sine interesser i saken. Det er også mulig å søke om dekning av advokatutgifter under ansvarsutredningen i mer kompliserte, alvorlige og prinsipielle saker hvor det anses nødvendig og riktig å ha juridisk bistand.

  1. Advokatutgifter ved arbeid mot NPE i forbindelse med utmåling av erstatningens størrelse

Når det er fattet vedtak hvor det fastslås at skadelidte har rett til erstatning etter pasientskadeloven, dekker NPE rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i forbindelse med utmåling av erstatningens størrelse. Advokaten har ikke anledning til å kreve en høyere timesats eller timeantall dekket fra skadelidte enn det NPE dekker i forbindelse med utmåling av erstatningen.

  1. Advokatutgifter ved arbeid mot Pasientskadenemnda i klagesaker

Dersom skadelidte beslutter å påklage et vedtak fattet av NPE til klageinstansen Pasientskadenemnda, må skadelidte dekke advokatutgifter selv i forbindelse med klageomgangen. Dette gjelder både ved klage over ansvarsvedtak og vedtak om erstatningens størrelse. Dersom skadelidte får medhold i klagen, vil Pasientskadenemnda dekke og dermed refundere nødvendige og rimelige advokatutgifter i forbindelse med klagesaken i tråd med forvaltningsloven § 36.

  1. Advokatutgifter i forbindelse med søksmål mot Staten v/Pasientskadenemnda

Dersom skadelidte ikke får medhold i at vedkommende har krav på erstatning etter pasientskadeloven eller skadelidte ikke er enig i fastsettelsen av erstatningens størrelse i vedtak fattet av Pasientskadenemnda, må det reises søksmål mot Staten v/Pasientskadenemnda innen seks måneder fra det tidspunktet endelig vedtak fra Pasientskadenemnda er mottatt. Skadelidte må dekke advokatutgifter selv i forbindelse med den rettslige prosessen. De fleste rettshjelpsforsikringer i innbo-/hjemforsikring dekker imidlertid tvist i pasientskadesak, slik at store deler av advokatutgiftene kan søkes dekket gjennom rettshjelpsforsikringen.

  1. Fritt rettsråd og fri sakførsel i pasientskadesaker

Dersom den skadelidte oppfyller de økonomiske vilkårene for å få fri rettshjelp, følger det av rettshjelpsloven 11 andre ledd nr. 3 at søknad om fritt rettsråd kan innvilges i saker som gjelder erstatning for personskade. Pasientskadesakene under behandling i NPE eller Pasientskadenemnda er imidlertid unntatt fra denne ordningen, slik at Fylkesmannen innvilger ikke fritt rettsråd før det er truffet vedtak i Pasientskadenemnda.

Når det er fattet endelig vedtak i Pasientskadenemnda fremgår det av rundskriv G-12/05 pkt 6.4.2 at det offentlige dekker saksomkostningene ved rettslig prøving av vedtak truffet av Pasientskadenemnda i spesielle tilfeller. Eksempel på slike spesielle tilfeller er når det foreligger ny medisinsk dokumentasjon i saken. Dette begrunnes med at det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt i alminnelighet vil erstatte behovet for juridisk bistand i slike saker. Når det er truffet endelig vedtak i Pasientskadenemda og den skadelidte ønsker å overprøve vedtaket for domstolene, er det således adgang til å søke om innvilgelse av fri sakførsel.

Som det ovennevnte illustrerer, kan pasientskadeordningen fremstå uoversiktlig. Våre advokater har god kjennskap til regelverket og gir gjerne veiledning ved eventuelle spørsmål eller uklarheter.

 

 

 

 

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20