Arbeidsgiver er konkurs.
Hva gjør jeg?

Publisert: 28. mai 2021

Et selskap kan, hvis vilkårene i konkursloven er oppfylt, bli begjært konkurs, enten ved at selskapet selv melder oppbud eller at en kreditor begjærer selskapet konkurs. Hovedformålet for adgangen til å begjære et selskap konkurs, er å realisere selskapets eiendeler til penger, og sørge for en fordeling av midlene mellom kreditorene i selskapet. Som ansatt i et selskap er du å anse som en arbeidstaker og en kreditor, og du har derfor mulighet til å begjære arbeidsgiveren din konkurs dersom arbeidsgiver misligholder betalingsforpliktelsen sin til deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom din arbeidsgiver ikke betaler lønn eller feriepenger som avtalt.

Konkursåpning

Dersom din arbeidsgiver er konkurs, vil du normalt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom NAV Lønnsgaranti er staten på visse vilkår forpliktet til å dekke krav på lønn og feriepenger, som arbeidsgiveren din ikke lenger er i stand til å dekke.

Kort tid etter konkursåpning vil bostyrer foreta en vurdering på om hvorvidt du skal fortsette i din stilling eller ikke. I enkelte tilfeller kan bostyrer pålegge deg å arbeide for en gitt periode, dersom dette anses som nødvendig for boet. Vederlag for dette vil bli dekt av NAV Lønnsgaranti eller boet. Du vil bli varselet dersom du ikke skal fortsette i din stilling, og etter hvert motta en skriftlig oppsigelse som sendes til deg pr. post eller e-post. I enkelte tilfeller kan virksomheten i selskapet bli solgt, og du kan dermed ha fortrinnsrett på å få fortsette i din stilling hos ny arbeidsgiver.

Dersom du ikke blir kontaktet av bostyrer i løpet av de første tre ukene etter konkursåpning, så anbefaler vi at du tar kontakt med bostyrers kontor. Du kan finne ut hvem bostyrer er, ved å søke på konkursboet i brønnøysundregisteret. 

Søknad til NAV Lønnsgaranti

Dersom bostyrer konkluderer med at du ikke skal fortsette i din stilling, så vil du motta en oppsigelse. Vedlagt denne oppsigelsen vil det foreligge informasjon om søknad til NAV lønnsgaranti, herunder et A-skjema som skal fylles ut og sendes tilbake til bostyrer.

Det bemerkes at du er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre kravet ditt. Det vil derfor være hensiktsmessig at du ved oversending av A-skjema, vedlegger annen dokumentasjon av betydning for din søknad. Vi anbefaler at du legger ved din arbeidskontrakt, dine tre siste lønnsslipper, samt lønnslipper for desember og januar dersom du søker feriepenger fra året før, samt timelister, hvis du søker utestående lønn.

Hvem kan søke?

For at du kan søke dekning gjennom NAV Lønnsgaranti, må det foreligge et nåværende eller tidligere arbeidsforhold mellom deg og det konkursrammede selskapet. Selvstendige næringsdrivende eller oppdragsmottakere omfattes ikke av ordningen, og aksjeeiere med minst 20 prosent eierandel i virksomheten vil heller ikke omfattes, med mindre det kan sannsynliggjøres at vedkommende ikke har hatt en vesentlig innflytelse over virksomhetens drift.

Det bemerkes at bostyrer vil opplyse NAV Lønnsgaranti om en søker har hatt en vesentlig innflytelse over virksomhetens drift, herunder om vedkommende er daglig leder eller styreleder. Dette er uavhengig av om vedkommende har hatt en eierandel i selskapet eller ikke.

Hva kan du søke om?

Lønn og annet arbeidsvederlag:

Dersom arbeidsgiver helt eller delvis ikke har betalt lønn i perioden før konkursåpning, kan du søke om utestående lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder. Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder fra dagen da selskapet ble begjært konkurs (Fristdagen).

Eksempel nr. 1: Hvis selskap A ble begjært konkurs den 01.01.21, og konkurs åpnet den 15.01.21, kan du søke utestående lønn i perioden 01.01.20 til og med 15.01.21. Innenfor denne perioden kan du maksimalt søke om utestående lønn eller annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder. Dersom selskap A har utbetalt lønn for 01.01.20 til og med 31.08.20, samt delvis for 01.10.20 til og med 15.01.21, så kan du søke om utestående lønn for 01.09.20 til og med 30.09.20, samt delvis utestående for 01.10.20 til og med 31.12.20. Det avgjørende her er at samlet tidsperiode det søkes utestående lønn for ikke overstiger 6 måneder.

