Advokatutgifter i voldsoffersaker

Publisert: 21. mars 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Dersom du har vært utsatt for vold kan det være godt å vite at det finnes en rekke offentlige muligheter for at du skal få dekket dine advokatutgifter. Det finnes i hovedsak fire ulike ordninger.

Bistandsadvokatordningen

Den sentrale dekningsordningen er bistandsadvokatordningen. I visse tilfeller har voldsofre krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder for eksempel i de fleste typer sedelighetssaker og ved mishandling i nære relasjoner. Videre kan man få bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Det vil si at man ved alvorlige voldshendelser kan ha krav på bistandsadvokat. Til sist kan også retten oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine rettigheter under etterforskning og hovedforhandling, og gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Dette medfører at også bistand etter avsluttet straffesak omfattes. Dette kan for eksempel være arbeid vedrørende inndrivelse av erstatningen eller arbeid overfor Kontoret for Voldsoffererstatning.  Det er domstolen som oppnevner og avgjør salærkrav under denne ordningen.  Det som anses rimelig og nødvendig av advokatens medgåtte tid dekkes.

Rettshjelpsordningen

Dersom man ikke har krav på bistandsadvokat eller andre ordninger, kan voldsofre ha krav på dekning fra den offentlige rettshjelpsordningen. Den offentlige rettshjelpsordningen er en subsidiær ordning, og rettshjelp ytes på to ulike måter. For det første kan man få dekket inntil 7 timers arbeid i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Slik rettshjelp kan ytes uavhengig av hvilken inntekt vedkommende har.

For det andre kan man, dersom man har lav inntekt, få inntil 5 timers bistand i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning fra staten. Får man avslag på søknaden, gis det ytterligere 3 timers bistand med klagen. Forutsetningen er at man faller innenfor de økonomiske grensene for fri rettshjelp. Det vil si at man ikke har høyere bruttoinntekt enn kr. 246 000 dersom man er enslig (kr.369 000 samlet brutto inntekt i husholdningen for personer som har samboer eller ektefelle.) og en maksimalformue på kr. 100 000.

Voldsoffererstatningsordningen

Dersom man søker og får erstatning av voldsofferordningen, kan man få dekket sine advokatutgifter i forbindelse med dette. I tråd med det erstatningsrettslige prinsippet om at skadelidte skal få dekket sitt fulle tap, dekker voldsoffererstatningsordningen nødvendige og rimelige advokatutgifter etter advokatens ordinære salærsats. Dette er også en subsidiær ordning, som vil si at slik dekning kun gis i den utstrekning andre ordninger ikke dekker arbeidet.

Forvaltningsordningen

Dersom man har brukt advokat til å klage på et vedtak fra Voldsoffererstatningen, og vinner frem med dette, kan man til sist ha krav på å få dekket sine utgifter til advokat. Det tilkjennes da dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Advokaten skal dermed få dekket rimelig og nødvendig medgått tid til sin ordinære timesats.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20