Du kan i tillegg til å søke utestående lønn, også søke om lønn i oppsigelsestiden. Det vil si fra konkursåpning og en måned frem i tid. Denne lønnen beregnes ut fra ulike faktorer, herunder hva som følger av arbeidskontrakt, oppsatte timelister, eller gjennomsnittsberegning av dine tre siste lønnsslipper.

Eksempel nr. 2: Du har rett til å søke lønn etter konkursåpning for perioden 15.01.21 til og med 15.02.21. Sett i forhold til eksempel nr. 1, vil du da kunne søke utestående lønn for perioden september til og med desember 2020, samt lønn etter konkursåpning, for perioden 15.01.21 til og med 15.02.21, eller månedene januar og februar 2021. Et slikt krav vil være innenfor den absolutte begrensningen på seks måneder.

Feriepenger

Hovedregelen er at du kan søke om feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.

I enkelte tilfeller kan du også søke feriepenger for 3 år, i de tilfeller fristdagen er før årsskiftet og konkursåpning er etter årsskifte.

Eksempel nr. 3: Dersom fristdagen er 15.12.20 og konkursåpning er 15.01.21, vil du kunne ha mulighet til å søke utestående feriepenger for 2019, 2020 og 2021. Dersom du søker lønn etter konkursåpning, kan du også søke feriepenger knyttet til dette.

Det bemerkes at feriepenger fra NAV Lønnsgaranti utbetales i henhold til ferielovens § 10 (4), med en feriepenge sats på 10,2 %. Dersom det følger av arbeidskontrakten din, eller hvis du ellers kan sannsynliggjøre at det foreligger en avtale med arbeidsgiver om en høyere feriepengesats, så kan du søke om utbetaling av feriepenger med en høyere feriepengesats. 

Annet

I tillegg til lønn og utestående feriepenger, kan du søke å få dekt pensjonsytelser for inntil seks måneder (OTP), erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil seks måneder, renter inntil fristdagen av lønnskrav du ikke har fått utbetalt, samt rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs, herunder inndrivelseskostnader i perioden før konkursbegjæring er innsendt til retten. Ta kontakt med bostyrer ved spørsmål om utestående knyttet til dette.  

Begrensninger

Det bemerkes at lønnsgarantiordningen er begrenset til 2 ganger grunnbeløpet, pr. 01.05.20 utgjør dette kr. 202 702,-. Rimelige omkostninger knyttet til å begjære arbeidsgiveren konkurs kommer i tillegg.

Hvis du har hatt annen inntekt i søknadsperioden i stedet for inntekt hos tidligere arbeidsgiver, vil denne inntekten bli trukket ifra kravet ditt. Dette gjelder også feriepenger. Du er pliktig til å informere om annen inntekt i A-skjemaet.

Hvis du har fått forskutterte dagpenger, vil disse bli trukket ifra før en eventuell utbetaling fra NAV Lønnsgaranti. Du trenger ikke å opplyse om dette i A-skjemaet.

Når må du søke?

Fristen for å søke er seks måneder etter konkursåpning eller så lenge boet åpent. Det vil si at dersom konkursboet avsluttes før det er gått seks måneder, så kan du likevel søke om utestående lønn og feriepenger fra NAV Lønnsgaranti, før seks måneders fristen er gått ut. Etter at seks måneders fristen er gått ut, så kan krav sendes inn til bostyrer frem til boet er innstilt eller avsluttet. Dersom et krav kommer inn etter at konkursboet er avsluttet og seks måneders fristen er utløpt, så vil du ikke ha krav på at NAV Lønnsgaranti behandler søknaden din.   

Avslutning – Saksbehandlingstid, vedtak og utbetaling

Etter at søknaden din er innsendt til bostyrer, vil han vurdere og kontrollere dette. Bostyrer vil deretter sende sin innstilling til NAV Lønnsgaranti som avgjør om kravene kan dekkes.

Den veiledende saksbehandlingstiden hos NAV Lønnsgaranti er 6-12 måneder.

Etter behandling hos NAV Lønnsgaranti blir kravene enten godkjent eller helt eller delvis avslått. Det kan også underveis bli nødvendig at NAV Lønnsgaranti innhenter mer informasjon fra bostyrer.

Bostyrer vil, etter at kravene er behandlet fra NAV Lønnsgaranti og beløp mottatt på konkursboets konto, gjennomføre lønnkjøring til deg og sørge for pliktige trekk, herunder skattetrekk og eventuelle trekk for forskutterte dagpenger m.m.

Dersom du får et avslag, kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt avslaget.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20